SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2017

PLATFORMA E-LEARNINGOWA DLA ZAWODU OBUWNIK

 W ramach realizowanego od październiku 2015 projektu pod nazwą „SHOES MADE in EU: The European Shoemaker” w ramach programu ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja 2 Partnerstwa Strategiczne uruchomiona została platforma e-learningowa dla zawodu obuwnik.

Zamieszczony na niej kurs składa się z 14 jednostek szkoleniowych, zawierających moduły odnoszące się do poszczególnych etapów produkcji obuwia, a także quizy i ćwiczenia praktyczne, sprawdzające poziom przyswojonej wiedzy. Wszystkie materiały publikowane są na zasadach otwartego dostępu.

Realizowany w ramach platformy program szkoleniowy przygotowany został na poziomie kształcenia zawodowego. Celem powstałego narzędzia jest wyszkolenie kursantów na kompetentnych i wielozadaniowych techników obuwnictwa, którzy mogą pracować w dowolnym miejscu w Europie, w oparciu o system ECVET (European Credit System for Vocational Education and Training) i zasady EQF (European Qualifications Framework). Program przygotowany został przez najlepszych ekspertów kształcenia zawodowego z krajów partnerskich. Treści szkoleniowe przetłumaczone zostały na następujące języki: angielski, polski, włoski, niemiecki, portugalski i francuski. Przed oficjalnym uruchomieniem w Polsce platforma testowana była na grupie 40 osób – w różnym wieku, związanych zawodowo z branżą obuwniczą, jak i spoza tego środowiska.

Kolejnym efektem projektu jest przygotowanie przewodników dla przedsiębiorców, których celem jest ułatwienie organizowania i przeprowadzania staży/praktyk w zakładach pracy. Przywołane narzędzie podpowie m.in. jak udoskonalić sposób nauczania, jak być dobrym supervisorem czy też efektywnie zarządzać czasem pracy stażystów. W ramach wspomnianego projektu wydany został również podręcznik do nauki zawodu obuwnik, dostępny w wersji elektronicznej.

W planach jest między innymi zwrócenie się do Ministerstwa Edukacji Narodowej o uznanie powstałych materiałów dydaktycznych jako przydatnych w procesie kształcenia formalnego lub nieformalnego w zawodzie obuwnika.

W dniu 29 września 2017 w Hotelu „Stare Kino” w Łodzi odbyła się konferencja podsumowująca realizację wspomnianego projektu.

PROJEKT 60+SHOE W RAMACH INICJATYWY CORNET

 Izba otrzymała dofinansowanie na realizację kolejnego projektu pn. „Rozwój holistycznej koncepcji obuwia w oparciu o projektowanie ukierunkowane na użytkownika (60+) oraz samozarządzające narzędzia wspomagające”.Przedsięwzięcie realizowane będzie w okresie 01.01.2017 – 31.12.2018 przez międzynarodowe konsorcjum, w skład którego wchodzą: Polska Izba Przemysłu Skórzanego (Polska), Instytut Przemysłu Skórzanego (Polska) oraz Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V. (Niemcy) – lider międzynarodowy.

W ramach powyższego projektu opracowane zostaną wytyczne do produkcji obuwia najbardziej odpowiadającego wymaganiom użytkowników z grupy wiekowej 60+. Wytyczne dotyczyć będą zarówno materiałów, z jakich powinno być wykonane obuwie, jak i samej konstrukcji tak, aby zapewnić użytkownikowi maksymalny komfort użytkowania, wygodę oraz ładny wygląd. W celu opracowania wytycznych w badaniach wykorzystane zostaną materiały najnowszej generacji, nowatorskie technologie modyfikowania powierzchni polimerów, mikroelementy elektroniczne, jak również nowoczesne projektowanie wspierające specyficzne potrzeby użytkownika z docelowej grupy wiekowej.

Opracowany zostanie również mechanizm do automatycznego sznurowania obuwia, sterowany aplikacją zainstalowaną na smartfonie.

Realizacja projektu będzie podsumowana również poprzez opracowanie prototypu obuwia, które będzie punktem wyjścia dla firm obuwniczych chcących wprowadzić nowy produkt na rynek.

