SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2021

PIPS PROMUJE NAJLEPSZE PRAKTYKI W BRANŻY OBUWNICZEJ NA FORUM MIĘDZYNARODOWYM

Polska Izba Przemysłu Skórzanego była współorganizatorem dwóch międzynarodowych konferencji dotyczących praktyk zawodowych w branży obuwniczej, które odbyły się 14 czerwca 2021 oraz 14 lipca 2021 r. w formule online w otwartym dostępie. Spotkania były częścią unijnego projektu „Implementing Best Practices to Increase the Attractiveness of the Footwear Sector” (Social Dialogue Project ref. VS/2019/0037) we współpracy z Europejską Konfederacją Przemysłu Obuwniczego (CEC), Assocalzaturifici i IndustriAll. Projekt ma na celu wdrożenie praktyk, które przyciągną i zatrzymają młodych ludzi w sektorze obuwniczym, a także pokażą pozytywny wizerunek branży. Konferencje skupiły kilkunastu interesariuszy sektorowych z całej Europy na różnych poziomach (od małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, związki zawodowe, izby branżowe, placówki edukacyjne i szkoleniowe po władze publiczne), co przyczyniło się do wymiany wiedzy, dzielenia się najlepszymi praktykami i pomysłami w celu promowania i wzmocnienia systemu praktyk zawodowych w europejskim sektorze obuwniczym (ze szczególnym uwzględnieniem Włoch, Polski, Portugalii i Hiszpanii). Podczas spotkania zostały zapewnione tłumaczenia symultaniczne. W ramach powyższego projektu Polska Izba Przemysłu Skórzanego zorganizowała w czerwcu 2021 r. dwie videokonferencje z udziałem kadry pedagogicznej Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Podczas spotkania zaprezentowano nowoczesne technologie stosowane w czołowych polskich zakładach obuwniczych (Wojas S.A.i  Krisbut Sp. z o.o. Sp. k.) wykładowcom akademickim do wykorzystania w ich pracy dydaktycznej. W trakcie spotkania omówiono zagadnienia tj. automatyczny rozkrój elementów obuwia, projektowanie obuwia w systemie CAD/CAM czy współczesny zakład obuwniczy. Ze strony firm podkreślano trudność zastępowania starszych osób nowymi pracownikami i technikami. Podnosi się średni wiek pracowników, co zagraża kontynuacji produkcji. Sama praca natomiast nie jest przestarzała i wymaga sporych umiejętności do zarządzania oprogramowaniem podłączonym do nowoczesnego sprzętu. Przedstawiciele uczelni przyznali, że tego typu inicjatywa powinna mieć miejsce przynajmniej 10 lat wcześniej. W międzyczasie zamknięto wydziały dedykowane stricte technologii obuwia. Wciąż są osoby, które posiadają konkretną wiedzę, ale uczelnia nie dysponuje już niezbędnym wyposażeniem technicznym do realizacji pełnego kursu na poziomie uniwersyteckim. Zamiast tego możliwe byłyby kursy teoretyczne dedykowane personelowi technicznemu firm, a następnie kontynuowane w firmach na określonych maszynach. Ustalono, iż konieczna jest inicjatywa ze strony firm obuwniczych, aby jednorazowo organizować kursy dla co najmniej 15 osób. Aby osiągnąć ten cel, niezbędne jest zaangażowanie Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego. Zarówno Krisbut, jak i Wojas byliby zainteresowani zbadaniem tej możliwości w ramach organizacji sektorowej.

Równolegle, Polska Izba Przemysłu Skórzanego pozyskała testerów do międzynarodowego kursu e-learningowego dla mentorów w branży obuwniczej, będącego częścią projektu Best Practice n. 2 „Mentoring”. Kurs e-learningowy został zaprojektowany w celu przeszkolenia mentora w zakresie umiejętności miękkich, które są niezbędne w pracy z młodymi pracownikami wchodzącymi do przemysłu obuwniczego. Składa się z 5 różnych modułów, a każdy z nich zawiera 3-4 krótkie lekcje instruktażowe. Kurs dostępny jest w 7 wariantach językowych (po angielsku, włosku, węgiersku, polsku, portugalsku, rumuńsku i hiszpańsku).

W związku z zaangażowaniem we wspomniany projekt od lutego 2019 do lipca 2021 Izba otrzymała we wrześniu 2021 r. dotację w wysokości 10 000 Euro, która w całości zostanie wykorzystana na cele statutowe.

