Sprawozdanie merytoryczne za rok 2016

REALIZACJA PROJEKTU „SHOES MADE IN EU: THE EUROPEAN SHOEMAKER” W RAMACH PROGRAMU ERASMUS +

 W roku 2016 Polska Izba Przemysłu Skórzanego koordynowała rozpoczęty w październiku 2015 projekt pod nazwą „SHOES MADE in EU: The European Shoemaker” w ramach programu ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja 2 Partnerstwa Strategiczne.

Partnerami Izby w projekcie są: Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi (Polska), Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego (Polska), European Confederation of the Footwear Industry CEC (Belgia), Centro Tecnológico do Calçado de Portugal (Portugalia), ISC International Shoe Competence Center Pirmasens (Niemcy), CrystalClearSoft Anonymos Etaireia Parochis Ypiresion Logismikou (Grecja) oraz Eurocrea Merchant Srl (Włochy).

Ideą projektu jest wzmocnienie kształcenia zawodowego w sektorze obuwniczym, poprzez opracowanie nowego programu nauczania, zgodnego ze standardami Unii Europejskiej i ułatwiającego znalezienie zatrudnienia w branży.

Projekt skierowany jest do osób zainteresowanych pracą w zawodzie obuwnika, przedsiębiorstw obuwniczych sektora MŚP, instytucji edukacyjnych oraz stowarzyszeń branżowych.

Główne cele do zrealizowania to:

– zintegrowany podręcznik do nauki zawodu obuwnika, dostosowany do wymogów UE

– szkolenie teoretyczne za pośrednictwem platformy e-learningowej

– szkolenie praktyczne na stanowisku pracy

– przewodniki dla przedsiębiorców, zainteresowanych podnoszeniem kwalifikacji swoich pracowników

 W tym roku w ramach realizowanego projektu udało się opracować obszerny raport na temat stanu przemysłu obuwniczego w Polsce (i analogicznie – w krajach partnerskich), charakterystykę nowego profilu dla zawodu obuwnika, przygotowano treści merytoryczne do poszczególnych modułów nauczania oraz wersję podstawową platformy e-learningowej.

W ramach projektu odbyły się dwa dwudniowe spotkania u zagranicznych partnerów w Mediolanie (Włochy) oraz Porto (Portugalia). Przygotowano także ulotkę promującą projekt oraz wydano  3 newslettery (w języku polskim, angielskim, niemieckim, włoskim i portugalskim), informujące o poczynionych postępach.

Stale aktualizowana jest strona internetowa projektu: www.shoesmadeineu.eu

 

PIERWSZA POLSKA KONFERENCJA UPOWSZECHNIAJĄCA REZULTATY PRACY INTELEKTUALNEJ PROJEKTU ERASMUS+

 W dniach 20-21 października 2016r. w Łodzi w hotelu Andel’s By Vienna House odbyła się pierwsza polska konferencja upowszechniająca rezultaty pracy intelektualnej projektu „Shoes Made in EU: The European Shoemaker” w ramach programu Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja 2 Partnerstwa Strategiczne, koordynowanego przez Polską Izbę Przemysłu Skórzanego. Konferencja objęta została patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego – Witolda Stępnia. Wydarzenie zgromadziło liczne grono słuchaczy, wśród których przeważali przedstawiciele firm obuwniczych sektora MŚP, do których w dużej mierze adresowany jest projekt.

