SZEWSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA – APEL DO WŁADZ RP

APEL DO WŁADZ RP W SPRAWIE KRYZYSU W POLSKIEJ BRANŻY OBUWNICZEJ

W obliczu pandemii COVID-19, zagrażającej zdrowiu oraz bezpieczeństwu obywateli, paraliżującej wiele dziedzin naszego życia społecznego oraz gospodarczego,

Stając przed realną groźbą likwidacji naszych rodzinnych firm produkcyjnych, z których większość wyrosła z wielopokoleniowej tradycji zawodowej,
Stając przed realną groźbą likwidacji współpracujących z nami sklepów zajmujących się sprzedażą polskiego obuwia, tych zlokalizowanych na opustoszałych obecnie ulicach naszych miast oraz tych zlokalizowanych w zamkniętych obecnie galeriach handlowych,
              APELUJEMY DO WŁADZ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
O wdrożenie, w trybie pilnym, realnego programu pomocowego dla polskich firm produkcyjnych i handlowych z sektora obuwniczo – skórzanego. Nasz branża daje pracę ludziom w małych miejscowościach, tam gdzie nie dają pracy międzynarodowe koncerny. Stwarzamy warunki dla stabilnego funkcjonowania tysiącom rodzin, a także warunki rozwoju zawodowego dla członków lokalnych społeczności.
Branża obuwnicza nigdy nie była i nie jest w żaden sposób wspierana centralnie, a mimo to krajowe marki obuwnicze są bardzo konkurencyjne (np. Ryłko, Wojas, Kazar itd.) i wyparły wiele zachodnich marek. W wyniku przewagi konkurencyjnej polskich marek rynek polski opuściło wiele zagranicznych marek, np. Bata, Aldo, Humanic, Nine West, Centro, Gortz17.
Branża nasza jest też branżą strategiczną, która w wypadku wystąpienia kryzysu, z którym mamy do czynienia obecnie lub w przypadku jakiegokolwiek innego przesilenia wynikającego ze zmian klimatycznych, jakichkolwiek problemów natury politycznej lub ekonomicznej, jest w stanie zachować ciągłość dostaw niezbędnych dóbr konsumpcyjnych lub środków ochrony osobistej.


Efekt pandemii COVID 19 oraz związanych z nim restrykcji jest  katastrofalny dla  całej naszej branży powodując gwałtowną utratę płynności finansowej wskutek:
– braku jakichkolwiek płatności ze strony sklepów – galerie handlowe zostały całkowicie zamknięte na mocy rozporządzenia MZ, tradycyjne sklepy też są w większości zamknięte z uwagi na zalecenie pozostawania w domach,
– braku nowych zamówień składanych przez firmy handlowe,
– narastania zapasów gotowego obuwia oraz materiałów do jego produkcji z uwagi na to, odbiorcy którzy pozamawiali towar na sezon wiosenno-letni rezygnują z zamówień,
– konieczności regulowania zobowiązań z tytułu płatności za zakupione surowce, usługi, energię, itp.


Marzec będzie ostatnim miesiącem, w którym możemy zapewnić naszym pracownikom wypłatę wynagrodzenia za świadczoną pracę, później czeka nas wielka niewiadoma.

Chcemy zapewnić naszym pracownikom utrzymanie ich miejsc pracy. Nie chcemy nikogo zwalniać pozbawiając źródła podstawowego dochodu, zwłaszcza w dobie tak wielkiego kryzysu. Nie chcemy utracić fachowców, którzy przez wiele lat w naszych zakładach pracy wyuczyli się zawodu.

Wnosimy o zapewnienie naszym firmom, naszym pracownikom oraz współpracujących z nami jednostkom handlu detalicznego realnej pomocy finansowej, która musi polegać na:
1. Przejęciu wypłaty wynagrodzeń, w wysokości 80% płacy minimalnej oraz opłat ZUS za naszych pracowników przez Skarb Państwa,w przypadku konieczności okresowego zamknięcia naszych zakładów pracy. Postulujemy, aby pominąć tu nieadekwatna analizę porównawczą do miesiąca lutego, bądź na przestrzeni dwóch kolejnych miesięcy, gdyż jest ona zaburzona przez wiele zdarzeń gospodarczych (sezonowość, czynniki pogodowe, zmienność strumienia zamówień oraz dostaw) i nie odzwierciedla faktycznej obecnej sytuacji firm. Jedynym rozsądnym kryterium wydaje się data zamknięcia galerii handlowych, gdyż to był główny powód gwałtownego wyhamowania sprzedaży (także w sklepach tradycyjnych) i zmuszenia firm do wstrzymywania produkcji aż do całkowitego przestoju.