Wszystko to składać się będzie na model idealnego obuwia dla osób z grupy wiekowej 60+, które przyczyni się do poprawy jakości ich życia. Jednocześnie, opracowane rozwiązania będą mogły znaleźć zastosowane również w innych typach obuwia, np. w obuwiu sportowym.

WYBÓR NOWEGO PREZESA IZBY

 W związku z rezygnacją p. Jana Góralczyka z pełnienia funkcji Prezesa Izby, Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego w dniu 30 maja 2017r. przeważającą większością głosów podjęło decyzję o powierzeniu funkcji Prezesa Zarządu p. Markowi Góreckiemu.

Pan Marek Górecki od czerwca 2016 r. pełnił funkcję członka Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego. W branży obecny jest od kilkudziesięciu lat – przede wszystkim jako pomysłodawca i organizator cyklicznych wystaw i kontraktacji Dni Obuwia POLSHOES.

Panu Janowi Góralczykowi Walne Zgromadzenie powierzyło natomiast funkcję członka Zarządu PIPS.

NOWA STRONA INTERNETOWA IZBY

 Polska Izba Przemysłu Skórzanego 9 września 2017r. uruchomiła nową stronę internetową. Jej przejrzysty interfejs powinien ułatwić wyszukiwanie przydatnych informacji nie tylko członkom Izby, ale całej branży.

 PROFIL IZBY NA FACEBOOKU

10 listopada 2017r. Polska Izba Przemysłu Skórzanego uruchomiła stronę pn. „Wejdź w naszą skórę” na portalu społecznościowym Facebook. Liczymy, że platforma ta przysłuży się integracji środowiska branżowego.

INAUGURACJA ŚWIĘTA OBUWNIKA

 W dniu 21 października  2017 roku w Konwencie Bonifratrów w Zebrzydowicach odbyła się inauguracja obchodów Święta Obuwnika. Wydarzenie zorganizowane zostało z inicjatywy Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego, gromadząc kilkunastu przedstawicieli środowiska obuwniczego – przede wszystkim z okręgu małopolskiego. Spotkanie rozpoczęło się mszą świętą w intencji zaproszonych gości w kaplicy konwentu i krótkim wystąpieniem gospodarza, ks. Tomasza Szarlińskiego, połączonym z prezentacją Konwentu i Stowarzyszenia Dobroczynnego. W dalszej części uczestnicy spotkania mieli okazję posłuchać prezentacji branżowej, przygotowanej przez Zarząd PIPS. Materiał filmowy, zarejestrowany podczas tego wydarzenia, emitowany był w lokalnej stacji telewizyjnej.

Święto Obuwnika idealnie wpisuje się w tradycję, która jest kultywowana w innych krajach europejskich, będących liderami w produkcji obuwia. We Włoszech święto obuwnika obchodzone jest corocznie w miejscowości Vigevano, będącej kolebką włoskiego obuwnictwa, zawsze pod koniec października. Warto podkreślić, że data naszej uroczystości wybrana została również nieprzypadkowo, gdyż w dniu 25 października przypada święto ŚŚ. Kryspina i Kryspiniana, powszechnie uważanych za patronów obuwników. Miejsce wydarzenia  było również szczególne, gdyż Kalwaria Zebrzydowska i Zebrzydowice słyną  z produkcji obuwia.

Możemy dzięki temu podnieść prestiż zawodu obuwnika i wyrazić podziękowanie wszystkim, którzy codziennie rano przychodzą do pracy w naszych zakładach. Chcemy pokazać, że jest to zawód z pięknymi tradycjami, łączący w sobie fachowość i kunszt, a jego owocem jest doskonałej jakości obuwie. Spotkanie w Konwencie Bonifratrów w Zebrzydowicach miało także wymiar charytatywny, gdyż przy tej okazji udało się wesprzeć prowadzony przez Bonifratrów Dom Pomocy Społecznej dla osób z upośledzeniem umysłowym i niepełnosprawnością.

Mamy nadzieję, że Święto to wpisze się na stałe do kalendarza branży obuwniczej.

