kampanie PIPS

STANOWISKO PIPS WS. OCHRONY RYNKU WEWNĘTRZNEGO PRZED NAPŁYWEM TOWARÓW IMPORTOWANYCH NISKIEJ JAKOŚCI, STANOWIĄCYCH ZAGROŻENIE DLA ZDROWIA KONSUMENTA.

Stanowisko firm,  stowarzyszeń branżowych oraz interesariuszy reprezentujących polski przemysł skórzany i obuwniczy w kwestii ochrony rynku wewnętrznego przed napływem towarów niskiej jakości pochodzących z importu, obarczonych ryzykiem skażenia zabronionymi substancjami chemicznymi.

Mając na uwadze:

  • bezpieczeństwo i ochronę zdrowia konsumentów,
  • ochronę środowiska naturalnego przed napływem towarów generujących odpady trudne do utylizacji,
  • przestrzeganie zasad prawidłowej konkurencji na rynku krajowym,
  • ochronę przed bankructwem rodzimych firm zagrożonych działaniem nieuczciwej konkurencji,

oraz uwzględniając wcześniej wypracowane stanowiska, prezentowane między innymi podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego w dn. 14 marca 2019 r.

po raz kolejny sygnalizujemy ogromny problem dotyczący niskiej jakości obuwia pochodzącego z importu i apelujemy o pilne wdrożenie skutecznych środków nadzoru dopuszczalnego poziomu substancji szkodliwych występujących w obuwiu oraz wyrobach skórzanych wprowadzanych na rynek krajowy. Dotyczy to w szczególności towarów importowanych, gdzie głównym kierunkiem pochodzenia dostaw są kraje takie jak: Indie, Pakistan, Bangladesz, Indonezja, Wietnam, Chiny oraz inne gospodarki wschodzące, w których nie obowiązują wyraźne normy odnoszące się do poziomu substancji szkodliwych,

...

MADE IN…? STANOWISKO PIPS WS. OBOWIĄZKOWEGO ZNAKOWANIA PRODUKTÓW KRAJEM ICH POCHODZENIA

Stanowisko firm,  stowarzyszeń branżowych oraz interesariuszy reprezentujących polski przemysł skórzany i obuwniczy w kwestii obowiązkowego oznakowania kraju pochodzenia wszystkich towarów wprowadzanych na rynek wewnątrzwspólnotowy

Mając na uwadze:

– szeroko rozumiane dobro konsumenta,

– ochronę środowiska naturalnego, w tym konieczność zmniejszenia śladu węglowego,

– przestrzeganie zasad prawidłowej konkurencji na rynku krajowym oraz unijnym,

– ochronę przed bankructwem rodzimych firm zagrożonych działaniem nieuczciwej konkurencji,

Apelujemy do władz państwowych oraz wszystkich osób i podmiotów mających wpływ na tworzenie prawa gospodarczego o podjęcie wszelkich starań na rzecz przegłosowania obowiązkowego oznakowania kraju pochodzenia wszystkich towarów wprowadzanych na rynek wewnątrzwspólnotowy.

Obecny stan prawny daje możliwość dobrowolnego oznakowania pochodzenia towaru poprzez umieszczenie znaku „Made in …” ze wskazaniem konkretnego kraju, w którym dany produkt został wytworzony, lub bardziej ogólnego znaku „Made in EU” wskazującego, że dany produkt został wytworzony w którymś z krajów członkowskich UE.

Stosowanie tego oznakowania jest dobrowolne, firmy mogą znakować w ten sposób swoje towary, ale nie są do tego zobligowane przez prawo.

Od wielu lat Unia Europejska prowadzi prace nad wprowadzeniem przepisów,

...

PODSUMOWANIE POSIEDZENIA W SEJMIE NT. SYSTEMU KONTROLI BEZPIECZEŃSTWA OBUWIA SPRZEDAWANEGO W POLSCE

W dniu 14 marca 2019 r. na terenie Sejmu RP odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu na rzecz  Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego, dotyczące potencjalnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów w związku z występującymi w niektórych rodzajach obuwia sprzedawanego w Polsce substancjami szkodliwymi. Celem podjętych działań jest wyeliminowanie z rynku obuwia o niskiej jakości, pochodzącego głównie z importu, z obszarów, gdzie nie są przestrzegane wyraźne normy związane z ochroną konsumenta.

Zwołanie tego posiedzenia było inicjatywą dużych polskich producentów obuwia i wzięło w nim udział wiele zainteresowanych stron, między innymi:
– grupa parlamentarzystów, członków Parlamentarnego Zespołu na rzecz  Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego,
– przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia,
– przedstawiciele Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
– przedstawiciel Biura ds. Substancji Chemicznych,
– przedstawicielka Instytutu Matki i Dziecka,
– zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców,
– przedstawiciele Instytutu Przemysłu Skórzanego,
– członkowie Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego,
– członkowie zarządu Ogólnopolskiej Izby Branży Skórzanej,
– właściciele oraz przedstawiciele firm obuwniczych i garbarni.

W trakcie dwugodzinnych obrad pokazano olbrzymią skalę problemu,

...

PROGRAMY BRANŻOWE – DOFINANSOWANIE DO TARGÓW

W dniu 2.10.2018 r. w siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii odbyło się spotkanie, zainicjowane przez Polską Izbę Przemysłu Skórzanego, dotyczące zmiany obecnej formuły Branżowych Programów Promocji.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Zarządu PIPS – Prezes Marek Górecki i Wiceprezes Mariusz Babral, a także przedstawiciele Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz PARP.

Spotkanie było okazją do prezentacji naszego sektora i przedstawienia oczekiwań w zakresie dofinansowania wyjazdów na zagraniczne targi branżowe.

Nasze wystąpienie spotkało się z pozytywnym przyjęciem ze strony Ministerstwa.

Zgłoszone przez nas postulaty zostały uwzględnione w przygotowywanej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii kolejnej edycji Branżowych Programów Promocji w ramach poddziałania 3.3.2 „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Tak jak dotychczas, promowanych jest 12 branż priorytetowych.

Nowa edycja projektu Brand będzie obejmowała lata 2020-2022. W połowie 2019 r. wybrani zostaną operatorzy poszczególnych programów promocji. Będą oni organizować m.in. stoiska informacyjno-promocyjne na wybranych targach, misje wyjazdowe dla przedsiębiorców oraz misje przyjazdowe dla potencjalnych kontrahentów i dziennikarzy.

...

1 2 3