SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2019

DZIAŁANIA NA RZECZ OGRANICZENIA IMPORTU OBUWIA STANOWIĄCEGO ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA KONSUMENTA

 Do Polski rocznie importuje się około 214 mln par obuwia.  Głównym kierunkiem pochodzenia tych dostaw są: Indie, Pakistan, Bangladesz, Indonezja, Wietnam, Chiny oraz inne gospodarki wschodzące.

Niski poziom cenowy większości tego rodzaju obuwia może wskazywać, że użyte do ich produkcji materiały są: bardzo niskiej jakości, niewiadomego pochodzenia, nie spełniają norm w zakresie zawartości szkodliwych substancji lub nie zostały przebadane w tym zakresie. Wątpliwa pozostaje też kwestia konstrukcji i technologii tych wyrobów (np. niedostosowane do cech antropometrycznych Polaków).

Skutki dla konsumenta i rynku to przede wszystkim:

-Ryzyko występowania związków chemicznych zabronionych na terenie UE. Niektóre z tych substancji mają działanie rakotwórcze, mogą wywoływać alergie i podrażnienia oraz działać szkodliwie na rozrodczość człowieka.

-Konieczność ochrony środowiska naturalnego przed napływem towarów generujących odpady trudne do utylizacji.

-Nieprzestrzeganie zasad prawidłowej konkurencji na rynku krajowym,

-Bankructwo polskich firm zagrożonych działaniem nieuczciwej konkurencji.

W dniu 14 marca 2019 r. w Sejmie RP odbyło się posiedzenie Zespołu Parlamentarnego na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego, poświęcone „Systemowi kontroli bezpieczeństwa obuwia sprzedawanego w Polsce”, w którym uczestniczyli m.in. przedstawiciele Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego, Instytutu Przemysłu Skórzanego, OIBS, UOKiK, Biura ds. Substancji Chemicznych, Instytutu Matki i Dziecka, Departamentu Zdrowia Publicznego, Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz czołowi polscy producenci obuwia.

Podczas Dni Obuwia POLSHOES w Warszawie i Krakowie w listopadzie 2019 r. zbieraliśmy podpisy pod petycją ws. przedmiotowej kwestii.

Jako Polska Izba Przemysłu Skórzanego postulujemy:

 • wprowadzenie regularnych kontroli bezpieczeństwa obuwia  obecnego na polskim rynku przez  podmioty do tego powołane (zwiększenie kontroli miejsc, w których odbywa się wprowadzanie na rynek masowych ilości podejrzanie tanich produktów, niejednokrotnie niewiadomego pochodzenia),
 • skuteczne egzekwowanie w Polsce przepisów REACH obowiązujących dla całej Unii Europejskiej, regulujących dopuszczalny poziom określonych substancji lub ich całkowity zakaz,
 • wprowadzenie dokładnych kontroli celnych obuwia importowanego do naszego kraju – zarówno pod względem jakości, jak również deklarowanej wartości (cen), po jakiej dane obuwie jest odprawiane,
 • podjęcie kroków w celu wyeliminowania dużej ilości tworzyw sztucznych (często szkodliwych dla naszego zdrowia, wpływających na zanieczyszczenie środowiska), pochodzących z obuwia (taniego, niewiadomego pochodzenia), gdyż rozkład ich odbywa się na przestrzeni kilkuset lat
 • zwiększenie świadomości konsumenta podczas dokonywania decyzji zakupowych.

W roku 2020 r. planujemy wesprzeć nasze działania profesjonalną kampanią realizowaną przez doświadczonych ekspertów z firmy consultingowej.