IZBA CZŁONKIEM ZPPM LEWIATAN

 Aby wzmocnić nasze działania w zakresie promocji zawodów sektora skórzanego, Polska Izba Przemysłu Skórzanego przystąpiła w styczniu 2017 roku do Związku Przedsiębiorców Przemysłu Mody Lewiatan. Aktywnie włączyliśmy się także w prace w ramach realizowanego przez kolejnych 7 lat projektu „Rada ds. Kompetencji Przemysł Mody i Innowacyjne Tekstylia”. Jednym z priorytetów wspomnianego projektu jest przygotowanie modułowych programów nauczania i podręczników dla szkół przemysłu mody, jak również bieżąca analiza potrzeb kadrowych  i organizacja kursów  w odpowiedzi na potrzeby lokalnych rynków.

PROMOCJA TECHNIKUM OBUWNICZEGO W ZESPOLE SZKÓŁ IM.KEN W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ

Dzięki zaangażowaniu Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego udało się w roku szkolnym 2017/2018 w Zespole Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej po raz kolejny uruchomić pierwszą klasę technikum kształcącego w zawodzie technik obuwnik. Ten 4-letni model kształcenia oferuje swoim absolwentom kwalifikacje: A08 – Wytwarzanie obuwia i A52 – Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania obuwia.

Zarząd PIPS podtrzymał decyzję o ufundowaniu rocznego stypendium za najlepsze wyniki w nauce w wysokości 3 tys. zł dla najlepszego ucznia IV i III klasy technikum obuwniczego w Zespole Szkół im. KEN z Kalwarii Zebrzydowskiej.

Uczeń technikum obuwniczego może liczyć na:

 • stypendia naukowe oraz nagrody
 • płatne staże wakacyjne
 • zajęcia praktyczne z projektowania obuwia
 • gwarantowane praktyki
 • 1x w tygodniu pozaszkolne zajęcia praktyczne
 • naukę języka włoskiego
 • wycieczki edukacyjne

Zespół Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej:

 • to jedyna szkoła w Polsce, która kształci na tym kierunku
 • posiada internat z dofinansowaniem
 • każdemu uczniowi zapewnia praktyki
 • oferuje zajęcia praktyczne z wykorzystaniem najnowszego parku maszynowego
 • absolwent nabywa podstaw do kontynuacji nauki na studiach o kierunku: projektowanie obuwia, wzornictwo, technologia skóry, według własnych zainteresowań
 • zapewnia stabilną perspektywę na przyszłość

Więcej szczegółów na stronie internetowej szkoły http://www.zsken.edu.pl/ oraz na portalu społecznościowym Facebook https://www.facebook.com/Zaw%C3%B3d-Obuwnik-1834530976864139/

DZIAŁANIA PIPS NA RZECZ SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO W BRANŻY OBUWNICZO-SKÓRZANEJ

Z ramienia Zarządu PIPS Prezes Marek Górecki i p. Monika Orlińska aktywnie uczestniczyli w licznych spotkaniach i seminariach dedykowanych branży obuwniczo-skórzanej. Polska Izba Przemysłu Skórzanego wpisana została na listę partnerów społecznych reprezentatywnych dla zawodów szkolnictwa zawodowego, trwale współpracujących z MEN. Odbyliśmy spotkanie z przedstawicielem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego na temat możliwości stworzenia Centrum Kompetencji Zawodowych w rejonie Kalwaria Zebrzydowska-Wadowice, wspomagającego proces kształcenia w naszej branży. Wspomniane Centrum może przyjąć postać systemu zarządzania praktykami zawodowymi, w oparciu o współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami, lub formę dobrze wyposażonych warsztatów szkolnych, przeznaczonych do odbywania praktyk przez tutejszych uczniów lub inne zainteresowane strony, tj. niezależnych projektantów, konstruktorów obuwia lub osoby rozważające przekwalifikowanie się na rynku pracy.

Reprezentanci wybranych firm członkowskich Izby brali także udział w badaniu Sektorowej Ramy Kwalifikacji w branży skórzanej, realizowanym na zlecenie MEN przez grupę Eurokreator.

Dodatkowo, Polska Izba Przemysłu Skórzanego przeprowadziła wywiady pogłębione z przedstawicielami zakładów obuwniczych z celu poznania ich oczekiwań wobec przyszłości szkolnictwa zawodowego w sektorze.