 

PIPS INTERWENIUJE W SPRAWIE TARCZY FINANSOWEJ

 Od początku 2021 r. Izba wielokrotnie interweniowała ws. pominięcia branży obuwniczej w Tarczach Antykryzysowych, m.in. u Prezydenta RP, Prezesa i Wiceprezesów Rady Ministrów, Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, a także posłów na Sejm. Nasze działania podejmowane były we współpracy z branżą odzieżową przy wsparciu ZPPM Lewiatan. W obronie naszych interesów wystosowane zostały liczne interpelacje poselskie. Jako Izba przeprowadziliśmy badanie wpływu COVID-19 w IV kwartale 2020 i I kwartale 2021 na przedsiębiorstwa sektora obuwniczego, a także badanie nt. faktycznego wykorzystania instrumentów wsparcia przez przedsiębiorców z branży obuwniczo-skórzanej, których wyniki na bieżąco były prezentowane decydentom. W lutym 2021 r. Rada Ministrów rozszerzyła Tarczę Finansową 2.0 o dziewięć kodów PKD, w tym: – sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.72.Z), -sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (46.42.Z). W kwietniu 2021 r. Izba zgłosiła swoich przedstawicieli do Zespołu Roboczego ds. Pomocy Publicznej udzielanej wg. Kodów PKD przy Radzie Przedsiębiorców.

 

ZAANGAŻOWANIE W PRACE EUROPEJSKIEJ KONFEDERACJI PRZEMYSŁU OBUWNICZEGO CEC

Prezes Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego, p. Marek Górecki w dniu 25 czerwca 2021 r. uczestniczył w Walnym Zebraniu European Footwear Confederation (CEC) z udziałem p. Valentiny Superti – Dyrektor ds. Rynku Wewnętrznego Komisji Europejskiej. Polska Izba Przemysłu Skórzanego od wielu lat jest uczestnikiem dialogu i zajmuje na forum niezmienne stanowisko odnośnie ochrony rynku europejskiego, w tym również rynku polskiego przed zalewem towarów niskiej jakości, importowanych  z krajów trzecich. To negatywne zjawisko skutkuje likwidacją europejskich miejsc pracy oraz stwarza realne zagrożenie dla środowiska naturalnego i bezpieczeństwa konsumentów. Jesteśmy strażnikiem respektowania przepisów REACH, określających dopuszczalny poziom szkodliwych substancji chemicznych wprowadzanych na rynek wewnątrzunijny, jak również zwolennikiem znakowania produktów zgodnie z krajem ich pochodzenia. Opowiadamy się za sprawiedliwym opodatkowaniem wielkich korporacji, nadużywających statusu spółek technologicznych (podatek cyfrowy) lub wykorzystujących niedoskonałości lokalnych systemów podatkowych (opodatkowanie AliExpress). Na każdym ze spotkań międzynarodowych twardo to stanowisko wyrażamy, pozyskując jednocześnie sojuszników do podejmowanych działań w tych krajach członkowskich, w których specyfika branży jest zbliżona do polskiej (Włochy, Hiszpania, Portugalia). Dobrą płaszczyzną do wspólnego działania staje się zmieniająca się polityka Unii w czasie postcovidowym, gdzie stawia się na Zielony Ład, na reindustrializację Europy, cyfryzację, automatyzację i gospodarkę obiegu zamkniętego. Chcemy na tej płaszczyźnie porozumienia pozostać, mieć wpływ na kształtowanie opinii odnośnie funkcjonowania gospodarki, oraz zachować głos w sprawach ważnych dla naszej branży w wymiarze unijnego rynku wewnętrznego.

 

IZBA TWORZY CLUSTER FOOTWEAR CIRCLE

W listopadzie 2021 r. Polska Izba Przemysłu Skórzanego zarejestrowała Cluster Footwear Circle na potrzeby międzynarodowego projektu COSME Euroclusters na platformie European Cluster Collaboration Platform (ECCP). Członkami ww. klastra, oprócz Izby, są m.in. instytuty badawcze, ośrodki naukowe, a także przedsiębiorstwa z sektora obuwniczo-skórzanego, skupione przede wszystkim w województwach małopolskim i mazowieckim.

Ogólnym celem projektu jest zintensyfikowanie współpracy w branży obuwniczej w różnych regionach Europy z naciskiem na wspieranie innowacji w kierunku produktu i procesu, internacjonalizacji, inwestycji w inteligentną specjalizację i budowanie potencjału, przyczyniając się do realizacji Nowej strategii przemysłowej dla Europy i strategii MŚP na rzecz zrównoważonej i cyfrowej Europy przyjętej w marcu 2020 r. poprzez przyspieszenie przejścia do zielonej i cyfrowej gospodarki.

