Forum dyskusyjne
Linki branżowe
Ogłoszenia
Pomoc technologiczna/
Akty i ustawy prawne
Szkolenia
Projekty / dotacje UE

european shoemaker

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA FILMÓW
PROMUJĄCYCH ZAWÓD OBUWNIKA

2015-03-25 18:58:59

CZŁONKOWIE PIPS NA GIEŁDZIE KONTAKTOWEJ B2B W BERLINIE

Członkowie Izby skorzystali z zaproszenia do bezpłatnego udziału w giełdzie kontaktowej B2B, która odbyła się w TAK THEATER w Berlinie w dniach 3-4 listopada 2016r.

Giełda adresowana była głównie do polskich producentów odzieży, dodatków, obuwia i usług z sektora w celu utworzenia transgranicznej sieci kontaktów pomiędzy przedsiębiorstwami z Polski oraz berlińskimi projektantami mody.

Z ramienia Zarządu PIPS w spotkaniu udział wzięli Prezes Jan Góralczyk oraz Marek Górecki - organizator Dni Obuwia Polshoes. W giełdzie po stronie polskiej uczestniczyło ogółem 15 podmiotów. Polska Izba Przemysłu Skórzanego reprezentowana była przez następujące firmy obuwnicze: ARKA Jan, Michał Góralczyk Sp., ROBSON Beata i Robert Kozikowscy s.c oraz WOJAS S.A.

Organizatorem giełdy było Międzynarodowe Centrum Designu w Berlinie (IDZ Berlin). Jest to organizacja non-profit istniejąca od 1968r., jedna z wiodących instytucji w Niemczech zajmującą się promocją oraz wspieraniem designu. Od roku 2013 koordynuje przedsięwzięcie pn. Berlin Showroom.

Listopadowa giełda odbyła się w ramach projektu BERLIN POLAND 2016-19, będącego kontynuacją prowadzonych od 2011r. spotkań w formacie B2B, w efekcie których udało się połączyć ponad 350 przedsiębiorstw z obydwu krajów.

2016-11-29 22:18:09

PIPS BĘDZIE PROMOWAĆ POLSKIE FIRMY OBUWNICZE NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH

Wśród priorytetów działania Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego w ostatnim okresie znalazły się kwestie związane z promocją polskich firm obuwniczych na rynkach zagranicznych, pozyskiwaniem wsparcia dla firm prowadzących lub podejmujących działalność eksportową (między innymi w formie dofinansowania udziału w targach zagranicznych), jak również szukaniem korzystnych warunków do ekspozycji za granicą w postaci Wysp Polskiego Obuwia na istniejących, znanych imprezach targowych lub na ewentualnych imprezach o charakterze kontraktacyjno-wystawienniczym, organizowanych przez Izbę lub podmioty z nią współpracujące.

W minionych miesiącach członkowie zarządu PIPS brali udział w różnego rodzaju gremiach o charakterze organizacyjno-gospodarczym. Pan Marek Górecki - członek Zarządu PIPS, uczestniczył w dwóch spotkaniach w Krakowie. Pierwsze spotkanie miało miejsce pod koniec sierpnia w Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Instytucja ta, jako jednostka finansująca, zajmuje się tworzeniem, realizacją i monitorowaniem programów wsparcia przedsiębiorców zgodnie z obecnymi wytycznymi UE. Podczas spotkania zostały zasygnalizowane potrzeby branży skórzanej oraz jej rola w tworzeniu PKB, zwłaszcza w tych rejonach, do których nie docierają duże, zaawansowane technologicznie inwestycje. Wniosek z tego spotkania był następujący: należy aktywnie uczestniczyć w każdym etapie powstawania programów dla swojej branży, gdyż można zostać pominiętym przy tworzeniu list działań, poddziałań i priorytetów, które zostaną objęte konkretnym wsparciem finansowym. Potwierdzają się zatem słowa wypowiedziane po raz pierwszy przez Philippe'a Nericault "Nieobecni nigdy nie mają racji" - giną wśród branż i podmiotów, które z uporem maniaka walczą o dogodne dla siebie warunki do funkcjonowania. Kolejna konkluzja dotyczy tego, iż większość dróg do uzyskania wsparcia na poziomie ogólnokrajowym prowadzi do Ministerstwa Rozwoju. W związku z powyższym będziemy pilnie śledzić terminy ewentualnych spotkań i konsultacji z pracownikami ministerstwa i brać w nich czynny udział. Dopiero wtedy będzie można mówić o jakiejś formie lobbingu na rzecz branży, o prezentacji specyfiki branży i jej potrzeb w miejscu, gdzie tworzone są strategie rozwoju dla wszystkich sektorów gospodarki. Branża skórzana nie może tu zostać pominięta.