Założenia przedmiotowej kampanii:

 • Ulokowanie tematu w mediach ogólnopolskich – tabloidy, radio, media internetowe = zwiększenie wiedzy konsumentów
 • Ulokowanie tematu w mediach prorządowych = presja na decydentów
 • Ulokowanie tematu w mediach biznesowych = informacja dla sieci handlowych i instytucji nadzorujących
 • Monitoring mediów i bieżące reagowanie, np. na pojawiające się wypowiedzi polityków, organów nadzorczych, liderów opinii itp.
 • Lokowanie przedstawicieli/ambasadorów PIPS na wydarzeniach gospodarczych i politycznych
 • Wykreowanie aktywności medialnej nakierowanej na polityków ogólnopolskich (rząd, parlament) – tworzącej presję na reakcję i podjęcie działań
 • Nacisk na instytucje nadzorujące rynek, przygotowanie gruntu pod wytworzenie presji za pośrednictwem polityków i mediów.
 • Monitoring legislacyjny w przedmiocie kampanii, włącznie ze stałą obecnością na komisjach sejmowych, zorganizowaniem spotkania w Sejmie i pozyskaniem posłów – „ambasadorów sprawy”.

DZIAŁANIA NA RZECZ WPROWADZENIA DYREKTYWY MADE IN

 Polska Izba Przemysłu Skórzanego wypracowała stanowisko ws. obowiązkowego oznakowania kraju pochodzenia wszystkich towarów wprowadzanych na rynek wewnątrzwspólnotowy. W przypadku towarów składających się z wielu części składowych, wytwarzanych często w wielu krajach, o pochodzeniu towaru będzie decydować miejsce, w którym ten towar został poddany ostatniej, istotnej ekonomicznie, uzasadnionej obróbce lub przetworzeniu, które spowodowało wytworzenie nowego produktu lub stanowiło istotny etap wytwarzania w przedsiębiorstwie przystosowanym do tego celu.

Uważamy, iż:

 1. Wprowadzenie przepisów w proponowanej formie będzie miało realny wpływ na bezpieczeństwo produktów wprowadzanych na rynek wewnątrzwspólnotowy, a co za tym idzie na szeroko rozumiane dobro konsumenta. Zwiększy dostęp konsumentów do produktów lokalnych, na ogół o wysokiej jakości, produkowanych zgodnie z unijnymi zakazami stosowania substancji niebezpiecznych lub szkodliwych.
 2. Zwiększy się konkurencyjność towarów wytwarzanych na obszarze UE w stosunku do towarów sprowadzanych z krajów trzecich, co będzie miało korzystny wpływ na lokalne rynki pracy, na wzrost nakładów inwestycyjnych w firmach oraz na nasycenie przedsiębiorstw innowacyjnością i wysoką technologią.
 3. W dłuższej perspektywie wpłynie korzystnie na zmniejszenie śladu węglowego związanego z wytwarzaniem i transportem produktów. W przeciwieństwie do gospodarek wschodzących, w krajach unijnych odnotowuje się coraz wyższe wykorzystanie energii odnawialnej w procesach produkcyjnych oraz lepsze zagospodarowanie wszelkich istniejących zasobów – zgodnie z zasadą lean manufacturing.
 4. W dłuższej perspektywie czasowej spowoduje to zmniejszenie ilości produktów tanich, bardzo niskiej jakości, generujących olbrzymie ilości trudnych do utylizacji odpadów, co będzie zgodne z unijną polityką dbałości o środowisko naturalne i wprowadzanymi zakazami używania szczególnie uciążliwych dla środowiska wyrobów, zwłaszcza wykonanych z tworzyw sztucznych.

W odniesieniu do rynku krajowego będzie to miało pozytywny wpływ na budowane silnej MARKI POLSKA. Polskie produkty, których jakość jest naprawdę bardzo dobra, przestaną być anonimowe. Będą musiały być sprzedawane z logiem „Made in Poland” lub „Made in EU”. W tym samym czasie towary produkowane w krajach trzecich będą musiały być jednoznacznie oznakowane co do pochodzenia. Będzie zatem utrudnione wprowadzanie klienta w błąd co do pochodzenia rzeczy – obecnie powszechnie stosowane, polegające na tym, iż  jako producent jest wskazana firma polska, która de facto towaru nie wyprodukowała, tylko zleciła jego wyprodukowanie w krajach trzecich.

