W KIERUNKU ZRÓWNOWAŻONYCH I KONKURENCYJNYCH BRANŻ TCLF Z GODNYMI MIEJSCAMI PRACY W EUROPIE POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ

Europejscy partnerzy społeczni podpisali wspólną deklarację i potwierdzili swoje zaangażowanie we wspólne wsparcie zrównoważonych, konkurencyjnych branż TCLF z godnymi warunkami pracy w Europie Południowo-Wschodniej.

Ponad 80 osób zgromadziło się w dniach 28-29 marca 2023 r. w Bukareszcie (Rumunia) na międzynarodowej konferencji, która koncentrowała się na przekształceniu sektorów tekstylnych, odzieżowych, skórzanych i obuwniczych (TCLF) w Europie Południowo-Wschodniej w bardziej zrównoważone gałęzie przemysłu, jednocześnie pozostając konkurencyjnymi na rynku globalnym zdominowanym przez „fast fashion”. Znaczenie silnych partnerów społecznych oraz jakości dialogu społecznego podkreślono poprzez podpisanie Deklaracji Bukaresztańskiej. Przedmiotowy dokument zobowiązuje partnerów społecznych do zacieśnienia współpracy i wspólnego dążenia do pozytywnej przyszłości dla pracodawców i pracowników.
Konferencja zgromadziła partnerów społecznych, ekspertów sektorowych oraz pozostałe zainteresowane strony w ramach trwającego projektu dialogu społecznego UE. Projekt skupia się na przekształceniu sektorów TCLF w Europie Południowo-Wschodniej w bardziej zrównoważone gałęzie przemysłu, biorąc pod uwagę wyzwania takie jak: nierówna konkurencja na rynku globalnym, wysokie koszty energii, starzejąca się siła robocza – trudna do zastąpienia z powodu braku atrakcyjności ww. sektorów dla młodych pokoleń, nieuczciwe praktyki zakupowe ze strony topowych marek oraz rosnąca presja na wynagrodzenia.
Branża TCLF ma ogromne znaczenie w Europie Południowo-Wschodniej, zapewniając pracę około 400 000 pracowników. Biorąc pod uwagę, że Strategia UE dotycząca zrównoważonych tekstyliów zakłada, że wszystkie produkty tekstylne na rynku UE, w tym obuwie i wyroby skórzane, będą „zrównoważone” do 2030 r., istnieje pilna potrzeba reorganizacji branż TCLF w Europie Południowo-Wschodniej.
Silni partnerzy społeczni są niezbędni do planowania i zarządzania transformacją tych branż. Podpisanie Deklaracji Bukaresztańskiej przez krajowych i europejskich partnerów społecznych stanowi ważny krok naprzód w dialogu społecznym. Partnerzy społeczni zobowiązują się do współpracy w celu zapewnienia udanej transformacji ekologicznej i cyfrowej branży, wykorzystując możliwości wzrostu, przy jednoczesnym zagwarantowaniu godnych warunków pracy dla wszystkich.
W konferencji uczestniczył członek zarządu Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego, Pan Dawid Czermak. Nasz przedstawiciel wziął udział w panelu dyskusyjnym pn. „Przyciąganie i zabezpieczanie odpowiednio wykwalifikowanej siły roboczej – rola edukacji i szkoleń”, który składał się z 3 części:
• Jak rozwijać współpracę między instytucjami edukacyjnymi, władzami, partnerami społecznymi i przedsiębiorstwami?
• Dyskusja panelowa moderowana przez Carmen Arias – Sekretarz Generalną Europejskiej Konfederacji Obuwniczej (CEC)
• Dyskusja, pytania i odpowiedzi.
W trakcie tej sesji uczestnicy rozmawiali o współpracy pomiędzy poszczególnymi podmiotami i wypracowywaniu strategii, które pomogą przyciągać młodych ludzi do sektora TCLF i zapewnią im odpowiednie umiejętności oraz warunki pracy. Pan Czermak dzielił się doświadczeniami Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego oraz przedstawił perspektywę polskiego sektora obuwniczo-skórzanego na przyciąganie i utrzymanie wykwalifikowanych pracowników.