SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2020

DZIAŁANIA OSŁONOWE NA RZECZ OGRANICZENIA NEGATYWNYCH SKUTKÓW PANDEMII COVID-19 W BRANŻY OBUWNICZO-SKÓRZANEJ

 Polska Izba Przemysłu Skórzanego jest autorem programu, nazwanego roboczo Szewską Tarczą Antykryzysową. Dokument, stworzony w marcu 2020 r. powstał w oparciu o postulaty, zgłoszone przez przedsiębiorców z naszej branży. Na ich podstawie w przeciągu niespełna dwóch dni wysłaliśmy kilkaset maili z apelem do posłów RP, eurodeputowanych i Ministerstwa Rozwoju o wdrożenie, w trybie pilnym, realnego programu pomocowego dla polskich firm produkcyjnych i handlowych z sektora obuwniczo – skórzanego.

Projekt sformułowanej przez nas – w drodze konsultacji z przedstawicielami naszej branży – Szewskiej Tarczy Antykryzysowej zakładał m.in.

 • Przejęcie wypłaty wynagrodzeń, w wysokości 80% płacy minimalnej oraz opłat ZUS za naszych pracowników przez Skarb Państwa, w przypadku konieczności okresowego zamknięcia naszych zakładów pracy,
 • Zredukowanie do minimum formalności związanych z przydzielaniem jakichkolwiek form pomocy przedsiębiorcom,
 • Wypracowanie rozwiązań mających na celu zawieszenie opłat związanych z wynajmem powierzchni handlowych w centrach targowych obowiązujących za okres zamknięcia galerii handlowych,
 • Wypracowanie rozwiązań (rekomendacji) mających na celu zawieszenie czynszów i opłat dzierżawnych dla najemców prowadzących działalność w lokalach lub na gruntach należących do Gmin lub Skarbu Państwa,
 • Wypracowanie rozwiązań na rzecz umożliwienia wypłaty odszkodowań przez firmy ubezpieczające transakcje handlowe, w tym transakcje zagraniczne (KUKE),
 • Wypracowanie mechanizmów zobowiązujących banki do wdrożenia pakietów antykryzysowych w postaci łatwo dostępnych kredytów obrotowych o stopie oprocentowania 0% udzielanych firmom produkcyjnym i handlowym, na podstawie uproszczonych procedur, gdzie zabezpieczeniem mogą być posiadane stany magazynowe,
 • Zawieszenia na cały okres obowiązywania stanu pandemii wszelkich podatków i opłat publicznoprawnych: PIT, CIT, VAT, podatek od nieruchomości i inne, z możliwością ich umorzenia w przypadku konieczności likwidacji firmy z przyczyn niezależnych od właścicieli,
 • Zawieszenia na cały czas obowiązywania pandemii wszelkich dodatkowych obowiązków dla firm, w tym związanych z naliczaniem opłat środowiskowych, rozliczaniem ilości wprowadzanych na rynek opakowań itp.,
 • wprowadzenie maksymalnych uproszczeń w funkcjonowaniu sklepów tradycyjnych, które w obecnych warunkach mogłyby prowadzić sprzedaż w innej formie, udostępniając klientom obuwie do przymierzenia i rejestrując sprzedaż na kasie fiskalnej dopiero po dokonaniu rzeczywistego zakupu,
 • lokowanie w naszej branży zamówień na obuwie specjalistyczne, ochronne lub zdrowotne, w celu jego wykorzystania w podległych Państwu służbach oraz Spółkach Skarbu Państwa.

 

Dużo postulatów zgłaszanych przez naszą Izbę zyskało akceptację i zostało wcielonych do obecnych programów pomocowych, sygnowanych przez rząd.

Jako Polska Izba Przemysłu Skórzanego zwołaliśmy także Sztab Kryzysowy z udziałem przedstawicieli branży obuwniczo-skórzanej.

Na bieżąco publikowaliśmy informacje dotyczące możliwości uzyskania wsparcia w ramach rządowej Tarczy Antykryzysowej, środków przekazywanych za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, jak również środków o subwencję w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju. Informowaliśmy o akcjach pomocowych uruchamianych przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Prezes Zarządu PIPS – Marek Górecki zasiadł w składzie Zespołu Zadaniowego ds. zapobiegania negatywnym skutkom gospodarczym epidemii koronawirusa, powołanego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Podmiot ten odpowiedzialny był m.in. za uruchomienie Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej, oferującego wsparcie dla małopolskich przedsiębiorców w postaci pożyczki płynnościowej.

