PODSUMOWANIE SPOTKANIA U RZECZNIKA 31 LIPCA 2020 – OCHRONA RYNKU

Z inicjatywy Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego w dniu 31 lipca 2020 r. w Biurze Rzecznika MŚP przy ul. Wilczej 46 w Warszawie odbyła się sesja dialogowa przedstawicieli branży obuwniczo – skórzanej z reprezentantami administracji państwowej w sprawie wypracowania metod i trwałych mechanizmów ograniczenia importu produktów niskiej jakości, obarczonych ryzykiem występowania zabronionych substancji chemicznych.

Stanowi to kontynuację działań rozpoczętych przez PIPS w ubiegłym roku. Wstęp do rozmów stanowiło tu posiedzenie Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego w Sejmie w dniu 14 marca 2019 r.

Kontynuując podjęte na tym spotkaniu działania, Polska Izba Przemysłu Skórzanego opublikowała dwa stanowiska branży:
1) w kwestii ochrony rynku wewnętrznego przed napływem towarów niskiej jakości pochodzących z importu, obarczonych ryzykiem skażenia zabronionymi substancjami chemicznymi oraz
2) w kwestii obowiązkowego oznakowania kraju pochodzenia wszystkich towarów wprowadzanych na rynek wewnątrzwspólnotowy,
pod którymi, na przestrzeni dwóch kolejnych miesięcy, podpisało się ponad stu przedsiębiorców. Od tego czasu stanowiska te są dla nas istotnym argumentem we wszystkich rozmowach z przedstawicielami instytucji publicznych. W dniu 7 lutego 2020 r. podczas spotkania w Warszawie dokumenty te zostały przekazane przez Prezesa PIPS Rzecznikowi MŚP. Posiedzenie, które miało miejsce 31 lipca 2020 r., to rezultat opisanych powyżej działań.

Dzięki staraniom instytucji Rzecznika MŚP na spotkaniu obecni byli przedstawiciele: Ministerstwa Finansów (Departament Ceł oraz Departament Nadzoru nad Kontrolami, Departament Zwalczania Przestępczości Ekonomicznej) w randze dyrektorów; Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Departament Nadzoru Rynku, Departament Inspekcji Handlowych) w randze dyrektorów; Biura Rzecznika MŚP w osobach Zastępcy Rzecznika MŚP, radcy prawnego oraz koordynatora gabinetu.

Polska Izba Przemysłu Skórzanego zaprosiła na to spotkanie także współpracujące z nią jednostki: Ogólnopolską Izbę Branży Skórzanej z siedzibą w Radomiu, Polską Grupę Producentów Obuwia oraz Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Skórzanego. Ważna dla spotkania była również obecność Prezesa Zarządu firmy Bartek S.A., dysponującego dużym doświadczeniem i wiedzą ekspercką w prezentowanym temacie. Dzięki narzędziom ułatwiającym komunikację zdalną, do dyskusji włączyli się także: Dyrektor Departamentu ds. Substancji i Mieszanin Niebezpiecznych oraz Naczelnik Wydziału Krajowego Centrum Informacyjnego ds. REACH i CLP z Biura ds. Substancji Chemicznych w Łodzi, jak również główny specjalista Departamentu Nadzoru nad Środkami Zastępczymi w Głównym Inspektoracie Sanitarnym oraz Pełnomocnik Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców przy instytucjach Unii Europejskiej/przedstawiciel Agencji Rozwoju Przemysłu w Brukseli.

Podczas spotkania przedstawiciele branży przedstawili negatywne skutki niekontrolowanego importu produktów obarczonych ryzykiem występowania zabronionych substancji chemicznych w kontekście trzech niżej wymienionych czynników:
– bezpieczeństwo i ochrona konsumentów,
– wysokie prawdopodobieństwo zaniżania wartości celno-podatkowych i nielegalnego obrotu towarowego,
– zgubny wpływ nieuczciwej konkurencji na polskie firmy, wytwarzające produkty bezpieczne i wysokiej jakości.

Podczas spotkania poruszony został temat jednoznacznego znakowania produktów, umożliwiającego konsumentowi szybką identyfikację, z jakiego kraju pochodzi obuwie, znajdujące się na sklepowej półce.
Podniesiono także kwestię szkodliwości obuwia niskiej jakości pochodzącego z importu, wytworzonego na bazie tworzyw sztucznych – taki produkt będzie utylizowany przez kilkaset lat.
Zgłoszono bardzo wiele wątpliwości odnośnie systemu odpraw celnych towarów sprowadzanych na rynek unijny. System ten nie przewiduje dokładnej weryfikacji rzeczywistej wartości towaru ani poziomu zawartych w nim substancji niebezpiecznych.
Przytoczono przykłady wyników badań, zleconych przez polskich przedsiębiorców, na określenie poziomu zawartości związków szkodliwych w niskiej jakości obuwiu importowanym, podczas których wykryto wielokrotnie przekroczone normy dopuszczalnego stężenia, określonego rozporządzeniem REACH. Przekroczenie dopuszczalnych norm powoduje, że szkodliwe substancje mogą przenikać do organizmu człowieka.
Przedstawiciele zaproszonych instytucji i urzędów przedstawili obecne realia dotyczące odpraw towarów i kontroli ich jakości, w świetle przepisów unijnych i krajowych.

Przedstawiciel PIPS w osobie Prezesa Marka Góreckiego został poproszony o sporządzenie merytorycznego podsumowania spotkania oraz zaproponowanie planu pracy nad optymalnym rozwiązaniem problemu. Plan ten przewiduje zadania do wykonania zarówno po stronie branży, jak i właściwych urzędów i aparatu legislacji. Będzie stanowił podstawę do kolejnych kroków podejmowanych przez Izbę w celu wykonania przyjętego zadania. O tych inicjatywach i realizacji naszych postulatów będziemy Państwa niebawem informować.