Podczas Dni Obuwia POLSHOES w Warszawie i Krakowie w listopadzie 2019 zbieraliśmy podpisy pod petycją ws. przedmiotowej kwestii.

FORUM BRANŻY OBUWNICZEJ I SKÓRZANEJ WARSZAWA, 10 PAŹDZIERNIKA 2019

 W dniu 10 października 2019 r. z inicjatywy Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego w Golden Floor Plaza w Warszawie odbyło się pierwsze Forum Branży Obuwniczej i Skórzanej – profesjonalne spotkanie przedsiębiorców, przedstawicieli instytutów badawczych, organizacji sektorowych, środowiska akademickiego, prasy branżowej oraz pozostałych interesariuszy reprezentujących szeroko rozumianą branżę obuwniczą i skórzaną.

Gościem specjalnym Forum był  P. Gustavo Gonzalez-Quijano  – sekretarz generalny COTANCE (The Confederation of National Associations of Tanners and Dressers of the European Community) z siedzibą w Brukseli.

Pierwszy moduł spotkania dedykowany był właścicielom garbarni. Sekretarz COTANCE przedstawił w nim skrócony raport na temat obecnej sytuacji branży skórzanej i perspektyw dla tego sektora w Europie. Wskazał na potrzebę wspólnego działania wszystkich krajów, w których branża ta zajmuje istotną pozycję na mapie gospodarczej. Członkami Cotance są obecnie stowarzyszenia z następujących krajów: Austria, Dania, Niemcy, Hiszpania, Francja, Węgry, Włochy, Holandia, Portugalia, Rumunia, Szwecja i Wielka Brytania. Do tego grona jest zapraszana również Polska. W krajach o ugruntowanej pozycji gospodarczej i silniejszej sile nabywczej konsumentów łatwiej jest sprzedać produkty dobrej jakości (klasy premium), gdzie mogą być stosowane wyższe ceny i wyższe marże. W tym ujęciu można dostrzegać również perspektywy wzrostu dla rynku polskiego. Decydować o tym będzie zmiana preferencji klientów oraz zasobność ich portfeli. Na rynku wewnątrzunijnym ścierają się różne interesy i działają rozmaite grupy lobbingowe. Interes importerów nie jest na ogół zbieżny z interesem lokalnych producentów. Pan Gonzalez-Quijano jako przykład przedstawił tu kwestię zablokowania swobodnego dostępu do rynku unijnego skór wyprawionych pochodzących z Indonezji oraz zmianę metody pomiaru zawartości teflonu w skórach wyprawionych, na korzystną dla unijnych producentów.

W dalszej części spotkania przewidziana była dyskusja nad dwiema kampaniami realizowanymi przez Polską Izbę Przemysłu Skórzanego:

 1. Ochrona rynku wewnętrznego przed napływem towarów importowanych niskiej jakości, obarczonych ryzykiem skażenia zabronionymi substancjami chemicznymi.
 2. Obowiązkowe oznakowanie kraju pochodzenia wszystkich towarów wprowadzanych na rynek wewnątrzwspólnotowy.

Z uwagi na to, że dyskusja była bardzo ożywiona i miała charakter wielowątkowy, czas na wypracowanie wspólnych wniosków i osiągnięcie konsensusu był ograniczony.

W sprawie pierwszej kampanii stanowisko zabrał mec. Jacek Bieniak z Kancelarii BSWW Legal & Tax z Warszawy. Był to niewątpliwie cenny głos doradczy, wskazujący na złożoność problemu i dość skomplikowane warunki monitorowania rynku pod kątem sprowadzania wyżej wymienionych produktów, stanowiących potencjalnie zagrożenie dla konsumenta. Z wystąpienia pana mecenasa można było wyciągnąć wniosek, że indywidualne starania pojedynczych firm w celu przeciwstawienia się temu masowemu zjawisku mogą być skazane na porażkę, rozpłynąć się w żmudnych procedurach, gromadzeniu dowodów i wyników badań.