W ramach wspomnianego projektu zrealizowane będą m.in.: promocja dobrych praktyk w zakresie technologii cyfrowych i ekologicznych (w tym cyrkularności i efektywności energetycznej), tworzenie katalogów materiałów i komponentów, odpadów, technologii, oferty edukacyjnej/szkoleniowej (w tym utworzenie europejskiego wirtualnego centrum recyklingu), tworzenie nowych koncepcji produktów, które powinny zawierać materiały alternatywne do tradycyjnie stosowanych w przemyśle TCLF i uprzywilejowanie wykorzystania surowców wynikających ze strategii zarządzania odpadami, warsztaty online oparte na metodologii projektu „Design Thinking”, tworzenie możliwości prototypowania nowych koncepcji produktów, przy użyciu alternatywnych materiałów i metod w Fab Labs, promocja regularnych webinariów na temat zrównoważonego rozwoju i gospodarki cyrkularnej, organizacja międzynarodowego letniego obozu szkoleniowego, konkurs na nowe koncepcje projektowe z wykorzystaniem innowacyjnych, alternatywnych materiałów i technologii, rozwój platformy ICT (połączonej ze stroną internetową projektu) w celu wsparcia nowego modelu współpracy sieciowej: dla komunikacji i zaangażowania nowych potencjalnych członków, ułatwienia wzajemnych powiązań w łańcuchu dostaw, tworzenie listy dostawców technologii, specjalistów i podmiotów wewnątrz klastrów, zdolnych do wspierania MŚP.

 

IZBA UDZIELA SIĘ W POLISH FASHION CLUSTER

W sierpniu 2021 Izba przystąpiła do polskiego klastra modowego – Polish Fashion Cluster. Do celów działalności Klastra należą: sieciowanie firm członkowskich, synergia operacyjna i kosztowa wspólnych przedsięwzięć oraz reprezentacja interesów branży. Cele będą realizowane poprzez wspólne działania promocyjne, stoiska targowe w kraju i za granicą, kanały dystrybucji, prace badawczo-rozwojowe, szkolenia czy działania na rzecz kształcenia branżowego. We współpracy z organizacjami branżowymi zrzeszającymi przedsiębiorców z branży odzieżowej będziemy chcieli zorganizować dla firm z sektora obuwniczego wspólny wyjazd na zagraniczne targi modowe, pozyskując na ten cel dotacje pochodzące ze środków unijnych. W dniu 23 listopada 2021 w siedzibie Konfederacji Lewiatan odbyło się pierwsze spotkanie członków Klastra z udziałem Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego. Spotkanie było okazją do nawiązania relacji z przedstawicielami zarządów polskich firm działających w branży mody. Gościem spotkania była m.in. Ula Wiszowata – Country Manager Zalando, która opowiedziała o możliwościach współpracy z tą platformą oraz wskazała kierunki rozwoju dla branży mody w kanale online. Uczestnicy spotkania rozmawiali także o możliwościach finansowania sektora mody w kontekście nowej perspektywy dotacji UE.

 

IZBA APLIKUJE DO PROJEKTU CORNET

 Polska Izba Przemysłu Skórzanego złożyła wniosek o dofinansowanie projektu w ramach 31. konkursu Inicjatywy Cornet, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, dotyczącego innowacyjnej, modułowej ortezy do wspomagania chodu i rehabilitacji osób ze stopą opadającą. W skład konsorcjum, poza PIPS, weszły następujące podmioty: z Niemiec – PFI – Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V. a także z Polski: Uniwersytet Jagielloński oraz trzy instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Skórzanego, Instytut Mechaniki Precyzyjnej i Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki. Celem ww. projektu miało być opracowanie innowacyjnej ortezy wspomagającej rehabilitację i codzienne funkcjonowanie osób, u których w wyniku schorzeń neurologicznych (udar, wylew, porażenie nerwu strzałkowego) wystąpiła dolegliwość w postaci stopy opadającej. Orteza składać się ma z komponentu mechanicznego oraz specjalnego obuwia. Orteza ma zostać wyposażona w zestaw czujników i mechatroniczny system wspomagający prawidłowe ułożenie stopy podczas chodu. W ramach projektu opracowane mają zostać również algorytmy wspomagające rehabilitację osób z tym schorzeniem. System ma za zadanie informować pacjenta o nieprawidłowym ułożeniu stopy. W chwili gdy pacjent nie zareaguje i nie ustawi odpowiednio stopy, orteza automatycznie dostosuje położenie stopy do aktualnej fazy kroku.

Rozwiązania opracowane w ramach wspomnianego projektu będą mogły zostać bezpłatnie wdrożone w procesach produkcyjnych polskich przedsiębiorstw obuwniczych, zainteresowanych tą technologią.

Projekt nie uzyskał dofinansowania i nie będzie mógł być realizowany w roku 2022. Polska Izba Przemysłu Skórzanego we współpracy z ww. członkami konsorcjum pracuje nad nową, ulepszoną wersją wniosku, która zostanie złożona w kolejnym naborze w roku 2022.

 

IZBA WSPIERA MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY

 Polska Izba Przemysłu Skórzanego jest interesariuszem projektu „Success Road” w ramach programu Interreg Europe. Motywem przewodnim projektu jest dziedziczenie własności w sektorze MŚP w odniesieniu do branży odzieżowej, tekstylnej i obuwniczej.

