STANOWISKO KOMISJI EUROPEJSKIEJ WS. MADE IN

W ramach programu prac na 2020 r. Komisja Europejska zapowiedziała wycofanie wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa produktów konsumpcyjnych, które zawierało propozycję przepisu dotyczącego etykiety „Made in”. Działanie Komisji wynika z tego, że wniosek był przez lata blokowany w Radzie i został częściowo zastąpiony „pakietem towarowym”, który doprowadził do przyjęcia rozporządzenia (UE) 2019/1020.

Komisja ogłosiła również, że przedstawi nowy wniosek w ramach kontroli sprawności regulacyjnej i oceny funkcjonowania dyrektywy w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów. Obecnie Komisja przygotowuje ocenę dyrektywy i ocenę skutków nowego wniosku, których przedmiotem będzie między innymi związek między etykietą „Made in” a bezpieczeństwem produktów. Do dnia 6 października 2020 r. zbierane są uwagi i komentarze w ramach trwających otwartych konsultacji publicznych, stanowiących część szerszych konsultacji dotyczących programu na rzecz konsumentów: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12466-Review-of-the-general-product-safety-directive

...

POSTULATY BRANŻY OBUWNICZO-SKÓRZANEJ PO SPOTKANIU U RZECZNIKA MŚP – 31 LIPCA 2020, WARSZAWA

Po spotkaniu w Biurze Rzecznika MŚP w Warszawie w dn. 31 lipca 2020 r. Polska Izba Przemysłu Skórzanego przygotowała następujące postulaty, które staną się osią do naszych kolejnych działań: I.Po stronie branży: 1.rejestracja znaku towarowego (znaków towarowych) w celu promocji polskiej skóry oraz polskiego obuwia, 2.kampania podnosząca świadomość konsumencką na rzecz dokonywania odpowiedzialnych wyborów i zakupów (warunek – pozyskanie adekwatnego finansowania projektu), 3.analiza funkcjonowania tzw. rynków bezpiecznych (np. Niemcy) w kontekście nadzoru nad bezpieczeństwem konsumentów i legalnością importu, II. Po stronie organów państwa i urzędów odpowiedzialnych: 1.wzmocnienie szczelności odpraw celnych i kontroli jakości towaru wprowadzanego na rynek polski, 2.wzmocnienie systemu kontroli jakości dóbr użytkowych sprowadzanych na rynek polski z wykorzystaniem potencjału istniejących ośrodków laboratoryjnych (Sieć Badawcza Łukasiewicz), III.Działania wspólne branży i przedstawicieli organów państwa: 1.działania na rzecz pozyskania dodatkowego finansowania (funduszu celowego) na bardziej efektywne funkcjonowanie systemu kontroli nad legalnością oraz jakością produktów sprowadzanych i sprzedawanych na rynku polskim, 2.działania na rzecz zmian legislacyjnych odnośnie odpowiedzialności finansowej za wprowadzenie do obrotu produktów zawierających substancje niebezpieczne, 3.kampania informacyjna wśród posłów do Parlamentu Europejskiego na rzecz zmiany przepisów o obligatoryjnym znakowaniu towarów krajem pochodzenia – „Made in …”,...

PODSUMOWANIE SPOTKANIA U RZECZNIKA 31 LIPCA 2020 – OCHRONA RYNKU

Z inicjatywy Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego w dniu 31 lipca 2020 r. w Biurze Rzecznika MŚP przy ul. Wilczej 46 w Warszawie odbyła się sesja dialogowa przedstawicieli branży obuwniczo – skórzanej z reprezentantami administracji państwowej w sprawie wypracowania metod i trwałych mechanizmów ograniczenia importu produktów niskiej jakości, obarczonych ryzykiem występowania zabronionych substancji chemicznych.

Stanowi to kontynuację działań rozpoczętych przez PIPS w ubiegłym roku. Wstęp do rozmów stanowiło tu posiedzenie Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego w Sejmie w dniu 14 marca 2019 r.

Kontynuując podjęte na tym spotkaniu działania, Polska Izba Przemysłu Skórzanego opublikowała dwa stanowiska branży:
1) w kwestii ochrony rynku wewnętrznego przed napływem towarów niskiej jakości pochodzących z importu, obarczonych ryzykiem skażenia zabronionymi substancjami chemicznymi oraz
2) w kwestii obowiązkowego oznakowania kraju pochodzenia wszystkich towarów wprowadzanych na rynek wewnątrzwspólnotowy,
pod którymi, na przestrzeni dwóch kolejnych miesięcy, podpisało się ponad stu przedsiębiorców. Od tego czasu stanowiska te są dla nas istotnym argumentem we wszystkich rozmowach z przedstawicielami instytucji publicznych. W dniu 7 lutego 2020 r. podczas spotkania w Warszawie dokumenty te zostały przekazane przez Prezesa PIPS Rzecznikowi MŚP.

...

MADE IN…? STANOWISKO PIPS WS. OBOWIĄZKOWEGO ZNAKOWANIA PRODUKTÓW KRAJEM ICH POCHODZENIA

Stanowisko firm,  stowarzyszeń branżowych oraz interesariuszy reprezentujących polski przemysł skórzany i obuwniczy w kwestii obowiązkowego oznakowania kraju pochodzenia wszystkich towarów wprowadzanych na rynek wewnątrzwspólnotowy

Mając na uwadze:

– szeroko rozumiane dobro konsumenta,

– ochronę środowiska naturalnego, w tym konieczność zmniejszenia śladu węglowego,

– przestrzeganie zasad prawidłowej konkurencji na rynku krajowym oraz unijnym,

– ochronę przed bankructwem rodzimych firm zagrożonych działaniem nieuczciwej konkurencji,

Apelujemy do władz państwowych oraz wszystkich osób i podmiotów mających wpływ na tworzenie prawa gospodarczego o podjęcie wszelkich starań na rzecz przegłosowania obowiązkowego oznakowania kraju pochodzenia wszystkich towarów wprowadzanych na rynek wewnątrzwspólnotowy.

Obecny stan prawny daje możliwość dobrowolnego oznakowania pochodzenia towaru poprzez umieszczenie znaku „Made in …” ze wskazaniem konkretnego kraju, w którym dany produkt został wytworzony, lub bardziej ogólnego znaku „Made in EU” wskazującego, że dany produkt został wytworzony w którymś z krajów członkowskich UE.

Stosowanie tego oznakowania jest dobrowolne, firmy mogą znakować w ten sposób swoje towary, ale nie są do tego zobligowane przez prawo.

Od wielu lat Unia Europejska prowadzi prace nad wprowadzeniem przepisów,

...