Umożliwiliśmy także firmom zrzeszonym w PIPS stworzenie ofert na produkcję środków ochrony indywidualnej do Agencji Rozwoju Przemysłu i na Platformę Zakupową Ministerstwa Zdrowia, a także skierowaliśmy przedmiotowe oferty do firm zainteresowanych masową sprzedażą środków ochronnych.

W związku z procedowanymi w listopadzie 2020 r. rozwiązaniami dot. Tarczy Antykryzysowej 6.0., ujętymi w ustawie z dnia 19 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Polska Izba Przemysłu Skórzanego zaapelowała do posłów i senatorów o włączenie w ten zakres pomocy także przedsiębiorców z przeważającym kodem PKD: 47.72.Z – Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach oraz 15.20.Z – Produkcja obuwia. Postulaty branży przedstawialiśmy także podczas konferencji online z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem oraz Wicepremierem Jarosławem Gowinem. Ostatecznie w tarczy 6.0. uwzględniono kod PKD 47.72.Z.

W dniach 3-25 listopada 2020 r. przeprowadziliśmy także badanie ankietowe nt. kondycji branży obuwniczo-skórzanej w związku z pandemią Covid-19.

POWOŁANIE ZARZĄDU PIPS NA KOLEJNĄ KADENCJĘ

 W dniu 28 września 2020 r. w Łodzi odbyło się Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego, które postanowiło o wyborze nowych Władz Izby na kolejną, 4-letnią kadencję.

Prezesem PIPS ponownie został wybrany Pan Marek Górecki.

Członkami Zarządu zostali:

 1. Pan Mariusz Babral – I Wiceprezes
 2. Pani Joanna Czyż – II Wiceprezes
 3. Pan Dawid Czermak
 4. Pan Grzegorz Stopka
 5. Pan Piotr Szostak
 6. Pan Michał Wojas

Członkami Komisji Rewizyjnej zostali:

 1. Pani Monika Orlińska – Przewodnicząca
 2. Pan Arkadiusz Adamczyk
 3. Pan Paweł Karpiński
 4. Pani Barbara Noskowicz

OCHRONA BRANŻY OBUWNICZO-SKÓRZANEJ PRZED NIELEGALNYM IMPORTEM

Z inicjatywy Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego w dniu 31 lipca 2020 r. w Biurze Rzecznika MŚP przy ul. Wilczej 46 w Warszawie odbyła się sesja dialogowa przedstawicieli branży obuwniczo – skórzanej z reprezentantami administracji państwowej w sprawie wypracowania metod i trwałych mechanizmów ograniczenia importu produktów niskiej jakości, obarczonych ryzykiem występowania zabronionych substancji chemicznych.

Stanowi to kontynuację działań rozpoczętych przez PIPS w ubiegłym roku. Wstęp do rozmów stanowiło tu posiedzenie Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego w Sejmie w dniu 14 marca 2019 r.

Kontynuując podjęte na tym spotkaniu działania, Polska Izba Przemysłu Skórzanego opublikowała dwa stanowiska branży:

1)w kwestii ochrony rynku wewnętrznego przed napływem towarów niskiej jakości pochodzących z importu, obarczonych ryzykiem skażenia zabronionymi substancjami chemicznymi oraz

2) w kwestii obowiązkowego oznakowania kraju pochodzenia wszystkich towarów wprowadzanych na rynek wewnątrzwspólnotowy,

pod którymi, na przestrzeni dwóch kolejnych miesięcy, podpisało się ponad stu przedsiębiorców. Od tego czasu stanowiska te są dla nas istotnym argumentem we wszystkich rozmowach z przedstawicielami instytucji publicznych. W dniu 7 lutego 2020 r. podczas spotkania              w Warszawie dokumenty te zostały przekazane przez Prezesa PIPS Rzecznikowi MŚP. Posiedzenie, które miało miejsce 31 lipca 2020 r., to rezultat opisanych powyżej działań.

Dzięki staraniom instytucji Rzecznika MŚP na spotkaniu obecni byli przedstawiciele: Ministerstwa Finansów (Departament Ceł oraz Departament Nadzoru nad Kontrolami, Departament Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej) w randze dyrektorów; Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Departament Nadzoru Rynku, Departament Inspekcji Handlowych) w randze dyrektorów; Biura Rzecznika MŚP w osobach Zastępcy Rzecznika MŚP, radcy prawnego oraz koordynatora gabinetu.

