NOWY PROJEKT DLA MŚP Z SEKTORA TCLF

Inicjatywa European Light Industries Innovation and Technology (ELIIT) jest projektem finansowanym w ramach programu COSME na rzecz konkurencyjności sektora MŚP.

ELIIT ma na celu wspieranie europejskiej współpracy na rzecz promowania przełomowych rozwiązań technologicznych w celu poprawy wydajności, integracji łańcucha wartości, efektywnego gospodarowania zasobami oraz tworzenia nowych produktów i usług o wysokiej wartości dodanej w przemyśle włókienniczym, odzieżowym, skórzanym i obuwniczym (TCLF).

ELIIT będzie wspierać MŚP z grupy TCLF we wdrażaniu doskonałych wyników badań naukowych osiągniętych w wielu obszarach technologicznych przez dostawców i/lub właścicieli nowatorskich i innowacyjnych technologii. MŚP mogłyby skorzystać z włączenia do swojej działalności przełomowych technologii, takich jak: KET (kluczowe technologie wspomagające, technologie cyfrowe, sztuczna inteligencja, Internet przedmiotów itp.).

Pozwoli to MŚP z grupy TCLF pokonać przeszkody w integracji, wdrażaniu i wykorzystywaniu zaawansowanych technologii oraz wejść na rynki niszowe dla nowych produktów i usług. ELIIT będzie również pracować nad poprawą wiedzy i umiejętności w sektorach TCLF związanych z technologią, procesami produkcyjnymi, materiałami, strategią biznesową, dostępem do finansowania i marketingu oraz poprawą umiejętności tworzenia sieci międzysektorowych.

ELIIT wybierze 25 partnerstw między MŚP z TCLF a dostawcami i/lub właścicielami nowatorskich i innowacyjnych technologii, którym zapewni:
– Wsparcie finansowe w wysokości 70 000 EUR na opracowanie produktów lub prototypów o wysokiej wartości dodanej i rentowności,
– Dostosowany do potrzeb program szkolenia i doradztwa w zakresie umiejętności technicznych i/lub miękkich w celu zwiększenia przydatności projektów i zwiększenia ich możliwości,
-Lepsze pozycjonowanie na rynku i kontakty zawodowe między członkami partnerstw i innymi kluczowymi podmiotami poprzez organizowanie działań związanych z tworzeniem sieci kontaktów oraz uczestnictwo w warsztatach, konferencjach i wystawach, 
– Wsparcie dostosowane do potrzeb MŚP w celu wzmocnienia ochrony praw własności intelektualnej.

Projekt ELIIT jest realizowany w imieniu Komisji Europejskiej przez konsorcjum, w którego skład wchodzi: Stowarzyszenie Badań Przemysłu Tekstylnego AITEX, INESCOP-Footwear Technology Center oraz kancelaria prawna zajmującą się prawami własności intelektualnej, agencja komunikacji i agencja konsultingowa w zakresie innowacji i technologii.

Więcej na stronie: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/eliit