Forum dyskusyjne
Linki branżowe
Ogłoszenia
Pomoc technologiczna/
Akty i ustawy prawne
Szkolenia
Projekty / dotacje UE

European Shoemaker

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA FILMÓW
PROMUJĄCYCH ZAWÓD OBUWNIKA

2015-03-25 18:58:59

WŁADZE IZBY 2016-2020

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 7 czerwca 2016r. podczas Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zgromadzenia Członków Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego z siedzibą w Łodzi Członkowie Izby większością głosów wybrali Władze Izby na kolejną 4-letnią kadencję.

W oddzielnym głosowaniu ponownie Prezesem Izby został wybrany Pan JAN GÓRALCZYK reprezentujący firmę obuwniczą ARKA z Kalwarii Zebrzydowskiej.

Wybrany Zarząd Izby został zaprzysiężony w składzie:
Pan MARIUSZ BABRAL - V-ce Prezes - reprezentujący firmę M.B. MARKET Ltd. Sp. z o.o.
Pan BOGUSŁAW WOŹNIAK - V-ce Prezes - reprezentujący INSTYTUT PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO
Pani MONIKA ORLIŃSKA - Członek Zarządu - reprezentująca firmę DAKOMA Sp. z o.o.
Pan PIOTR SZOSTAK - Członek Zarządu - reprezentujący firmę MSU S.A.
Pan MAREK GÓRECKI - Członek Zarządu - reprezentujący firmę PHU KIM s.c.
Pan JULIAN SZYDŁOWSKI - Członek Zarządu - reprezentujący firmę eSKa J.Szydłowski, J.Kłaput Sp.j.

Członkowie Izby wybrali również nowy skład Komisji Rewizyjnej Izby w osobach:
Pani BARBARA NOSKOWICZ - Przewodnicząca Komisji
Pan PAWEŁ KARPIŃSKI - Członek Komisji
Pan JÓZEF LECHOWSKI - Członek Komisji

2016-06-09 21:23:20

AKTYWNOŚĆ PIPS PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH KONFERENCJI

W ostatnim okresie Izba bardzo aktywnie udzielała się podczas ogólnopolskich konferencji i debat.

Nowy członek Zarządu PIPS - p. Marek Górecki reprezentował Polską Izbę Przemysłu Skórzanego podczas odbywającego się w dniu 15 czerwca 2016r. w Warszawie Kongresu Organizacji MŚP z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Pana Andrzeja Dudy.

Podczas Kongresu Pan Prezydent podkreślił udział sektora MŚP w tworzeniu PKB oraz znaczenie przedsiębiorstw tego sektora na rynku pracy. Podczas Kongresu odbyły się także dwie prelekcje - jedna poświęcona środowisku prawno-gospodarczemu, w którym funkcjonują małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce, i druga - o barierach rozwoju sektora MŚP. Dla nas bardzo ciekawa była dyskusja, podczas której dzielono się swoimi doświadczeniami w kontekście pozyskiwania nowych członków do izb branżowych oraz roli izb branżowych w kształtowaniu przyjaznego środowiska gospodarczego niezbędnego do funkcjonowania małych i średnich firm.

Jako Polska Izba Przemysłu Skórzanego będziemy starali się przystępować do większych struktur organizacyjnych, które pozwolą na wzmocnienie naszego głosu jako podmiotu reprezentującego polski sektor skórzany/obuwniczy.

Pani Monika Orlińska - członek Zarządu PIPS - uczestniczyła z ramienia Izby w odbywającej się w dniu 27 czerwca 2016r. w Sejmie RP debacie pn. "Rola gospodarki i polskich przedsiębiorców w budowie marki kraju. W jaki sposób skutecznie promować polskie produkty i usługi?". Organizatorem spotkania była Fundacja Marka dla Polski przy współpracy z partnerami wydarzenia: Konfederacją Lewiatan, Krajową Izbą Gospodarczą, Pracodawcy RP, Stowarzyszeniem Komunikacji Marketingowej SAR, Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców. Debata była skierowana przede wszystkim do przedsiębiorców. Koncepcja silnej marki "Polska" jest istotnym elementem Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Debata miała być dyskusją z przedsiębiorcami na temat koncepcji promocji polskich produktów i usług. Pani Orlińska poruszyła problem niskiego szacunku społecznego, jakim cieszą się zawody związane z obuwnictwem, wspominając przy tym o konieczności promocji wśród młodzieży także innych kierunków, wymagających technicznego wykształcenia.