W przedsięwzięcie zaangażowane są międzynarodowe podmioty: Ministry of Development and Investments i Hellenic Clothing Industry Association z Grecji, European Confederation of the Footwear Industry (CEC) z Belgii, Lithuanian Innovation Center z Litwy, The Valencian Institute for Entrepreneurial Competitiveness oraz Valencian Association of Footwear Entrepreneurs z Hiszpanii oraz Agencja Rozwoju Mazowsza z Polski.

Utrzymanie konkurencyjności i rentowności sektora MŚP zajmuje wysoką pozycję w programach Komisji Europejskiej. Jak pokazują statystyki, tylko 30% firm rodzinnych przetrwa przejście do drugiej generacji, a tylko 10% przejście do trzeciego pokolenia.

Wspólnym wyzwaniem beneficjentów projektu jest pomoc państwom członkowskim we wdrażaniu nowej polityki dziedziczenia w ich krajowych programach operacyjnych, co przełożyć się ma bezpośrednio na zwiększenie konkurencyjności i zrównoważony rozwój w sektorze MŚP, w tym zapewnienie trwałości przedsiębiorstwa po zmianach własności, przyczyniając się w ten sposób do ogólnego wzrostu gospodarczego, zarówno poprzez zwiększenie produkcji, jak i ochronę miejsc pracy.

W dniu 3 listopada 2021 r. w ramach przedmiotowego projektu zorganizowany został Okrągły Stół z okazji Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast. Wydarzenie zgromadziło europejskich, krajowych i regionalnych urzędników wysokiego szczebla, decydentów politycznych i naukowców w celu przedyskutowania, w jaki sposób rządy centralne i regionalne mogą dostosować swoje ramy polityczne, aby uczynić fazę sukcesji mniej ryzykowną i stworzyć przyjazne dla biznesu środowisko regulacyjne. Okrągły Stół pozwolił uczestnikom na zadawanie pytań i interakcję z prelegentami, a zarówno słuchacze, jak i prelegenci powinni wynieść z niego cenne informacje.

Polska Izba Przemysłu Skórzanego jest interesariuszem projektu “SULEAP – Developing Skills towards a Sustainable Leather Production” w ramach programu Erasmus+ 2021 – EAC/ A01/2021. Celem projektu jest przygotowanie szkoleń oraz wdrażanie w przemyśle skórzanym rozwiązań technologicznych przyjaznych dla środowiska. Głównymi odbiorcami będą producenci skór. Projekt  „SULEAP” wychodzi naprzeciw celom polityk europejskich związanych z promowaniem rozwoju europejskiego obszaru kompetencji, w szczególności dla priorytetu horyzontalnego „Środowisko” i zwalczania zmian klimatycznych, ponieważ koncentruje się na wyzwaniach stojących przed przemysłem skórzanym w osiąganiu zrównoważonego rozwoju. Dotyczy również konkretnych priorytetów sektora kształcenia i szkolenia zawodowego, promowania zwiększonej świadomości i nabywania nowych umiejętności niezbędnych do zmiany przemysłu skórzanego tak, aby spełniało wymagania przemysłu zrównoważonego. Projekt przyczyni się również do wykorzystania cyfrowych narzędzi uczenia się na odległość.

Polska Izba Przemysłu Skórzanego wystosowała list poparcia dla projektu LIFE Shoecircular, którego liderem jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Skórzanego. Przedmiotem projektu ma być przetwarzanie odpadów obuwniczych w miejscu ich powstania oraz recykling obuwia na wartościowe produkty, tak ważne dla branży obuwniczej i skórzanej, a kluczowe dla jej dalszej, zrównoważonej działalności. Efektem końcowym ma być wdrożenie do produkcji metody szybkiego rozklejania butów (oddzielania podeszew od wierzchów), tak aby uzyskać jednolite odpady, które można przetwarzać. Jest to odpowiedź na problem, że buty są trudno rozkładalne i to w praktyce uniemożliwia to ich recykling. W przypadku uzyskania dofinansowania, Izba zamierza zaangażować się jako partner stowarzyszony i zaoferować swoje wsparcie dla realizacji projektu.

Polska Izba Przemysłu Skórzanego wystosowała list poparcia dla projektu pt. „Leather industry bio-waste as eco-additive for modified bitumen technology” (program LIFE finansowany ze środków UE). Innowacyjnym rozwiązaniem projektu będzie zmniejszenie ilości odpadów po procesie garbowania poprzez wykorzystanie ich, po odpowiedniej modyfikacji, jako dodatku do spoiw asfaltowych. Jest to rozwiązanie innowacyjne, co najmniej w skali kraju. Potencjał wdrożeniowy proponowanego rozwiązania to również przetwórstwo tworzyw sztucznych, biokompozyty czy wypełniacze w budownictwie. W naszej ocenie proponowana innowacja odpowiada na zapotrzebowanie rynkowe. Polska Izba Przemysłu Skórzanego jest w stanie zagwarantować wsparcie w zakresie działań na arenie krajowej jak i międzynarodowej (Izba jest członkiem Europejskiej Konfederacji Przemysłu Obuwniczego CEC). Jesteśmy przekonani, że współpraca w ramach projektu przyniesie wymierne korzyści dla przedsiębiorców i pozwoli na rozwój proponowanego rozwiązania.