Na zaproszenie Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego w spotkaniu wzięły udział także współpracujące z nami jednostki: Ogólnopolska Izba Branży Skórzanej z siedzibą w Radomiu, Polska Grupa Producentów Obuwia oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Skórzanego. Ważna dla spotkania była również obecność Prezesa Zarządu firmy Bartek S.A., posiadającego duże doświadczenie i wiedzę ekspercką w prezentowanym temacie. Dzięki narzędziom ułatwiającym komunikację zdalną, do dyskusji włączyli się także: Dyrektor Departamentu ds. Substancji i Mieszanin Niebezpiecznych oraz Naczelnik Wydziału Krajowego Centrum Informacyjnego ds. REACH i CLP z Biura ds. Substancji Chemicznych w Łodzi, jak również główny specjalista Departamentu Nadzoru nad Środkami Zastępczymi w Głównym Inspektoracie Sanitarnym oraz Pełnomocnik Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców przy instytucjach Unii Europejskiej/przedstawiciel Agencji Rozwoju Przemysłu w Brukseli.

Podczas spotkania reprezentanci branży przedstawili negatywne skutki niekontrolowanego importu produktów obarczonych ryzykiem występowania zabronionych substancji chemicznych w kontekście trzech niżej wymienionych czynników:

– bezpieczeństwo i ochrona konsumentów,

– wysokie prawdopodobieństwo zaniżania wartości celno-podatkowych i nielegalnego obrotu towarowego,

– zgubny wpływ nieuczciwej konkurencji na polskie firmy, wytwarzające produkty bezpieczne i wysokiej jakości.

Podczas spotkania poruszony został temat jednoznacznego znakowania produktów, umożliwiającego konsumentowi szybką identyfikację, z jakiego kraju pochodzi obuwie, znajdujące się na sklepowej półce.

Podniesiono także kwestię szkodliwości obuwia niskiej jakości pochodzącego z importu, wytworzonego na bazie tworzyw sztucznych – taki produkt będzie utylizowany przez kilkaset lat.

Zgłoszono bardzo wiele wątpliwości odnośnie systemu odpraw celnych towarów sprowadzanych na rynek unijny. System ten nie przewiduje dokładnej weryfikacji rzeczywistej wartości towaru ani poziomu zawartych w nim substancji niebezpiecznych.

Przytoczono przykłady badań, zleconych przez polskich przedsiębiorców, na określenie poziomu zawartości związków szkodliwych w niskiej jakości obuwiu importowanym, podczas których wykryto wielokrotnie przekroczone normy dopuszczalnego stężenia, określonego rozporządzeniem REACH. Przekroczenie dopuszczalnych norm powoduje, że szkodliwe substancje mogą przenikać do organizmu człowieka.

Przedstawiciele zaproszonych instytucji i urzędów przedstawili obecne realia dotyczące odpraw towarów i kontroli ich jakości, w świetle przepisów unijnych i krajowych.

Podczas spotkania sformułowano następujące postulaty, które staną się osią do naszych kolejnych działań:

I.Po stronie branży:

1.rejestracja znaku towarowego (znaków towarowych) w celu promocji polskiej skóry oraz polskiego obuwia,

2.kampania podnosząca świadomość konsumencką na rzecz dokonywania  odpowiedzialnych wyborów i zakupów (warunek – pozyskanie adekwatnego finansowania projektu),

3.analiza funkcjonowania tzw. rynków bezpiecznych (np. Niemcy) w kontekście nadzoru nad bezpieczeństwem konsumentów i legalnością importu,

II. Po stronie organów państwa i urzędów odpowiedzialnych:

1.wzmocnienie szczelności odpraw celnych i kontroli jakości towaru wprowadzanego na rynek polski,

2.wzmocnienie systemu kontroli jakości dóbr użytkowych sprowadzanych na rynek polski z wykorzystaniem potencjału istniejących ośrodków laboratoryjnych (Sieć Badawcza Łukasiewicz),

 

III.Działania wspólne branży i przedstawicieli organów państwa:

1.działania na rzecz pozyskania dodatkowego finansowania (funduszu celowego) na bardziej efektywne funkcjonowanie systemu kontroli nad legalnością oraz jakością produktów sprowadzanych i sprzedawanych na rynku polskim,

2.działania na rzecz zmian legislacyjnych odnośnie odpowiedzialności finansowej za wprowadzenie do obrotu produktów zawierających substancje niebezpieczne,

3.kampania informacyjna wśród posłów do Parlamentu Europejskiego na rzecz zmiany przepisów o  obligatoryjnym znakowaniu towarów krajem pochodzenia –  „Made in …”,

4.kampania informacyjna wśród posłów do Parlamentu Europejskiego na rzecz wprowadzenia  obowiązku przedstawienia certyfikatu (deklaracji zgodności) podczas odprawy celnej na granicach zewnętrznych UE,

5.działania na rzecz zmiany zapisu Ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. O ogólnym bezpieczeństwie produktów, by towar pochodzący z krajów trzecich nie mógł być znakowany logiem polskiego producenta.

