ZMIANY W SYSTEMIE SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

Szanowni Państwo,

12 lipca br. w Ministerstwie Rozwoju odbyła się debata pn. „Pracodawca – kluczowy partner w kształceniu zawodowym” zorganizowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Uczestniczyli w niej przedstawiciele pracodawców z całego kraju. Podczas wydarzenia rozmawiano o potrzebie zmian w szkolnictwie zawodowym, jego dostosowaniu do oczekiwań rynku pracy oraz o konieczności włączenia się pracodawców w proces kształcenia zawodowego. Całość tej debaty została opublikowana na stronie internetowej MEN:

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/pracodawca-kluczowy-partner-w-ksztalceniu-zawodowym-debata-kierownictwa-men-z-przedstawicielami-pracodawcow.html

We wspomnianym spotkaniu uczestniczył także Prezes Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego – p. Marek Górecki.

Poniżej prezentujemy streszczenie debaty i kilka wniosków, które uważamy za szczególnie istotne:

 1. Reforma oświaty stała się faktem, nie ma od niej odwołania. Uczniowie szóstych klas szkół podstawowych na zakończenie roku otrzymali świadectwa promocji do klasy siódmej, a nie świadectwa ukończenia szkoły. Jeżeli chodzi o konkretny harmonogram kształcenia w szkołach branżowych, to w następnych latach będzie on wyglądał następująco:
  – od 1 września 2017
  Branżowa Szkoła Zawodowa I Stopnia (BS I) – 3-letnia
  – od 1 września 2020
  Branżowa szkoła Zawodowa II stopnia (BS II ) dla absolwentów BS I – 2-letnia
 2. Zmienia się nastawienie do edukacji zawodowej. Podniesie się ranga tej edukacji. Będziemy tu mówić nie o szkołach zawodowych, a o szkołach branżowych mających kształcić profesjonalistów dla potrzeb przemysłu i usług. Wzrośnie pula publicznych środków finansowych przeznaczanych na szkolnictwo branżowe, ale jednocześnie pojawią się większe oczekiwania w kierunku zaangażowania przedsiębiorców w procesy edukacji i szkolenia praktycznego:
  – modernizacje podstaw programowych poprzedzą konsultacje z pracodawcami,
  – przedsiębiorcy będą mieli możliwość włączenia się w kształtowanie zakresu wymagań stawianych podczas egzaminów praktycznych oraz będą mogli zasiadać w komisjach egzaminacyjnych. Przeważającym kryterium stanie się sprawdzenie umiejętności praktycznych.
  – w założeniu przedsiębiorcy będą mogli uczestniczyć w wyposażaniu sal do praktycznej nauki zawodu, co w praktyce będzie się wiązało z odpisami podatkowymi,
  – pojawi się bardzo duże oczekiwanie, że przedsiębiorcy czynnie włączą się w proces organizowania praktyk zawodowych. Od 2019 r. nie będą uruchamiane klasy, które nie będą miały podpisanych umów z pracodawcami,
  – pojawi się oczekiwanie, że przedsiębiorcy włączą się w podnoszenie prestiżu zawodu.
 3. Dzięki zwiększonemu finansowaniu będą mogły powstawać nowe szkoły branżowe jako szkoły przyzakładowe, gdzie inicjatywa należeć będzie do dużych firm z odpowiednim zapleczem i potencjałem oraz do grup przedsiębiorców, Izb Gospodarczych, Stref Ekonomicznych itp.
 4. Jeżeli chodzi o finansowanie nowego systemu edukacji branżowej, będą do wykorzystania następujące strumienie środków:
  – prawie 7 mld zł z subwencji oświatowej (MEN),
  – 9,2 mld z budżetu ministerstw związanych z poszczególnymi branżami,
  – 4 mld zł w sejmikach poszczególnych województw.
 5. Interesujący temat to Zintegrowany System Kwalifikacji. Pracodawcy będą mieć wpływ na jego tworzenie, co będzie się również wiązało z pozyskiwaniem środków na ten cel. Będziemy monitorować ten temat i przedstawiać Państwu możliwości włączenia się w ten interesujący program.

Wypowiedź tą kończymy następującą refleksją:

W dniu 4 września 2017 roku uczestniczyłem w rozpoczęciu roku szkolnego w Zespole Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej – informuje Prezes PIPS, p. Marek Górecki. Było bardzo miło zobaczyć młodych ludzi, tłumnie wypełniających salę gimnastyczną, w której odbywała się uroczystość inauguracji nauki. Wśród około setki uczniów byli obecni także młodzi adepci przygotowujący się do zawodu obuwnika. Pomyślałem sobie, że jest to niewątpliwy sukces, iż w konsekwencji działań poprzedniego prezesa Izby – Pana Jana Góralczyka – udało się doprowadzić do uruchomienia klas o naszym profilu branżowym. Jednocześnie nasunęła mi się jednak refleksja, że istnieje nasze wspólne zobowiązanie wobec tych młodych ludzi, którzy w pewnym sensie nam zaufali i wybrali ten właśnie kierunek swojego kształcenia z nadzieją na to, że kiedyś będą mogli pracować i zarabiać na utrzymanie swoje i swoich rodzin, w firmach produkujących obuwie. Jeżeli dzielicie Państwo ze mną ten rodzaj przemyślenia, to zapraszam do podjęcia wyzwania jakim będzie włączenie się w proces realizacji opisanych wyżej zamierzeń. Bardzo bym chciał, a raczej wierzę w to, że Polska Izba Przemysłu Skórzanego będzie w tym obszarze aktywnym inicjatorem wielu pozytywnych działań – konstatuje Prezes Górecki.