Sporym zainteresowaniem podczas Forum cieszyło się wystąpienie przedstawicieli Grupy Doradztwa Strategicznego (GDS) z Warszawy, którzy zaprezentowali propozycję szeroko zakrojonej kampanii medialnej, w formie konkretnej usługi doradczej i lobbingowej.

W trakcie dyskusji pojawił się jeszcze jeden, bardzo istotny wątek podniesiony przez przedstawicieli środowiska akademickiego i sprzedawców detalicznych. Wątek ten dotyczył dynamicznie zmieniających się preferencji konsumentów, którzy przestają postrzegać skórę naturalną jako wyrób zgodny z prawidłową eksploatacją środowiska naturalnego. Istnieje coraz liczniejsza grupa klientów, która chętniej sięgnie po obuwie z przetworzonej kukurydzy niż ze skóry naturalnej, gdyż ich zdaniem tylko ten pierwszy wyrób jest w pełni ekologiczny. Naszym kolejnym wspólnym zadaniem będzie zatem zorganizowanie trzeciej kampanii, mającej na celu dotarcie do konsumentów i przekonanie ich do tego, że cały przemysł skórzany, w tym również nasz sektor obuwniczy, jest w pełni przyjazny środowisku. To dzięki niemu surowa skóra, pozyskiwana jako odpad w przemyśle spożywczym, staje produktem w pełni naturalnym, o unikatowych właściwościach, cenionym przez klientów i mogącym zapewnić im komfort.

APLIKACJE DO PROJEKTU W RAMACH INICJATYWY CORNET

Polska Izba Przemysłu Skórzanego wraz z Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Skórzanego i niemieckim Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V. (PFI), we wrześniu 2019 r. złożyła wniosek do 28. konkursu w ramach Inicjatywy Cornet, współfinansowanego ze środków NCBR.

Ogólnym celem projektu o akronimie FSP Shoe jest opracowanie systemu wspierania świadomego chodzenia, przewidywania i prewencji upadków. System będzie się składał z odpowiednio zaprojektowanego modelu obuwia z zamontowanymi komponentami elektronicznymi.

Prace badawcze będą obejmować szeroko zakrojone badania biomechaniczne osób, które w zestawieniu z symulowanymi upadkami pozwolą zidentyfikować szereg parametrów chodu świadczących o ryzyku powstania potknięcia/upadku. Zbierane będą dane dotyczące zarówno parametrów chodu w odniesieniu do ogólnej populacji osób, jak i indywidualne wzorce marszu/potknięć. Na tej podstawie opracowane zostaną wytyczne do projektowania obuwia i inteligentnego systemu ostrzegania przed upadkiem.

PIPS W GRONIE INTERESARIUSZY PROJEKTU INTERREG EUROPE

Polska Izba Przemysłu Skórzanego została interesariuszem trzyletniego projektu pod nazwą „Enhance the Competitiveness and Sustainability of European SMEs through succession procedures and models” o akronimie SUCCESS ROAD w ramach programu INTERREG EUROPE.

Motywem przewodnim projektu ma być dziedziczenie własności w sektorze MŚP w odniesieniu do branży obuwniczej, odzieżowej i tekstylnej. Tematyka tego projektu idealnie wpisuje się w podjętą w 2018 r. roku przez polski rząd ustawę o sukcesji, gdyż uregulowanie mechanizmu dziedziczenia jest szczególnie istotne w odniesieniu do firm jednoosobowych, w tym rodzinnych.