 

PIPS ANGAŻUJE SIĘ W PROJEKT DLA DIABETYKÓW

Polska Izba Przemysłu Skórzanego w lutym 2021 r. pracowała nad identyfikacją polskich interesariuszy projektu realizowanego przez European Confederation of the Footwear Industry (CEC) „Erasmus+ DiaSHOE. Program edukacji cyfrowej w zakresie kontroli stopy cukrzycowej”. Celem projektu jest przekazanie producentom obuwia, pacjentom, nieformalnym opiekunom, pracownikom służby zdrowia i sprzedawcom obuwia informacji i wskazówek, jak najlepiej radzić sobie z powikłaniami związanymi z cukrzycą kończyn dolnych, takimi jak zespół stopy cukrzycowej, poprzez profilaktykę i rozwój umiejętności. W związku z tym projekt zapewni zestaw 3 pakietów edukacyjnych dla różnych grup docelowych, które dostarczą informacji potrzebnych do opracowania i produkcji obuwia dla diabetyków, od aspektów zdrowotnych po gotowe buty. Informacje będą skierowane do 3 różnych grup: szczegółowe informacje dla techników obuwia, projektantów i menedżerów produktu, kluczowe informacje o właściwościach obuwia dla pracowników służby zdrowia i sprzedawców obuwia oraz kluczowe informacje do edukacji pacjentów i ich rodzin, nieformalnych opiekunów i edukatorów. W celu opracowania pakietów edukacyjnych zawierających dokładne informacje, interesariusze byli zaangażowani w walidację tematów poprzez wypełnienie ankiet.

 

IZBA POPIERA PACT FOR SKILLS DLA EUROPEJSKIEGO PRZEMYSŁU MODOWEGO

 Pact for Skills (TCLF) to inicjatywa promowana przez Komisję Europejską w celu wspierania inwestycji w podnoszenie i przekwalifikowywanie w branży modowej.

„Pokonywanie wyzwań związanych z umiejętnościami jest przełomem dla konkurencyjności europejskich firm TCLF i obiecujące jest, że tak wielu interesariuszy łączy siły, aby dzisiaj stawić czoła temu problemowi”, zauważył Luís Onofre, prezes CEC i właściciel firmy. „Inwestowanie      w umiejętności ludzi jest sprawą najwyższej konieczności, aby chronić konkurencyjność naszego przemysłu oraz zachować jego wartość gospodarczą i potencjał w regionach europejskich”, dodał.

118 sygnatariuszy z sektora włókienniczego, odzieżowego, skórzanego i obuwniczego (TLFC) stanowi szeroką gamę uczestników – przedstawicieli przemysłu (takich jak CEC, COTANCE i Euratex), partnerów społecznych, władz krajowych i regionalnych oraz dostawców usług edukacyjnych i szkoleniowych – którzy zobowiązali się do inwestowania w podnoszenie istniejących umiejętności (podnoszenie umiejętności ) i szkolenia w zakresie nowych umiejętności (przekwalifikowywanie), przy jednoczesnym łączeniu umiejętności ekologicznych i cyfrowych, w celu poprawy atrakcyjności sektora.

Pakt na Rzecz Umiejętności TLFC określił pięć celów, które sygnatariusze mają realizować, a mianowicie: promowanie kultury uczenia się przez całe życie, budowanie silnego partnerstwa w zakresie umiejętności z interesariuszami, monitorowanie podaży umiejętności/zapotrzebowania  i przewidywania potrzeb w zakresie umiejętności, przeciwdziałanie dyskryminacji i działania na rzecz równości płci i równych szans oraz podnoszenie świadomości i atrakcyjności w branżach TCLF.

Członkowie Paktu będą korzystać ze wskazówek i zasobów oferowanych przez Komisję Europejską w celu realizacji wspólnych celów od początku roku 2022. Pakt jest częścią Strategii Przemysłowej Unii Europejskiej .

 

PIPS UCZESTNIKIEM INTERNATIONAL FOOTWEAR FORUM

Przedstawiciele Zarządu Polskiej Izby Przemysłu w osobach Prezesa Zarządu – Marka Góreckiego oraz Wiceprezesów: Joanny Czyż i Mariusza Babrala w dniu 2 lutego 2021 r., uczestniczyli w 5. edycji International Footwear Forum – wydarzenia z inicjatywy European Footwear Confederation (CEC). Forum zgromadziło przedstawicieli 25 stowarzyszeń obuwniczych z 24 krajów z całego świata oraz dwóch prelegentów wysokiego szczebla, by omówić aktualne wyzwania, przed którymi stoi światowa branża obuwnicza.