Prezes PIPS - Jan Góralczyk uczestniczył natomiast w organizowanej w dniu 30 czerwca 2016r. w budynku Sejmu RP konferencji pn. "Przedsiębiorczość w kształceniu zawodowym. Szanse i zagrożenia wyboru zawodu" z udziałem Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej - p. Teresy Wargockiej. Motywem przewodnim wydarzenia było hasło: Jak kształcić młodych ludzi, by mieli dobrą pracę? Wszyscy obecni byli zgodni co do zasadności efektywnego szkolnictwa zawodowego, dostosowanego do potrzeb pracodawców. Słusznym byłoby przeprowadzić analizę pracowników pod kątem wykonywanych przez nich zawodów, aby odchodzących na emeryturę uzupełnić nowoczesną kadrą. Zawody gwarantujące zatrudnienie powinny mieć przywilej otwierania nowych klas, zgodnie z potrzebami zakładów pracy. Priorytetem jest także znalezienie odpowiednio wyszkolonej kadry zawodowej oraz stworzenie systemu motywacyjnego dla specjalistów zawodowych.

Odnosimy wrażenie, iż społeczeństwo ulega propagandzie mediów, że wykształcenie ogólnokształcące jest przepustką do otrzymania dobrej pracy, podczas gdy absolwenci szkół ponadgimnazjalnych mogą być obdarzeni zdolnościami manualnymi. Taka młodzież powinna inwestować w zdobycie konkretnych umiejętności zawodowych. Nie bez znaczenia jest także polityka dyrektorów szkół, dążących do utrzymania posad dla nauczycieli, nawet za cenę tworzenia "wirtualnych" kierunków, na które nie ma zapotrzebowania na rynku pracy. Warto nakierować myślenie młodych ludzi na inne tory - praca i zawód w młodym wieku powinny być przywilejem - tak, jak pokazuje przykład Szwajcarii, a nie karą - przekonuje Jan Góralczyk.

2016-07-08 21:23:48

APEL DO BRANŻY
POSZUKUJMY RAZEM PRZYSZŁYCH OBUWNIKÓW

Z satysfakcją zawiadamiamy, iż Zespół Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej ogłasza nabór na rok szkolny 2016/2017 do klas:

  • 4-letniego Technikum - kształcącego w zawodzie technik obuwnik
  • 3-letniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej - o specjalności obuwnik

W związku z powyższym apelujemy do właścicieli zakładów obuwniczych - także tych niezrzeszonych w PIPS - o zaangażowanie w rekrutację kandydatów (absolwentów gimnazjum) do powyższych klas. Każdemu pracodawcy, który pozyska nowego ucznia, chcemy stworzyć szansę zawarcia umowy z dyrekcją szkoły o przeprowadzenie praktyk zawodowych w swoim zakładzie. Wprowadzamy w szkole programy konstrukcyjne, wykorzystywane na potrzeby kształcenia w obecnych i przyszłych zakładach obuwniczych. Podczas zdobywania wiedzy teoretycznej uczniowie z odległych zakątków Polski otrzymają zakwaterowanie w szkolnym internacie.

2016-05-14 08:40:17

PARTNERSTWO NA RZECZ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w bieżącym roku rozpoczął realizację projektu pn. Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego Etap 1: Forum partnerów społecznych.

Zasadniczym założeniem projektu jest między innymi przegląd, aktualizacja oraz dostosowanie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego oraz podstawy programowej kształcenia w zawodach do potrzeb rynku pracy.

Informację o naborze przedstawicieli partnerów społecznych do współpracy w projekcie znaleźć można na stronie: www.koweziu.edu.pl/power/p10.html

2016-07-08 21:14:25

MAT-ECO-SHOES 2016

Polska Izba Przemysłu Skórzanego objęła patronat nad XIV Międzynarodową Konferencją Naukowo-Techniczną MAT-ECO-SHOES 2016. Tematami przewodnimi tegorocznej edycji będą: Innowacje, inteligentne technologie, zdrowie i ekologia w przemyśle obuwniczym i skórzanym. Wydarzenie odbędzie się w Krakowie w dniach 21-22 listopada 2016.

