PODSUMOWANIE WALNEGO ZEBRANIA W EUROPEAN FOOTWEAR CONFEDERATION

Prezes Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego, p. Marek Górecki w dniu 25 czerwca 2021 r. uczestniczył w Walnym Zebraniu European Footwear Confederation (CEC) z udziałem p. Valentiny Superti – Dyrektor ds. Rynku Wewnętrznego Komisji Europejskiej. Polska Izba Przemysłu Skórzanego od wielu lat jest uczestnikiem dialogu i zajmuje na forum niezmienne stanowisko odnośnie ochrony rynku europejskiego, w tym również rynku polskiego przed zalewem towarów niskiej jakości, importowanych  z krajów trzecich. To negatywne zjawisko skutkuje likwidacją europejskich miejsc pracy oraz stwarza realne zagrożenie dla środowiska naturalnego i bezpieczeństwa konsumentów. Jesteśmy strażnikiem respektowania przepisów REACH, określających dopuszczalny poziom szkodliwych substancji chemicznych wprowadzanych na rynek wewnątrzunijny, jak również zwolennikiem znakowania produktów zgodnie z krajem ich pochodzenia. Opowiadamy się za sprawiedliwym opodatkowaniem wielkich korporacji, nadużywających statusu spółek technologicznych (podatek cyfrowy) lub wykorzystujących niedoskonałości lokalnych systemów podatkowych (opodatkowanie AliExpress). Na każdym ze spotkań międzynarodowych twardo to stanowisko wyrażamy, pozyskując jednocześnie sojuszników do podejmowanych działań w tych krajach członkowskich, w których specyfika branży jest zbliżona do polskiej (Włochy, Hiszpania, Portugalia). Dobrą płaszczyzną do wspólnego działania staje się zmieniająca się polityka Unii w czasie post-covidowym, gdzie stawia się na Zielony Ład, na reindustrializację Europy, cyfryzację, automatyzację i gospodarkę obiegu zamkniętego. Chcemy na tej płaszczyźnie porozumienia pozostać, mieć wpływ na kształtowanie opinii odnośnie funkcjonowania gospodarki, oraz zachować głos w sprawach ważnych dla naszej branży w wymiarze unijnego rynku wewnętrznego.