Centralnym punktem Forum były potencjalne kierunki ożywienia branży po kryzysie COVID-19.

Oprócz niższych zysków i zahamowania wzrostu, kryzys COVID-19 spowoduje długotrwałe zmiany w popycie, nawykach konsumenckich i modelach sprzedaży detalicznej. Kryzys zakłócił łańcuch dostaw, od zaopatrzenia po ekonomię sklepów. W dobie pandemii koronawirusa ważne jest, aby firmy obuwnicze nadal dostosowywały się do nowej rzeczywistości, w której wyraźnie dominuje przyspieszona cyfryzacja i nastawienie na bardziej zrównoważoną środowiskowo konsumpcję.

Komisja Europejska udostępniła państwom członkowskim UE pakiet naprawczy, który dotyczy także inwestycji w sektor MŚP.

Uczestnicy omówili także inne tematy istotne dla branży, tj. znaczenie przejrzystej komunikacji, aby konsumenci zrozumieli i docenili właściwości skóry naturalnej w kontekście zrównoważonego rozwoju. Prawdziwa skóra to synonim trwałości. Pojęcia takie jak „skóra wegańska” czy „skóra PU” (kompozycja skóry poliuretanowej) powinny być zabronione, ponieważ wprowadzają konsumentów w błąd.

 

PIPS ANGAŻUJE SIĘ W DZIAŁANIA LEGISLACYJNE

Na wniosek Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego i innych europejskich stowarzyszeń obuwniczych, European Footwear Confederation udało się wywrzeć nacisk na Indie, by przesunęły termin realizacji trzech Rozporządzeń Kontroli Jakości opublikowanych w październiku 2020 r. dotyczących obuwia, które pierwotnie miały wejść w życie 1 lipca 2021 r.:

–  Rozporządzenie w sprawie zmian w zakresie obuwia ochronnego (kontrola jakości), 2021 (Nowa data realizacji: 1 stycznia 2022 r.),

– Obuwie wykonane ze skóry i innych materiałów (kontrola jakości) Rozporządzenie zmieniające, 2021 r.

(Nowa data realizacji: 1 lipca 2022 r.)

– Obuwie wykonane z gumy i wszystkich materiałów polimerowych oraz ich komponentów (Kontrola Jakości) Rozporządzenie zmieniające 2021 (Nowa data wdrożenia: 1 lipca 2022 r.).

W ciągu najbliższego roku, dzięki regularnej współpracy z Komisją Europejską i markami unijnymi, dołożymy wszelkich starań, by przekonać władze indyjskie do konieczności dostosowania ich standardów do norm ISO, a także uproszczenia testów i procedur.

 

ANALIZY STATYSTYCZNE DLA BRANŻY

Polska Izba Przemysłu Skórzanego przygotowała dla swoich członków szczegółowe opracowanie rynku obuwniczego za rok 2020. Przedmiotowa analiza objęła: dane produkcyjne sektora obuwniczo-skórzanego, przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze skórzanym, liczbę przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie wyprawy skór, produkcji toreb i produkcji obuwia z podziałem na województwa w latach 2019-2020, dane eksportowo – importowe z podziałem na rodzaje wierzchów, średnie ceny obuwia w eksporcie i imporcie, największe kierunki eksportowe i importowe w roku 2020, import z Chin w latach 2019/2020.

 

INTERWENCJE PIPS WS. OGRANICZANIA IMPORTU

Polska Izba Przemysłu Skórzanego prowadziła działania w sprawie wypracowania metod i trwałych mechanizmów ograniczenia importu produktów niskiej jakości, obarczonych ryzykiem występowania zabronionych substancji chemicznych, współpracując w tym obszarze m.in.      z Rzecznikiem MŚP, Departamentem Ceł, Departamentem Nadzoru nad Kontrolami, Departamentem Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej w Ministerstwie Finansów, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów i Biurem ds. Substancji Chemicznych w Łodzi. Główne założenia do zrealizowania to:

-rejestracja znaku towarowego w celu promocji polskiej skóry oraz polskiego obuwia,

-kampania podnosząca świadomość konsumencką na rzecz dokonywania odpowiedzialnych wyborów i zakupów

-wzmocnienie szczelności odpraw celnych i kontroli jakości towaru wprowadzanego na rynek polski,

-wzmocnienie systemu kontroli jakości dóbr użytkowych sprowadzanych na rynek polski z wykorzystaniem potencjału istniejących ośrodków laboratoryjnych,

-działania na rzecz pozyskania dodatkowego finansowania na bardziej efektywne funkcjonowanie systemu kontroli nad legalnością oraz jakością produktów sprowadzanych i sprzedawanych na rynku polskim,

-działania na rzecz zmian legislacyjnych odnośnie odpowiedzialności finansowej za wprowadzenie do obrotu produktów zawierających substancje niebezpieczne,

-kampania informacyjna wśród posłów do Parlamentu Europejskiego na rzecz zmiany przepisów o obligatoryjnym znakowaniu towarów krajem pochodzenia – „Made in”,

-kampania informacyjna wśród posłów do Parlamentu Europejskiego na rzecz wprowadzenia obowiązku przedstawienia certyfikatu (deklaracji zgodności) podczas odprawy celnej na granicach zewnętrznych UE,

-działania na rzecz zmiany zapisu Ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. O ogólnym bezpieczeństwie produktów, by towar pochodzący z krajów trzecich nie mógł być znakowany logiem polskiego producenta.

