PIPS BĘDZIE PROMOWAĆ POLSKIE FIRMY OBUWNICZE NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH

Wśród priorytetów działania Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego w ostatnim okresie znalazły się kwestie związane z promocją polskich firm obuwniczych na rynkach zagranicznych, pozyskiwaniem wsparcia dla firm prowadzących lub podejmujących działalność eksportową (między innymi w formie dofinansowania udziału w targach zagranicznych), jak również szukaniem korzystnych warunków do ekspozycji za granicą w postaci Wysp Polskiego Obuwia na istniejących, znanych imprezach targowych lub na ewentualnych imprezach o charakterze kontraktacyjno-wystawienniczym, organizowanych przez Izbę lub podmioty z nią współpracujące.

W minionych miesiącach członkowie zarządu PIPS brali udział w różnego rodzaju gremiach o charakterze organizacyjno-gospodarczym. Pan Marek Górecki – członek Zarządu PIPS, uczestniczył w dwóch spotkaniach w Krakowie. Pierwsze spotkanie miało miejsce pod koniec sierpnia w Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Instytucja ta, jako jednostka finansująca, zajmuje się tworzeniem, realizacją i monitorowaniem programów wsparcia przedsiębiorców zgodnie z obecnymi wytycznymi UE. Podczas spotkania zostały zasygnalizowane potrzeby branży skórzanej oraz jej rola w tworzeniu PKB, zwłaszcza w tych rejonach, do których nie docierają duże, zaawansowane technologicznie inwestycje. Wniosek z tego spotkania był następujący: należy aktywnie uczestniczyć w każdym etapie powstawania programów dla swojej branży, gdyż można zostać pominiętym przy tworzeniu list działań, poddziałań i priorytetów, które zostaną objęte konkretnym wsparciem finansowym. Potwierdzają się zatem słowa wypowiedziane po raz pierwszy przez Philippe”a Nericault „Nieobecni nigdy nie mają racji” – giną wśród branż i podmiotów, które z uporem maniaka walczą o dogodne dla siebie warunki do funkcjonowania. Kolejna konkluzja dotyczy tego, iż większość dróg do uzyskania wsparcia na poziomie ogólnokrajowym prowadzi do Ministerstwa Rozwoju. W związku z powyższym będziemy pilnie śledzić terminy ewentualnych spotkań i konsultacji z pracownikami ministerstwa i brać w nich czynny udział. Dopiero wtedy będzie można mówić o jakiejś formie lobbingu na rzecz branży, o prezentacji specyfiki branży i jej potrzeb w miejscu, gdzie tworzone są strategie rozwoju dla wszystkich sektorów gospodarki. Branża skórzana nie może tu zostać pominięta.

Kolejne spotkanie odbyło się pod koniec września na terenie Krakowskiego Parku Technologicznego. Tematem konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo Rozwoju była „Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”. Obecnie trwają prace nad stworzeniem listy sektorów, które stanowić mają koła napędowe polskiej gospodarki. Większość z nich to sektory zaawansowane technologicznie, bazujące na wiedzy i inteligentnych rozwiązaniach. Branża obuwnicza, w szerszym znaczeniu przynależna do obszaru mody, również może zostać uwzględniona w tej strategii. Kluczowym kryterium będzie to, czy produkt finalny wniesie do obrotu gospodarczego wartość dodaną w postaci silnej wypracowanej marki. Ma się na nią złożyć myśl techniczna w dziedzinie unowocześniania produkcji , design – wspierany przez sektor IT oraz skuteczne kampanie marketingowe. Finalny produkt powinien cechować się wysoką marżą, która odzwierciedlałaby wartość marki, w tym nakłady poniesione na unowocześnienie procesu projektowania i produkcji. Tu otwiera się duży obszar pracy dla Izby. Będziemy pilnie przyglądać się koncepcjom rozwoju proponowanym przez Ministerstwo i prezentować nasz punkt widzenia. Musimy udowodnić, że warto naszą branżę traktować poważnie, doceniać jej znaczenie dla współpracy z zagranicą i wspierać jej rozwój konkretnymi programami.

W międzyczasie pojawiły się sugestie ze strony członków Izby odnośnie programu wsparcia dla eksporterów – Go to Brand. W dniu 24.10.2016 odbyły się w tej sprawie pierwsze rozmowy z przedstawicielami Ministerstwa Rozwoju. Izba zobowiązała się dostarczyć listę targów zagranicznych, w których firmy polskie chciałyby potencjalnie uczestniczyć. Na dzień dzisiejszy jest wyraźne wskazanie Komisji Europejskiej na kraje spoza UE (w tym Rosję i Ukrainę ), aby wspierać wyjście firm poza wewnętrzny rynek Unii. Jest to początek rozmów, które jako Izba będziemy kontynuować. Chcemy wypracować jak najkorzystniejszą ścieżkę wsparcia dla firm pragnących prezentować swoją ofertę poza granicami kraju i tam poszukiwać nowych rynków zbytu.

Tu pojawia się kwestia siły naszej reprezentacji i w tym miejscu chcielibyśmy skierować prośbę do właścicieli firm o przeanalizowanie możliwości wsparcia działań Izby. Liczy się każdy głos, każda firma, każdy rodzaj wsparcia. Najlepiej, jeżeli włączycie się Państwo do tych działań jako aktywni członkowie Izby – im będzie nas więcej, tym siła naszego głosu będzie większa. Prosimy również o śledzenie zamieszczanych przez nas komunikatów. Jeżeli tylko nasze działania przyniosą konkretny rezultat, np. ofertę udziału w imprezie zagranicznej na korzystnych warunkach lub inną formę promocji na rynkach zagranicznych, zostaniecie Państwo niezwłocznie o tym powiadomieni. Będziemy kontaktować się również z organizatorami uznanych imprez targowych za granicą w celu wypracowania dla naszych firm jak najkorzystniejszej formuły do wystawiania się na tych targach.