2. Zredukowanie do minimum formalności związanych z przydzielaniem jakichkolwiek form pomocy przedsiębiorcom. W dobie ograniczonych kontaktów personalnych aplikowanie o środki pomocowe bądź kredyt powinno odbywać się poprzez wypełnienie maksymalnie uproszczonego formularza, pobranego ze strony banku lub instytucji finansującej i wysłaniu wypełnionego i podpisanego dokumentu mailem. Ilość wprowadzanych informacji powinna być sprowadzona do niezbędnego minimum – wskazania rodzaju działalności, okoliczności utraty płynności finansowej i ilości zatrudnianych pracowników. Proponowane odnoszenie obrotów do miesiąca lutego jest nieadekwatne, gdyż luty z niemal wszystkich branżach dostarczających dobra konsumpcyjne jest miesiącem znacznego spadku obrotów.

3. Wypracowanie rozwiązań mających na celu zawieszenie opłat związanych z wynajmem powierzchni handlowych w centrach targowych obowiązujących za okres zamknięcia galerii handlowych.

4. Wypracowanie rozwiązań (rekomendacji) mających na celu zawieszenie czynszów i opłat dzierżawnych dla najemców prowadzących działalność w lokalach lub na gruntach należących do Gmin lub Skarbu Państwa.

5. Wypracowanie rozwiązań na rzecz umożliwienia wypłaty odszkodowań przez firmy ubezpieczające transakcje handlowe, w tym transakcje zagraniczne (KUKE). W obecnym stanie prawnym firmy te uchylają się od wypłaty odszkodowań należnych przedsiębiorcom, powołując się na Ustawę o Ubezpieczeniach i wystąpienie siły wyższej.

6. Wypracowanie mechanizmów zobowiązujących banki do wdrożenia pakietów antykryzysowych w postaci łatwo dostępnych kredytów obrotowych o stopie oprocentowania 0% udzielanych firmom produkcyjnym i handlowym, na podstawie uproszczonych procedur, gdzie zabezpieczeniem mogą być posiadane stany magazynowe. Odstąpienie od naliczania odsetek przyniesie wiele korzyści finansowych i społecznych w dłuższej perspektywie czasowej. Pozwoli na uniknięcie strat z tytułu likwidacji setek firm i braku późniejszych wpływów z tytułu podatków i opłat do budżetu.

W tym szczególnie zauważamy fakt, iż Europejski Bank Centralny skierował pomoc przeznaczoną na ratowanie gospodarek w wysokości 750 mld Euro położonych w strefie Euro.

Oczekujemy zaproponowania podobnego rozwiązania ze strony NBP, mającego na celu ratowanie polskich firm.

Oczekujemy aktywnego uczestnictwa polskich europosłów w obradach Parlamentu UE w dniu 26.03.2020, na którym mają zostać wypracowane ramy pomocy finansowej dla wszystkich Państw UE w dobie obecnego kryzysu. Z naszej strony kierujemy apel o branżową solidarność i wsparcie do organizacji branżowych CEC oraz do centrali związków zawodowych IndustriAll.

7. Powiązania pomocy, o którą występują firmy zrzeszone w Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług (np. CCC, eobuwie.pl, LPP i inne) z realizacją zamówień produktów polskich, na zasadzie solidarności branżowej. Magazyny firm krajowych są pełne towarów, których w obecnej sytuacji nie można sprzedać.

8. Zawieszenia na cały okres obowiązywania stanu pandemii wszelkich podatków i opłat publicznoprawnych: PIT, CIT, VAT, podatek od nieruchomości i inne, z możliwością ich umorzenia w przypadku konieczności likwidacji firmy z przyczyn niezależnych od właścicieli.

9. Zawieszenia na cały czas obowiązywania pandemii wszelkich dodatkowych obowiązków dla firm, w tym związanych z naliczaniem opłat środowiskowych, rozliczaniem ilości wprowadzanych na rynek opakowań itp. Jest to czas, kiedy firmy, w szczególności sklepy maja prawo i obowiązek używania dodatkowych ilości foliowych reklamówek, jednorazowych rękawic itp. w celu zapewnienia bezpieczeństwa klientom i pracującemu personelowi.

10. Oczekujemy wprowadzenia maksymalnych uproszczeń w funkcjonowaniu sklepów tradycyjnych, które w obecnych warunkach mogłyby prowadzić sprzedaż w innej formie, udostępniając klientom obuwie do przymierzenia i rejestrując sprzedaż na kasie fiskalnej dopiero po dokonaniu rzeczywistego zakupu.

11. Apelujemy do Ministerstwa Aktywów Państwowych oraz Agencji Rezerw Materiałowych o lokowanie w naszej branży zamówień na obuwie specjalistyczne, ochronne lub zdrowotne, w celu jego wykorzystania w podległych Państwu służbach oraz Spółkach Skarbu Państwa. Może to być najważniejszy czynnik warunkujący przetrwanie naszej branży, a niewykluczone też, że stymulujący jej dalszy silny rozwój.