Nasze stanowisko zostało również przekazane do Parlamentu Europejskiego oraz Przedstawicielstwa RP przy Unii Europejskiej za pośrednictwem oddziału Biura Rzecznika w Brukseli.

 

WSPÓŁPRACA Z PAIH

W dniu 29 stycznia 2021 r. miała miejsce wideokonferencja Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego z przedstawicielami Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH). Podczas spotkania omówiono zagadnienia takie jak: lobbing międzynarodowy na obuwie specjalistyczne dla służb,    w tym wojska, w związku z potrzebą wsparcia polskich producentów w relacjach biznesowych na poziomie politycznym;  promocja producentów i branży na targach zagranicznych – wspólne wystawiennictwo na targach w ramach zespołowej promocji branży. Obecnie działania podejmowane są w rozproszeniu. Konieczna jest promocja całej branży na rynkach zagranicznych; preferowane kierunki wyjazdów na targi (kluczowe kierunki: Mediolan, Moskwa (obecnie coraz mniej ze względu m.in. na relacje między Polską a Rosją), Dubaj, USA, Niemcy (Duesseldorf); Wpływ e-commerce na powstawanie nowych kanałów eksportu i sprzedaży bezpośredniej z wykorzystaniem platform handlowych i nowych usług logistycznych (np. fullfilment); Zmiana roli targów branżowych. Możliwy rozwój targów w wersji online. Zmiana relacji z B2B na B2C. Nastawienie na silną promocję marki bardziej niż na konkretne zamówienia.

PAIH przygotowała m.in. katalog aktywnego e-programu eksportowego (z możliwością wyjścia na rynki pozaunijne), zaś PIPS sporządziła dla agencji aktualny raport o stanie polskiej branży obuwniczej, który jest źródłem informacji dla instytucji rządowych przy tworzeniu programów wsparcia dla naszej branży.

 

IZBA POZYSKUJE ZLECENIA DLA BRANŻY

Polska Izba Przemysłu Skórzanego regularnie pozyskuje zlecenia od zagranicznych kontrahentów, chcących podjąć współpracę z polskimi przedsiębiorcami branży obuwniczej i skórzanej. W tym roku udało się nam także dotrzeć do dwóch dużych platform sprzedażowych: Zalando i Allegro, które przygotowały specjalną ofertę współpracy dla członków PIPS. Dodatkowo, we współpracy ze Związkiem Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan planujemy uruchomić  zintegrowany system pozyskiwania zamówień dla polskich producentów odzieży i obuwia. Sumaryczny potencjał produkcyjny wszystkich uczestników systemu będzie podstawą pozyskiwania zamówień w skali większej, niż jest to dostępne osobno dla indywidualnych producentów. Następnie, cząstkowe zlecenia mają być alokowane do danego przedsiębiorcy stosownie do zgłoszonych przez niego wolnych mocy produkcyjnych. Równocześnie system poszerzy dla wszystkich producentów rynek potencjalnych klientów do całego obszaru UE.

 

IZBA ORGANIZUJE ŚWIĘTO OBUWNIKA

Święto Obuwnika – W dniu 23 października 2021 roku w Klasztorze oo. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej odbyła się czwarta już edycja Święta Obuwnika. Wydarzenie zorganizowane z inicjatywy Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego w tym roku zgromadziło jeszcze liczniejszą grupę przedstawicieli środowiska obuwniczego – przede wszystkim z okręgu małopolskiego. Wśród uczestników obecni byli przedstawiciele Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego oraz Polskiej Grupy Producentów Obuwia, producenci i projektanci obuwia, rzeczoznawcy, przedstawiciele kadry pedagogicznej, jak również reprezentanci lokalnych władz i pracownicy Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Skórzanego z Krakowa.

Święto Obuwnika idealnie wpisuje się w tradycję, która jest kultywowana w innych krajach europejskich, będących liderami w produkcji obuwia. We Włoszech święto obuwnika obchodzone jest corocznie w miejscowości Vigevano, będącej kolebką włoskiego obuwnictwa, zawsze pod koniec października. Warto podkreślić, że data naszej uroczystości wybrana została nieprzypadkowo, gdyż w dniu 25 października przypada święto ŚŚ. Kryspina i Kryspiniana, powszechnie uważanych za patronów branży obuwniczej. Miejsce wydarzenia  jest również wyjątkowe, gdyż Kalwaria Zebrzydowska i Zebrzydowice słyną z produkcji obuwia.