Wspólnym wyzwaniem beneficjentów projektu ma być pomoc państwom członkowskim we wdrażaniu nowej polityki dziedziczenia w ich krajowych programach operacyjnych, co przełożyć się ma bezpośrednio na zwiększenie konkurencyjności i zrównoważony rozwój  w sektorze MŚP, w tym zapewnienie trwałości przedsiębiorstwa po zmianach własności, przyczyniając się w ten sposób do ogólnego wzrostu gospodarczego, zarówno poprzez zwiększenie produkcji, jak i ochronę miejsc pracy.

Realizacja projektu opierać się będzie o 4 osie:

 1. Mapowanie i analiza obecnej sytuacji,
 2. Wykorzystanie systemu wielopoziomowych konsultacji dotyczących dziedziczenia,
 3. Modernizacja systemu legislacyjnego,
 4. Interwencja instytucjonalna, realizowana na 3 poziomach:

– opracowanie formalnych programów szkoleniowych dla biznesu,

– uczenie się przez całe życie,

– stworzenie struktur i usług wspierających przedsiębiorczość.

Na poziomie ponadregionalnym, projekt zakłada liczne warsztaty, połączone z wizytami studyjnymi i wymianą personelu.

SZKOLENIE DLA RZECZOZNAWCÓW PIPS

 W dniu 24 października 2019  (czwartek) w restauracji „Dwa Światy” przy ul. Zgierskiej 69 w Łodzi odbyło się szkolenie dla Rzeczoznawców PIPS. W roli prelegentów wystąpili specjaliści z Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Skórzanego: mgr inż. Małgorzata Starzec i dr Robert Gajewski. Zakres tematyczny szkolenia obejmował następujące zagadnienia:

-Dobór obuwia do indywidualnych cech użytkownika:

 1. a) wpływ budowy anatomicznej stopy na wady występujące w obuwiu,
 2. b) związek biomechaniki ruchu kończyny dolnej z doborem obuwia (głównie sportowego) do indywidualnych cech użytkownika,
 3. c) skutki użytkowania obuwia na wysokim obcasie (minimum 9 cm) i jego wpływ na komfort użytkownika.

– Wymagania wobec obuwia dziecięcego.

– Substancje szkodliwe występujące w obuwiu i materiałach obuwniczych.

– Znakowanie i bezpieczeństwo obuwia.

– Normy dotyczące obuwia – obowiązujące, zmienione (zakres zmian).

– Orzecznictwo w świetle nowych przepisów: Wady materiałowo – konstrukcyjno – technologiczne.

– Prezentacja nowych materiałów stosowanych w przemyśle obuwniczym.

SZKOLENIE DLA BRANŻY OBUWNICZEJ

 Polska Izba Przemysłu Skórzanego podczas Dni Obuwia POLSHOES w Warszawie 7 maja 2019 zorganizowała bezpłatną konferencji pn. „Jak rozwinąć markę modową? – Akcelerator Sprzedaży”.

Podczas konferencji poruszono następujące kwestie:

– wykorzystanie nowych narzędzi komunikacji i marketingu w budowaniu silnej marki produktowej (najważniejsze trendy w komunikacji marketingowej, dlaczego strategia marki jest Twoim „must have”?, jak zwiększyć sprzedaż w sklepie internetowym?),

– wsparcie finansowe oferowane przez PARP (dotacje z programów operacyjnych i ramowych Unii Europejskiej przeznaczane na rozwój biznesu na rynkach krajowym i zagranicznym; dofinansowanie niezbędne do wdrożenia nowych produktów, prac badawczo-rozwojowych          i ekspansję na rynkach zagranicznych; pomoc MŚP w pozyskaniu partnerów, inwestorów lub kontrahentów; możliwości dofinansowania designu, usług, inwestycji i eksportu).

