Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie za rok 2008

Szanowni Państwo,
Członkowie Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego

Działając w oparciu o Statut Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego §27 oraz zgodnie z Uchwałą Zarządu nr 4 z dnia 10 marca 2009r. zwołuję na dzień 27 maja 2009r. (środa) Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie za rok 2008. Walne Zgromadzenie odbędzie się w Sali Konferencyjnej Instytutu Przemysłu Skórzanego w Łodzi ul. Zgierska 73.

godzina 10.30 ? pierwszy termin rozpoczęcia obrad
godzina 11.00 ?drugi termin rozpoczęcia obrad

Proponowany porządek obrad

 1. Otwarcie obrad przez Prezesa Andrzeja Rasińskiego
 2. Wybór Przewodniczącego Obrad
 3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Izby za rok 2008
 6. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Zarządowi za rok 2008
 7. Podjęcie uchwały o przyjęciu wykonania bilansu i sprawozdania finansowego za rok 2008
 8. Forum Europejskie 16-18 czerwca 2009 Kraków ? omówienie przygotowań
 9. Problemy branży obuwniczo-skórzanej wobec kryzysu ekonomicznego ? dyskusja
 10. Sprawy różne
 11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Członków PIPS

Z poważaniem
Andrzej Rasiński
Prezes Zarządu