Zobacz szczegóły

2016-05-05 20:57:42

Zawod obuwnik

SĄD POLUBOWNY PRZY PIPS

Uprzejmie informujemy, że od dnia 9.02.2016r. funkcjonuje Sąd Polubowny przy Polskiej Izbie Przemysłu Skórzanego, prowadzony przez Mediacja i Arbitraż spółka z o.o.

Podstawowe korzyści z tytułu skorzystania z usług Sądu Polubownego przy PIPS, prowadzonego przez Mediacja i Arbitraż spółka z o.o. to:

  • zachowanie koncyliacyjności,
  • szybkość postępowania - prawomocne rozstrzygnięcie aktualnie średnio w 19 dni zamiast dwóch i pół roku,
  • niższa opłata sądowa - 4% (+ VAT) zamiast 5%,
  • pełna poufność postępowania,
  • rozstrzyganie przez specjalistów obeznanych z daną problematyką.

Więcej na ten temat w zakładce Sąd Polubowny oraz na stronie www.meiar.pl

2016-03-07 20:21:38

IZBA KOORDYNATOREM PROJEKTU
SHOES MADE IN EU: THE EUROPEAN SHOEMAKER
W RAMACH PROGRAMU ERASMUS +

Polska Izba Przemysłu Skórzanego otrzymała dofinansowanie na realizację dwuletniego projektu pod nazwą "SHOES MADE in EU: The European Shoemaker" w ramach programu ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja 2 Partnerstwa Strategiczne. Termin rozpoczęcia projektu to 1 października 2015r.

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego programu nauczania w sektorze obuwniczym, dopasowanego do potrzeb współczesnego rynku pracy. Pomysł na projekt wziął się z potrzeby podniesienia kompetencji zawodowych pracowników zatrudnionych w sektorze obuwniczym, a także z konieczności wymiany starzejącej się kadry.

Partnerami Izby w projekcie są: Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi (Polska), Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego (Polska), Europejska Konfederacja Przemysłu Obuwniczego CEC (Belgia), Centro Tecnológico do Calçado de Portugal (Portugalia), ISC International Shoe Competence Center Pirmasens (Niemcy), CrystalClearSoft Anonymos Etaireia Parochis Ypiresion Logismikou (Grecja) oraz Eurocrea Merchant Srl (Włochy).

Międzynarodowy skład konsorcjum gwarantuje wymianę doświadczeń między zaangażowanymi stronami, co będzie miało bezpośrednie przełożenie m.in. na wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych w procesie produkcyjnym, czy na ułatwienie znalezienia zatrudnienia przez uczestników szkolenia.

PIPS jako koordynator będzie prowadzić działania związane z analizą przemysłu obuwniczego, monitorować przebieg projektu i osiągnięte rezultaty oraz wdrożenia pilotażowe, a także zorganizuje dwa spotkania przy "okrągłym stole" na szczeblu międzynarodowym.

W ramach projektu realizowane będzie m.in. szkolenie teoretyczne (za pośrednictwem platformy e-learningowej) oraz szkolenie praktyczne na stanowisku pracy. Zwieńczeniem projektu będzie wydanie podręcznika do nauki zawodu obuwnika.

Projekt adresowany jest do instytucji edukacyjnych, sektora MŚP oraz stowarzyszeń (zarówno na szczeblu krajowym jak i europejskim), a także do młodych ludzi, chcących szkolić się w zawodzie obuwnika.

2015-09-09 18:42:52

UWAGA!! DYŻUR TELEFONICZNY PREZESA IZBY

Serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego z Prezesem Izby Panem Janem Góralczykiem w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godz. 10.00-11.00 pod nr tel. +48 603 406 301, tel. firmowy: 33 876 55 33.

2012-08-28 23:08:44

Pozostałe wiadomości

IPS
M.B.Market Ltd.
Świat butów
Zdrowa stopa Twojego dziecka
Certyfikat
Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczosci
ShoeInfoNet
WMTiW Politechniki Radomskiej
Portal Promocji Eksportu