Spotkanie tradycyjnie już rozpoczęło się mszą świętą w intencji osób związanych z zawodem obuwnika w bazylice. Ukoronowaniem spotkania była dyskusja branżowa, podczas której pojawiła się inicjatywa szerszej debaty odnośnie wsparcia naszej branży w zakresie ochrony i promocji polskich marek produktowych. Spotkanie miało także wymiar charytatywny, gdyż przy tej okazji udało się wesprzeć działalność Stowarzyszenia Dobroczynnego im. Mikołaja Zebrzydowskiego, założone na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym i niepełnosprawnością.

 

IZBA PRZYSTĘPUJE DO MAŁOPOLSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Małopolska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości jest społeczno-zawodową i gospodarczą organizacją zrzeszającą na zasadzie dobrowolności cechy i spółdzielnie rzemieślnicze, a pośrednio samych rzemieślników.

 Mając na uwadze naszą dotychczasową współpracę, a także zbieżność poglądów oraz podejmowanych działań na rzecz ochrony i wsparcia rodzimych przedsiębiorstw, w szczególności tych z branży skórzanej oraz obuwniczej, Izba zdecydowała się przystąpić w poczet członków Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

 

 DOTACJA DO SKŁADKI W CEC

 Polska Izba Przemysłu Skórzanego przystąpiła do konkursu organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii w ramach projektu. „Wsparcie udziału organizacji przedsiębiorców w pracach międzynarodowych grup lub organizacji branżowych”. Wsparcie umożliwia pokrycie kosztów składki członkowskiej w Europejskiej Konfederacji Przemysłu Obuwniczego CEC.  Izba znalazła się w gronie organizacji zrzeszających przedsiębiorców, którym przedmiotowa dotacja została przyznana. Członkostwo w Europejskiej Konfederacji Przemysłu Obuwniczego (CEC) gwarantuje Izbie ścisłe współdziałanie z przodującymi w tym sektorze krajami. Dzięki temu  możemy uczestniczyć w europejskich projektach i ubiegać się o dofinansowanie z funduszy UE. Udział w organizacji europejskiej podkreśla także znaczenie Izby na rynku krajowym. Dzięki takiemu dofinansowaniu przedstawiciele Izby będą mogli jeszcze aktywniej uczestniczyć w spotkaniach międzynarodowych oraz europejskich organizacji branżowych będących forum kształtowania opinii i stanowisk dotyczących sektora, które potem są prezentowane administracji unijnej i krajowej.

 

 NOWI CZŁONKOWIE IZBY – WSPARCIE BRANŻY SKÓRZANEJ

W roku 2021 do Izby dołączyli nowi członkowie:

  • SZEWC KALETNIK – Zenon Stokłosa – zakład produkcyjno-handlowo-usługowy z Katowic
  • Elżbieta Bielak z Krakowa

 

WSPÓŁPRACA Z MAGAZYNEM BRANŻOWYM „ŚWIAT BUTÓW”

W 2021 roku Izba w ramach cyklicznych działań przygotowywała comiesięczne publikacje do czasopisma branżowego „Świat Butów” w rubryce „wieści z PIPS”. Na mocy umowy zawartej pomiędzy PIPS a magazynem “Świat Butów” członkowie Izby mają prawo skorzystać z 50% rabatu na zakup prenumeraty ww. czasopisma.

 

KLUB RZECZOZNAWCÓW PIPS

W roku 2021 Komisja Kwalifikacyjna Rzeczoznawców odbyła 4 posiedzenia. Spośród nadesłanych aplikacji wyłoniono 2 kandydatów, którzy powiększyli grono Klubu Rzeczoznawców PIPS. Na koniec roku 2021 Klub Rzeczoznawców liczył 82 osoby.

 

Do wszystkich Rzeczoznawców rozsyłane są regularne newslettery, informujące o działaniach PIPS, a także oferty nawiązania współpracy.

 

KALENDARIUM TARGOWE

Polska Izba Przemysłu Skórzanego dwa razy do roku przygotowuje dla Członków Izby Światowe Kalendarium Targowe z wybranymi najciekawszymi i najpopularniejszymi targami branży skórzanej na świecie. Członkowie Izby otrzymują szczegółowe informacje na temat wybranych targów, natomiast ogólne informacje o targach zamieszczane są na portalu Izby.

 

KOMUNIKACJA Z CZŁONKAMI PIPS

Polska Izba Przemysłu Skórzanego regularnie zamieszcza informacje branżowe dot. m.in. szkoleń, konferencji, zmian legislacyjnych, możliwości uzyskania dofinansowania, działań CEC, a także oferty współpracy z zagranicznymi kontrahentami za pośrednictwem newslettera, strony internetowej www.pips.pl, profilu na Facebooku www.facebook.com/wejdzwnaszaskore i profilu na LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/pips-pl