Arbitraż

SĄD POLUBOWNY PRZY POLSKIEJ IZBIE PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO PROWADZONY PRZEZ MEDIACJA I ARBITRAŻ SPÓŁKA Z O.O.

Istota problemu

W raporcie Doing Business 2015 – łatwości prowadzenia działalności gospodarczej, Polska uplasowana została na 32 miejscu (spośród 189 badanych państw) ze wskaźnikiem porównawczym do najlepszego wyniku 74%

Jednakże w obszarze sprawności sądownictwa (mierzonej w zakresie dochodzenia należności z umów) Polska znalazła się dopiero na 52 miejscu ze wskaźnikiem porównawczym do najlepszego wyniku 65%.

źródło: http://www.doingbusiness.org/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/ DB15-Full-Report.pdf

Ta odległa pozycja jest konsekwencją między innymi przewlekłości postępowań sądowych, które (w sprawach o wartości przedmiotu sporu do 75 tysięcy złotych) trwają (w obu instancjach) dziś średnio dwa i pół roku!

wpływ spraw odsetek spraw zakończonych w przeciągu: średni czas postępowania
(w miesiącach)
3 miesięcy 6 miesięcy roku 3 lat
sądy rejonowe 544 664 GNc 51,8% 89,9% 98,9% 100,0% 3,5
73 254 GC 6,7% 23,4% 60,8% 98,5% 12,6
sądy okręgowe 11 382 Ga 12,0% 31,6% 62,3% 95,4% 13,2

źródło: http://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/opracowania-jednoroczne/rok-2014/

Diagnoza i remedium

Według Ministerstwa Sprawiedliwości, przyczyną wskazanego wyżej stanu rzeczy są m.in.: wysoka liczba składanych apelacji, brak systemu nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przesądowym, niski poziom zaufania społecznego do zawodu sędziego, niewykorzystany potencjał elektronizacji kontaktu z obywatelem.

źródło: http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/strategia/

Zdaniem sędziów (Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA) przyczyny opatrywać należy raczej w bardzo szerokiej jurysdykcji, sformalizowanej procedurze, zbyt wielu pozasądowych zadaniach nakładanych na sędziów, braku wykwalifikowanej pomocy administracyjnej.

źródło: http://www.iustitia.pl/informacje/699-sytuacja-wymiaru-sprawiedliwosci-w-polsce

Abstrahując od trafności tak postawionych diagnoz, zwrócić uwagę należy na powszechnie promowane dziś stosowanie Alternatywnych Form Rozstrzygania Sporów (Alternative Dispute Resolutions, ADR): negocjacji, mediacji oraz arbitrażu – jako wyjścia z zaistniałej sytuacji.

źródło: http://www.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/broszury-i-publikacje/mediacje

Arbitraż – podstawy prawne funkcjonowania

Podstawą prawną działania sądów polubownych, w tym również prowadzonego przez Mediacja i Arbitraż spółka z o.o. jest artykuł 1157 kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym „jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, strony mogą poddać pod rozstrzygnięcie sądu polubownego spory o prawa majątkowe lub spory o prawa niemajątkowe – mogące być przedmiotem ugody sądowej, z wyjątkiem spraw o alimenty.”

Zgodnie z artykułem 1161 kpc, „poddanie sporu pod rozstrzygniecie sądu polubownego wymaga umowy stron, w której należy wskazać przedmiot sporu lub stosunek prawny, z którego spór wyniknął lub może wyniknąć.”

Proponujemy stosowanie następującej klauzuli arbitrażowej: „Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy lub w związku z nią, rozstrzygane będą ostatecznie przez Sąd Polubowny przy Polskiej Izbie Przemysłu Skórzanego prowadzony przez Mediacja i Arbitraż spółka z o.o., zgodnie z Regulaminem tego Sądu (www.meiar.pl).”

Dlaczego Sąd Polubowny przy Polskiej Izbie Przemysłu Skórzanego prowadzony przez Mediacja i Arbitraż spółka z o.o.

Celem Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego jest doskonalenie warunków działania przedsiębiorców przemysłu skórzanego, m.in. poprzez prowadzenie sądownictwa polubownego.

Misją Mediacja i Arbitraż spółka z o.o. jest dostarczanie przedsiębiorcom efektywnych usług arbitrażowych. Funkcjonujemy nieprzerwanie od 2010 r. W tym czasie wydanych zostało już ponad 330 wyroków. Tym samym, jesteśmy drugim największym w Polsce sądem polubownym – po Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej a przed Sądem Arbitrażowym przy Konfederacji Lewiatan. Dzięki udoskonalanemu ciągle Regulaminowi, średni czas oczekiwania na prawomocne rozstrzygnięcie wynosi obecnie zaledwie 19 dni. Jak dotąd, żadne z wydanych przez nas orzeczeń nie zostało skutecznie zakwestionowane w drodze skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego. Nasi arbitrzy to praktycy obrotu gospodarczego, radcowie prawni, adwokaci.

Korzyści

Korzystanie z Sądu Polubownego przy Polskiej Izbie Przemysłu Skórzanego prowadzonego przez Mediacja i Arbitraż spółka z o.o. niesie liczne korzyści, dla:

 • stron postępowania:
  • zachowanie koncyliacyjności
  • szybkość postępowania – prawomocne rozstrzygniecie aktualnie średnio w 19 dni zamiast dwóch i pół roku
  • niższa opłata sądowa – 4% (+VAT) zamiast 5%
  • pełna poufność postępowania
 • profesjonalnych pełnomocników:
  • koszty zastępstwa zasądzane są w wysokości do pełnej pojedynczej do 6-krotnej stawki minimalnej
  • sprawna i przyjazna obsługa przez sekretariat Sądu
  • pozwala spełnić wymogi §4.1 i §4.2 (automatycznie, z uwagi na stały charakter Sądu Polubownego prowadzonego przez Mediacja i Arbitraż spółka z o.o.) Regulaminu Wykonywania Zawodu Radcy Prawnego

Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań związanych z funkcjonowaniem Sądu Polubownego przy Polskiej Izbie Przemysłu Skórzanego prowadzonego przez Mediację i Arbitraż spółkę z o.o., prosimy o kontakt na adres mail: poczta@meiar.pl