UDZIAŁ PIPS W SPOTKANIU Z MINISTER JADWIGĄ EMILEWICZ W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ

 W dniu 20 marca 2019 na terenie Kalwarii Zebrzydowskiej przebywała z wizytą Pani Minister Jadwiga Emilewicz, kierująca Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii, któremu podlega branża skórzana. To właśnie w tym Ministerstwie prowadzone są rozmowy na tematy dotyczące rozwoju branży, wykorzystania funduszy pomocowych i ochrony rynku przed nieuczciwą konkurencją. Jednym z ważniejszych punktów tej wizyty było spotkanie z lokalnymi przedsiębiorcami, władzami samorządowymi oraz przedstawicielami Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego w siedzibie firmy CONHPOL – członka naszego stowarzyszenia. Gospodarzami spotkania byli Panowie Henryk Konopka i Sebastian Konopka – właściciele firmy. Oprócz wizyty na halach produkcyjnych była też okazja do prawie półgodzinnej rozmowy na tematy dotyczące branży. Mieliśmy okazję przedstawić główne postulaty, których spełnienia oczekujemy, wiążąc z nimi duże nadzieje na poprawę sytuacji naszych firm:

– poruszona została kwestia zakazu sprowadzania na rynek polski taniego obuwia importowanego, obciążonego ryzykiem zanieczyszczenia szkodliwymi substancjami chemicznymi,

– przypomnieliśmy nierozwiązaną w dalszym ciągu kwestię szybkiej ścieżki wsparcia finansowego eksportu i ekspansji zagranicznej firm,

– przedstawiono postulat znakowania towaru w taki sposób, aby kraj pochodzenia był jednoznacznie określony,

– podniesiono kwestię znakowania produktów krajowych znakiem Made in Poland, co stanowić ma wyróżnik i gwarancję najwyższej jakości produktu.

ŚWIĘTO OBUWNIKA 2019 – SPOTKANIE INTEGRACYJNE BRANŻY

 W dniu 26 października 2019 roku w Konwencie Bonifratrów pod wezwaniem św. Floriana w Zebrzydowicach odbyła się trzecia już edycja Święta Obuwnika. Wydarzenie zorganizowane z inicjatywy Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego zgromadziło przedstawicieli środowiska obuwniczego – przede wszystkim z okręgu małopolskiego.

Święto Obuwnika, którego obchody zainaugurowaliśmy w 2017 roku, idealnie wpisuje się w tradycję, która jest kultywowana w innych krajach europejskich, będących liderami w produkcji obuwia. We Włoszech święto obuwnika obchodzone jest corocznie w miejscowości Vigevano, będącej kolebką włoskiego obuwnictwa, zawsze pod koniec października. Warto podkreślić, że data naszej uroczystości wybrana została nieprzypadkowo, gdyż w dniu 25 października przypada święto ŚŚ. Kryspina i Kryspiniana, powszechnie uważanych za patronów branży obuwniczej. Miejsce wydarzenia  jest również wyjątkowe, gdyż Kalwaria Zebrzydowska i Zebrzydowice słyną    z produkcji obuwia.

Spotkanie tradycyjnie już rozpoczęło się mszą świętą w intencji zaproszonych gości w kaplicy Konwentu. Swoistym urozmaiceniem tegorocznych obchodów był koncert Katarzyny Gacek-Dudy z zespołem „Królestwo Beskidu”. W dalszej części uczestnicy spotkania mieli okazję posłuchać wystąpienia Gospodarza Konwentu – ks. Tomasza Szarlińskiego, który mówił o pokonywaniu barier. Ukoronowaniem spotkania była dyskusja branżowa.

Warto dodać, że spotkanie w Konwencie Bonifratrów w Zebrzydowicach miało także wymiar charytatywny, gdyż przy tej okazji udało się wesprzeć działalność Stowarzyszenia Dobroczynnego im. Mikołaja Zebrzydowskiego, założone na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym        i niepełnosprawnością.