2016-11-02 18:13:08

RELACJA Z KONFERENCJI UPOWSZECHNIAJĄCEJ REZULTATY PRACY
INTELEKTUALNEJ PROJEKTU ERASMUS+

W dniach 20-21 października 2016r. w Łodzi w hotelu Andel's By Vienna House odbyła się pierwsza polska konferencja upowszechniająca rezultaty pracy intelektualnej projektu "Shoes Made in EU: The European Shoemaker" w ramach programu Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja 2 Partnerstwa Strategiczne, koordynowanego przez Polską Izbę Przemysłu Skórzanego. Konferencja objęta została patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego - Witolda Stępnia. Wydarzenie zgromadziło liczne grono słuchaczy, wśród których przeważali przedstawiciele firm obuwniczych sektora MŚP, do których w dużej mierze adresowany jest projekt.

Pierwsza część konferencji należała do koordynatora projektu - p. Izabelli Jarugi. Prelegentka przestawiła główne założenia programu a także opowiedziała o dotychczas osiągniętych rezultatach. Pani Jaruga podkreśliła, iż największe wyzwania, z jakimi przyjdzie zmierzyć się przemysłowi obuwniczemu w najbliższych latach to: konieczność zainteresowania młodych ludzi zawodem obuwnika, niskie wynagrodzenia w sektorze, brak pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami, konieczność poczynienia większych inwestycji w badania i rozwijanie technologii ICT, podniesienie poziomu nauczania i kwalifikacji obecnej kadry, a także dostosowanie produkcji do rynków niszowych. W ramach realizowanego projektu dokonano analizy aktualnej metodologii w zawodzie obuwnika. Najbardziej cenne elementy nauczania zaimplementowano do nowego programu, którego jednym z narzędzi będzie otwarta platforma internetowa do nauki zawodu obuwnika, na której znajdzie się przetłumaczony na kilka języków UE podręcznik do nauki zawodu. Podczas konferencji zwrócono uwagę na małą liczbę godzin praktycznej nauki zawodu obuwnika w krajach UE, co jest najbardziej widoczne w szkołach we Włoszech (10% praktyki i 90% teorii) oraz w Portugalii (8% praktyki i 92% teorii). Podczas burzliwej dyskusji zastanawiano się także nad tym, jak dotrzeć do młodych ludzi, by zachęcić ich do wykonywania zawodu obuwnika. Urozmaiceniem wykładu była prezentacja filmu pt. "Obuwnik - zawód z przyszłością", zrealizowanego w firmach członkowskich Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego.

2016-10-29 22:02:18

STATYSTYKA RYNKU OBUWNICZEGO ZA ROK 2015

Polska Izba Przemysłu Skórzanego posiada w swojej ofercie szczegółowe opracowanie rynku obuwniczego za rok 2015. Dane statystyczne obejmujące produkcję obuwia w Polsce oraz dane eksportowo - importowe to przydatne źródło informacji dla wszystkich zainteresowanych kondycją rynku obuwniczego w Polsce. Dokładne informacje na temat opracowania uzyskacie Państwo w biurze Izby pod numerem 42 636 12 21 lub mailowo: sekretariat@pips.pl.

Analiza obejmuje:

  • Dane produkcyjne sektora skórzanego
  • Zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze skórzanym
  • Dane eksportowo - importowe z podziałem na rodzaje wierzchów
  • Średnie ceny obuwia w eksporcie i imporcie
  • Największe kierunki eksportowe i importowe w roku 2015
  • Import z Chin w latach 2014/2015
2016-09-07 19:52:53

Zawod obuwnik

UWAGA!! DYŻUR TELEFONICZNY PREZESA IZBY

Serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego z Prezesem Izby Panem Janem Góralczykiem w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godz. 10.00-11.00 pod nr tel. +48 603 406 301, tel. firmowy: 33 876 55 33.

2012-08-28 23:08:44

Pozostałe wiadomości

IPS
M.B.Market Ltd.
Świat butów
Zdrowa stopa Twojego dziecka
Certyfikat
Polska Agencja Rozwoju Przedsiebiorczosci
ShoeInfoNet
WMTiW Politechniki Radomskiej
Portal Promocji Eksportu