 

Nasze stanowisko zostało również przekazane do Parlamentu Europejskiego oraz Przedstawicielstwa RP przy Unii Europejskiej za pośrednictwem oddziału Biura Rzecznika w Brukseli.

 

MADE IN

W styczniu 2020 r. w Kalwarii Zebrzydowskiej Prezes Marek Górecki kontynuował zbieranie podpisów pod petycjami IMPORT i MADE IN wśród przedsiębiorców reprezentujących sektor obuwniczy.

W czerwcu 2020 Izba skierowała pismo do Prezydenta Andrzeja Dudy ws. ograniczenia niekontrolowanego napływu towarów niskiej jakości i zasadności wprowadzenia dyrektywy Made in, a także ponowiła te postulaty w oficjalnym stanowisku do posłów do Parlamentu Europejskiego – członków Komisji IMCO oraz w piśmie do Donalda Tuska.

We wrześniu 2020 r. Izba wzięła udział w otwartych konsultacjach publicznych Komisji Europejskiej dotyczących nowego programu na rzecz konsumentów, a w październiku skierowała ponowne pismo ws. głosowania za projektem Bezpieczeństwo produktów na jednolitym rynku do posłów z Komisji IMCO (Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów).

 

IZBA NA LINKEDIN

W listopadzie 2020 r. Izba utworzyła profil na LinkedIn – międzynarodowym serwisie społecznościowym, specjalizującym się w kontaktach zawodowo-biznesowych. Publikacja treści o sektorze obuwniczo-skórzanym pozwoli zwiększyć widoczność naszej branży i ułatwi nawiązywanie relacji biznesowych.

 

IZBA INTERESARIUSZEM PROJEKTU SUCCESS ROAD

Polska Izba Przemysłu Skórzanego znalazła się w gronie interesariuszy projektu „Success Road” w ramach programu Interreg Europe.

Motywem przewodnim projektu jest dziedziczenie własności w sektorze MŚP w odniesieniu do branży odzieżowej, tekstylnej i obuwniczej.

W przedsięwzięcie zaangażowane są następujące podmioty: Ministry of Development and Investments i Hellenic Clothing Industry Association z Grecji, European Footwear Confederation (CEC) z Belgii, Lithuanian Innovation Center z Litwy, The Valencian Institute for Entrepreneurial Competitiveness oraz Valencian Association of Footwear Entrepreneurs z Hiszpanii, a także Agencja Rozwoju Mazowsza z Polski.

Utrzymanie konkurencyjności i rentowności sektora MŚP zajmuje wysoką pozycję w programach Komisji Europejskiej. Jak pokazują statystyki, tylko 30% firm rodzinnych przetrwa przejście do drugiej generacji, a tylko 10% przejście do trzeciego pokolenia.

Wspólnym wyzwaniem beneficjentów projektu jest pomoc państwom członkowskim we wdrażaniu nowej polityki dziedziczenia w ich krajowych programach operacyjnych, co przełożyć się ma bezpośrednio na zwiększenie konkurencyjności i zrównoważony rozwój w sektorze MŚP, w tym zapewnienie trwałości przedsiębiorstwa po zmianach własności, przyczyniając się w ten sposób do ogólnego wzrostu gospodarczego, zarówno poprzez zwiększenie produkcji, jak i ochronę miejsc pracy.

 

IZBA APLIKUJE DO PROJEKTU ERASMUS

W roku 2020 Izba wraz z innymi podmiotami ubiegała się o dofinansowanie projektu „Innovative training for professionals of Fashion Industry” o akronimie GOOD FASHION w ramach programu Erasmus Akcja KA2 Partnerstwa strategiczne w obszarze kształcenia i szkolenia.

Projekt zakładał osiągnięcie następujących rezultatów:

– zmianę wizerunku branży,

– promocję branży modowej poprzez prezentację komponentów branży kreatywnej, czyli zawodów takich jak projektant, konstruktor, itd.

– rozwój edukacji nieformalnej.

Powyższe działania mają na celu: rozwój branży modowej, zwiększanie zainteresowania młodzieży szkolnictwem zawodowym, tworzenie materiałów dydaktycznych wspierających edukację formalną w branży modowej, wspieranie przedsiębiorców w zapewnieniu im profesjonalnych pracowników zaangażowanych w swoją pracę. Bardzo ważny jest element ponadnarodowości projektu. Doświadczone podmioty działające w branży modowej miałyby zająć się edukacją, szkoleniami i wsparciem branży, także poprzez wymianę dobrymi praktykami. Na tej podstawie zostałyby przygotowane materiały dydaktyczne. Międzynarodowość umożliwi również wymianę studentów, co da im szansę na poznanie kultury i sposobu funkcjonowania mody w innych krajach.