PROMOCJA PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ DLA ZAWODU OBUWNIK

W związku z ogromnym zainteresowaniem naszą platformą e-learningową dla zawodu obuwnik, stworzoną w ramach koordynowanego przez nas w latach 2015-2017 międzynarodowego projektu “SHOES MADE IN EU: The European Shoemaker” w ramach programu Erasmus+ Akcja 2 Partnerstwa Strategiczne oraz w celu podniesienia komfortu naszych użytkowników, zdecydowaliśmy się przenieść naszą platformę pod nowy adres: www.edu.pips.pl

Na nowy serwer zaimportowane zostały także konta dotychczasowych obiorców. Narzędzie dostępne jest w 6 wersjach językowych: polskiej, angielskiej, niemieckiej, włoskiej, francuskiej i portugalskiej. Zamieszczony na platformie kurs składa się z 14 jednostek szkoleniowych, zawierających moduły odnoszące się do poszczególnych etapów produkcji obuwia, a także quizy i ćwiczenia praktyczne, sprawdzające poziom przyswojonej wiedzy. Wszystkie materiały publikowane są na zasadach otwartego dostępu.

Narzędzie to daje okazję do pogłębienia swojej wiedzy w temacie obuwnictwa w nowoczesny i przejrzysty sposób, bez konieczności wychodzenia z domu.

W ramach promocji projektu wydaliśmy także drukowany przewodnik po materiałach szkoleniowych zawartych na przedmiotowej platformie, jak również uruchomiliśmy stronę internetową, dedykowaną temu narzędziu: http://edukacja.pips.pl/

Wspomniany przewodnik dystrybuowany był podczas Dni Obuwia POLSHOES w Warszawie i Krakowie oraz podczas konferencji Fashion Economy w Warszawie (21.11.2019).

Więcej informacji o pozostałych rezultatach wspomnianego projektu znajdą Państwo na stronie www.shoesmadeineu.eu

PIPS CZŁONKIEM RADY PRZEDSIĘBIORCÓW PRZY RZECZNIKU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW

 W marcu 2019 r. Polska Izba Przemysłu Skórzanego przystąpiła do Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MSP. Rada jest organem opiniodawczym i doradczym Rzecznika. Zapewnia stały i bezpośredni kontakt Rzecznika ze środowiskiem przedsiębiorców. Celem Rady jest:

 • wspieranie Rzecznika w działaniach na rzecz obrony praw polskich przedsiębiorców;
 • monitorowanie sytuacji przedsiębiorców z sektora MŚP;
 • diagnozowanie problemów i reagowanie w przypadkach wymagających interwencji Rzecznika;
 • opiniowanie oraz opracowywanie projektów ustaw, które bezpośrednio wpływają na sektor MŚP.

PIPS CZŁONKIEM KOMITETU TECHNICZNEGO PKN

Polska Izba Przemysłu Skórzanego została powołana z dniem 4.10.2019 na członka Komitetu Technicznego PKN nr 184 ds. Klejów.

Naszym przedstawicielem w tym gremium jest Wiceprezes Zarządu PIPS – p. Bogusław Woźniak.

Polska Izba Przemysłu Skórzanego zajmuje się wszystkimi zagadnieniami związanymi z produkcją obuwia. Jednym z priorytetów są kwestie związane ze stosowaniem klejów w przemyśle obuwniczym. Udział w pracach normalizacyjnych jest dla PIPS istotny ze względu na konieczność bieżącego śledzenia zmian w tym obszarze.

ANALIZY RYNKU OBUWNICZEGO DLA BRANŻY

Polska Izba Przemysłu Skórzanego przygotowała w roku 2019 szczegółowe opracowanie  rynku obuwniczego za rok 2018.