WSPÓŁPRACA Z CEC (EUROPEJSKĄ KONFEDERACJĄ PRZEMYSŁU OBUWNICZEGO Z SIEDZIBĄ W BRUKSELI)

Polska Izba Przemysłu Skórzanego w 2017 roku aktywnie udzielała się na arenie międzynarodowej. V-ce Prezes PIPS, Pan Mariusz Babral, wniósł duży wkład w godne reprezentowanie polskiego przemysłu obuwniczego i dbanie o ochronę polskich producentów.  Spotkania zainicjowane przez CEC są doskonałą okazją do omówienia wraz z przedstawicielami innych państw bieżących problemów europejskiej branży obuwniczej.

Mariusz Babral regularnie uczestniczy w posiedzeniach Zarządu CEC oraz w spotkaniach Komisji Dialogu Społecznego, która to stwarza podstawy do organizacji międzynarodowych szkoleń oraz staży dla pracowników naszego sektora.

Europejska Konfederacja Przemysłu Obuwniczego CEC przy współpracy z Assocalzaturifici, IndustriAll realizowała w roku 2017 kampanię informacyjną, będącą częścią projektu Europejskiego Dialogu Społecznego pn. “Attracting New Skill force for Quality Jobs in the Footwear Sector”, mającą zachęcić młodych Europejczyków do pracy w branży obuwniczej. Celem kampanii jest pokazanie młodemu pokoleniu bardziej atrakcyjnego wizerunku sektora, poprzez prezentację innowacyjnego i dynamicznie rozwijającego się przemysłu.

W ramach powyższego projektu Polska Izba Przemysłu Skórzanego w roku 2018 przygotuje konferencję pn. YOUNG WORKER’S DAY, której celem na być rozpowszechnianie najlepszych praktyk związanych z pozyskiwaniem nowych pracowników w sektorze obuwniczym. Analogiczne wydarzenia odbędą się w Hiszpanii, Portugalii i we Włoszech.

NOWA SPECJALNOŚĆ W KLUBIE RZECZOZNAWCÓW PIPS

 Zarząd Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego w dniu 3 marca 2017r. podjął uchwalę o dopisaniu tapicerstwa do wykazu specjalności Rzeczoznawców PIPS.

Eksperci z tej dziedziny są obecnie bardzo poszukiwanymi specjalistami.

Warto podkreślić, że branża meblarska jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi polskiego przemysłu. Produkcja mebli w Polce stanowi istotną część gospodarki, gdyż sektor ten generuje ok 2% polskiego PKB. Obecnie Polska należy do liderów (jest w pierwszej dziesiątce, zajmując 6 miejsce w 2016 r.) producentów mebli na skalę światową. Meble należą do czwartej największej grupy towarów eksportowanych z Polski, jednocześnie najważniejszej pod względem salda w obrotach zagranicznych.

Polskie meble najczęściej trafiają do krajów Europy, głównie do Niemiec, Wielkiej Brytanii, Czech, Francji, Holandii i Szwecji, jednakże polscy producenci mebli coraz intensywniej rozwijają się na rynkach afrykańskich, azjatyckich i na Bliskim Wschodzie. Wysyłają  swoje produkty również do Stanów Zjednoczonych i Kanady.

W Polsce przoduje wyrób mebli tapicerowanych, których proces produkcji wymaga dużych nakładów pracy ludzkiej oraz odpowiednich kwalifikacji zawodowych.

Branża meblarska w Polsce liczy ok. 24 tysięcy firm (w tym dużych fabryk, średnich, małych oraz mikro firm).

SZKOLENIE DLA RZECZOZNAWCÓW

W dniu 26 października 2017r. w Łodzi odbyło się szkolenie, organizowane przez Polską Izbę Przemysłu Skórzanego. Tegoroczne spotkanie skoncentrowane było w całości na tematyce obuwniczej. Pierwsza część szkolenia obejmowała referaty prelegentów z Instytutu Przemysłu Skórzanego z Łodzi oraz Krakowa. Panie Ewa Woźniak i Agnieszka Mileszczak z Laboratorium Obuwia (IPS Łódź) opowiadały o czynnikach wpływających na jakość połączenia spodu z wierzchem obuwia. Pani Bożena Rajchel – Chyla, kierownik Zakładu Funkcjonalności Obuwia oraz Kierownik Centrum Podologii i Ergonomii (IPS oddział w Krakowie) przedstawiła prezentację na temat wpływu różnego rodzaju obuwia (obuwie do biegania, obuwie na wysokich obcasach, obuwie rollerowe, obuwie z ujemnym obcasem, obuwie masujące, obuwie profilaktyczne  i ortopedyczne itp.) na funkcjonowanie aparatu ruchu człowieka. Podczas wystąpienia słuchacze mogli dowiedzieć się wielu ciekawostek z zakresu anatomii. Uzupełnieniem szkolenia stacjonarnego była wizyta w laboratoriach Instytutu Przemysłu Skórzanego w Łodzi, podczas której pracownicy jednostki zademonstrowali wybrane badania, tj. odporność na przemakanie, izolacja od zimna, odporność spodu na zginanie, wytrzymałość połączenia spodu z wierzchem.