 

ANALIZY RYNKU OBUWNICZEGO DLA BRANŻY

Polska Izba Przemysłu Skórzanego przygotowała w roku 2020 szczegółowe opracowanie  rynku obuwniczego za rok 2019.

Przedmiotowa statystyka obejmuje:

 • Dane produkcyjne sektora skórzanego,
 • Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze skórzanym,
 • Liczba przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie wyprawy skór, produkcji toreb i produkcji obuwia z podziałem na województwa w roku 2019,
 • Dane eksportowo – importowe z podziałem na rodzaje wierzchów,
 • Średnie ceny obuwia w eksporcie i imporcie,
 • Największe kierunki eksportowe i importowe w roku 2019,
 • Import z Chin w latach 2018/2019.

 

STAŁA WSPÓŁPRACA Z EUROPEAN FOOTWEAR CONFEDERATION (CEC)

Wiceprezes Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego – p. Mariusz Babral od wielu lat pełni funkcję przedstawiciela PIPS w strukturach Europejskiej Konfederacji Obuwniczej (CEC), regularnie uczestnicząc w posiedzeniach Zarządu tejże formacji oraz w spotkaniach Komisji Dialogu Społecznego, która to stwarza podstawy do organizacji międzynarodowych szkoleń oraz staży dla pracowników naszego sektora. Spotkania inicjowane przez CEC są doskonałą okazją do omówienia wraz z przedstawicielami innych państw bieżących problemów europejskiej branży obuwniczej.

 

NOWI CZŁONKOWIE IZBY – WSPARCIE BRANŻY SKÓRZANEJ

W roku 2020 do Izby dołączyły 4 nowe firmy:

 • KRISBUT Sp. z o.o. Sp. k. – producent obuwia skórzanego z Myszkowa,
 • FABELO Sp. z o.o. – producent elementów obuwia z Opiesina k. Zduńskiej Woli,
 • Zakłady Garbarskie STOPKA Sp. z o.o. Sp. k. – garbarnia z Czarnego Dunajca,
 • MORROVALLE Michał Wojas – producent podeszew z Nowego Targu.

 

WSPÓŁPRACA Z MAGAZYNEM BRANŻOWYM „ŚWIAT BUTÓW”

W 2020 roku Izba w ramach cyklicznych działań przygotowywała comiesięczne publikacje do czasopisma branżowego „Świat Butów” w rubryce „wieści z PIPS”. Na mocy umowy zawartej pomiędzy PIPS a magazynem “Świat Butów” członkowie Izby mają prawo skorzystać z 50% rabatu na zakup prenumeraty ww. czasopisma.

 

KLUB RZECZOZNAWCÓW PIPS

W roku 2020 Komisja Kwalifikacyjna Rzeczoznawców odbyła 6 posiedzeń. Z licznych aplikacji członkowie komisji wybrali 7 kandydatów, którzy powiększyli grono Klubu Rzeczoznawców PIPS. Na koniec roku 2020 Klub Rzeczoznawców liczył 90 osób.

Do wszystkich Rzeczoznawców rozsyłane są regularne newslettery, informujące o działaniach PIPS, a także oferty nawiązania współpracy.

 

KALENDARIUM TARGOWE

Polska Izba Przemysłu Skórzanego dwa razy do roku przygotowuje dla Członków Izby Światowe Kalendarium Targowe z wybranymi najciekawszymi i najpopularniejszymi targami branży skórzanej na świecie. Członkowie Izby otrzymują szczegółowe informacje na temat wybranych targów, natomiast ogólne informacje o targach zamieszczane są na portalu Izby.

 

KOMUNIKACJA Z CZŁONKAMI PIPS

Polska Izba Przemysłu Skórzanego regularnie zamieszcza informacje branżowe dot. m.in. tarcz branżowych, szkoleń, konferencji, zmian legislacyjnych, możliwości uzyskania dofinansowania, działań CEC, a także oferty współpracy z zagranicznymi kontrahentami za pośrednictwem newslettera, strony internetowej www.pips.pl, profilu www.facebook.com/wejdzwnaszaskore, bloga www.polskaskora.wordpress.com i profilu na LinkedIn:  https://www.linkedin.com/company/pips-pl