Przedmiotowa statystyka obejmuje:

 • Dane produkcyjne sektora skórzanego
 • Zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze skórzanym
 • Dane eksportowo – importowe z podziałem na rodzaje wierzchów
 • Średnie ceny obuwia w eksporcie i imporcie
 • Największe kierunki eksportowe i importowe w roku 2018
 • Import z Chin w latach 2017/2018

STAŁA WSPÓŁPRACA Z EUROPEAN CONFEDERATION OF THE FOOTWEAR INDUSTRY (CEC)

 Wiceprezes Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego – p. Mariusz Babral od wielu lat pełni funkcję przedstawiciela PIPS w strukturach Europejskiej Konfederacji Przemysłu Obuwniczego (CEC), regularnie uczestnicząc w posiedzeniach Zarządu tejże formacji oraz w spotkaniach Komisji Dialogu Społecznego, która to stwarza podstawy do organizacji międzynarodowych szkoleń oraz staży dla pracowników naszego sektora. Spotkania inicjowane przez CEC są doskonałą okazją do omówienia wraz z przedstawicielami innych państw bieżących problemów europejskiej branży obuwniczej.

NOWI CZŁONKOWIE IZBY – WSPARCIE BRANŻY SKÓRZANEJ

W roku 2019 do Izby dołączyły nowe firmy:

 • COMELZ_POLSKA Artur Peryga – dostawca maszyn do obróbki skóry z Częstochowy,
 • BORPELLE Sp. z o.o. Sp. k. – producent komponentów do produkcji obuwia z Wrocławia.

WSPÓŁPRACA Z MAGAZYNEM BRANŻOWYM „ŚWIAT BUTÓW”

W 2019 roku Izba w ramach cyklicznych działań przygotowywała comiesięczne publikacje do czasopisma branżowego „Świat Butów” w rubryce „wieści z PIPS”. Na mocy umowy zawartej pomiędzy PIPS a magazynem “Świat Butów” członkowie Izby mają prawo skorzystać z 50% rabatu na zakup prenumeraty ww. czasopisma.

 KLUB RZECZOZNAWCÓW PIPS

W roku 2019 Komisja Kwalifikacyjna Rzeczoznawców odbyła 1 posiedzenie. Z licznych aplikacji członkowie komisji wybrali 1 kandydata, którzy powiększył grono Klubu Rzeczoznawców PIPS. Komisja Kwalifikacyjna odebrała uprawnienia 1 Rzeczoznawcy z tytułu nieregulowania składek członkowskich. Na koniec roku 2019 Klub Rzeczoznawców liczył 88 osób.

W roku 2019 opracowano nowy projekt legitymacji dla Rzeczoznawców PIPS. Nowa legitymacja zawiera zdjęcie i wydawana jest w formie plastikowej karty.

W listopadzie 2019 na portalu Facebook powstała specjalna grupa zrzeszająca Rzeczoznawców Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego. Grupa służyć ma wymianie doświadczeń, analizom i dyskusjom na tematy związane z przypadkami reklamacyjnymi, z którymi nasi Rzeczoznawcy spotykają się w swojej pracy.

Do wszystkich Rzeczoznawców rozsyłane są regularne newslettery, informujące o działaniach PIPS, a także oferty nawiązania współpracy.

KALENDARIUM TARGOWE

Polska Izba Przemysłu Skórzanego dwa razy do roku przygotowuje dla Członków Izby Światowe Kalendarium Targowe z wybranymi najciekawszymi i najpopularniejszymi targami branży skórzanej na świecie. Członkowie Izby otrzymują szczegółowe informacje na temat wybranych targów, natomiast ogólne informacje o targach zamieszczane są na portalu Izby.

 KOMUNIKACJA Z CZŁONKAMI PIPS

Polska Izba Przemysłu Skórzanego regularnie zamieszcza informacje branżowe dot. szkoleń, konferencji, zmian legislacyjnych, możliwości uzyskania dofinansowania, działań CEC, a także oferty współpracy z zagranicznymi kontrahentami za pośrednictwem newslettera, strony internetowej www.pips.pl, profilu www.facebook.com/wejdzwnaszaskore/ oraz bloga www.polskaskora.wordpress.com.