W szkoleniu uczestniczyli Rzeczoznawcy Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego w specjalności obuwnictwo oraz pracownicy wybranych zakładów obuwniczych, zainteresowani przedstawioną tematyką.

NOWI CZŁONKOWIE IZBY – WSPARCIE BRANŻY SKÓRZANEJ

W roku 2017 do Izby dołączyły dwie nowe firmy:

 • HELIOS Sp.j. Jóźwiak-Szczygielski z Łukowa – producent komfortowego obuwia damskiego, męskiego i dziecięcego ze skóry,
 • KOSTEX ze Stanisławia Dolnego – producent obuwia damskiego ze skór naturalnych.

WSPÓŁPRACA Z MAGAZYNEM BRANŻOWYM „ŚWIAT BUTÓW”

W 2017 roku Izba w ramach cyklicznych działań przygotowywała comiesięczne publikacje do czasopisma branżowego „Świat Butów” w rubryce „wieści z PIPS”. Na mocy umowy zawartej pomiędzy PIPS a magazynem “Świat Butów” członkowie Izby mają prawo skorzystać z 50% rabatu na zakup prenumeraty ww. czasopisma.

NOWI RZECZOZNAWCY PIPS

W roku 2017 Komisja Kwalifikacyjna Rzeczoznawców odbyła 4 posiedzenia. Z licznych aplikacji członkowie komisji wybrali 2 kandydatów, którzy powiększyli grono Klubu Rzeczoznawców PIPS. Komisja Kwalifikacyjna odebrała uprawnienia 3 Rzeczoznawcom z tytułu nieregulowania składek członkowskich. Na koniec roku 2017 Klub Rzeczoznawców liczył 101 osób.

Do wszystkich Rzeczoznawców rozsyłane są regularne newslettery, informujące o działaniach PIPS, a także oferty nawiązania współpracy.

PROMOCJA IZBY PODCZAS DNI OBUWIA POLSHOES

Podczas jesiennej edycji Dni Obuwia POLSHOES w Warszawie w dniu 14 listopada 2017r. Polska Izba Przemysłu Skórzanego wraz z Instytutem Przemysłu Skórzanego w Łodzi po raz pierwszy prezentowały swoją ofertę na wspólnym stoisku. Obecność na targach była doskonałą okazją do nawiązania bezpośrednich kontaktów z przedsiębiorcami oraz do promocji realizowanego od początku 2017 roku projektu „60+SHOE” w ramach inicjatywy Cornet.

ANALIZA STATYSTYCZNA SEKTORA SKÓRZANEGO ZA ROK 2016

Polska Izba Przemysłu Skórzanego posiada w swojej ofercie szczegółowe opracowanie rynku obuwniczego za rok 2016. Dane statystyczne obejmujące produkcję obuwia w Polsce oraz dane eksportowo – importowe to przydatne źródło informacji dla wszystkich zainteresowanych kondycją rynku obuwniczego w Polsce. Analiza obejmuje:

 • Dane produkcyjne sektora skórzanego
 • Zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze skórzanym
 • Dane eksportowo – importowe z podziałem na rodzaje wierzchów
 • Średnie ceny obuwia w eksporcie i imporcie
 • Największe kierunki eksportowe i importowe w roku 2016
 • Import z Chin w latach 2015/2016

.KALENDARIUM TARGOWE

Polska Izba Przemysłu Skórzanego dwa razy do roku przygotowuje dla Członków Izby Światowe Kalendarium Targowe z wybranymi najciekawszymi i najpopularniejszymi targami branży skórzanej na świecie. Członkowie Izby otrzymują szczegółowe informacje na temat wybranych targów, natomiast ogólne informacje o targach zamieszczane są na portalu Izby.