Tematy wystąpień:

 • Erasmus + “Shoes Made in EU: The European Shoemaker” – projekt szyty na miarę – Izabella Jaruga (koordynator projektu)
 • Rezultaty projektu – wypracowane – Izabella Jaruga
 • Rezultaty projektu – plany na przyszłość – Izabella Jaruga
 • Polski system kształcenia w zawodzie obuwnik na tle standardów europejskich – Marian Grabkowski, Jacek Przepiórka (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu)
 • Od historii do współczesności: kształcenie w zawodzie obuwnik na przestrzeni lat – Kazimierz Ostatek (Firma “Wojas” S.A.)
 • Zawód obuwnika, a zdrowie społeczeństwa: obuwie i wkładki dla osób chorych na cukrzycę i reumatoidalne zapalenie stawów – Bożena Rajchel-Chyla (Instytut Przemysłu Skórzanego Oddział w Krakowie)

Warta uwagi była także część warsztatowa, zorganizowana w drugim dniu konferencji. Sebastian Decka – na co dzień pracownik Laboratorium Obuwia IPS w Łodzi, w ciekawy sposób poprowadził warsztaty z projektowania obuwia, podczas których odwiedzający mogli samodzielnie skonstruować własny prototyp cholewki, korzystając z dostępnych na stoisku elementów. Dużym zainteresowaniem cieszyło się także otwarte dla zwiedzających badanie kończyn dolnych dzieci i dorosłych pod kątem deformacji i innych dolegliwości stóp.

Oprócz przedmiotowego badania Bożena Rajchel-Chyla, odpowiedzialna za Zakład Funkcjonalności Obuwia a także Centrum Podologii i Ergonomii w IPS Kraków, oferowała fachowe doradztwo w zakresie domowej pielęgnacji stóp, zabiegów podologicznych oraz doboru odpowiedniego obuwia i wkładek profilaktyczno-ortopedycznych.

 

NOWY PROJEKT MIĘDZYNARODOWY W RAMACH INICJATYWY CORNET

 Polska Izba Przemysłu Skórzanego otrzymała dofinansowanie na realizację dwuletniego projektu pod nazwą „Opracowanie holistycznej koncepcji obuwia w oparciu o projektowanie ukierunkowane na użytkownika (60+) oraz samozarządzające narzędzia wspomagające” o akronimie 60+SHOE, w ramach 20.edycji międzynarodowego konkursu na projekty badawcze w ramach Inicjatywy CORNET, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

 Partnerami Izby w projekcie będą Instytut Przemysłu Skórzanego (Polska) oraz  Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V. (Niemcy) – koordynator międzynarodowy.

W proponowanym projekcie wykorzystane zostaną m.in. najnowszej generacji materiały, nowatorskie technologie modyfikowania powierzchni polimerów, projektowanie wspierające specyficzne potrzeby użytkownika, jak również funkcja automatycznego blokowania i odblokowywania sznurówki obuwia, co przyczyni się do poprawy jakości życia osób starszych.

Realizacja projektu przewidziana jest w okresie 1.01.2017-31.12.2018.

 

NOWE WŁADZE IZBY 2016-2020

 W dniu 7 czerwca 2016r. podczas Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zgromadzenia Członków Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego z siedzibą w Łodzi Członkowie Izby większością głosów wybrali Władze Izby na kolejną 4-letnią kadencję.

W oddzielnym głosowaniu ponownie Prezesem Izby został wybrany Pan  JAN GÓRALCZYK reprezentujący firmę obuwniczą ARKA Jan, Michał Góralczyk Sp.j. z Kalwarii Zebrzydowskiej.

Wybrany Zarząd Izby został zaprzysiężony w składzie:
Pan MARIUSZ BABRAL – V-ce Prezes – reprezentujący firmę M.B. MARKET Ltd. Sp. z o.o.
Pan BOGUSŁAW WOŹNIAK – V-ce Prezes – reprezentujący INSTYTUT PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO
Pani MONIKA ORLIŃSKA – Członek Zarządu – reprezentująca firmę DAKOMA Sp. z o.o.
Pan PIOTR SZOSTAK – Członek Zarządu – reprezentujący firmę MSU S.A.
Pan MAREK GÓRECKI – Członek Zarządu – reprezentujący firmę PHU KIM s.c.
Pan JULIAN SZYDŁOWSKI – Członek Zarządu – reprezentujący firmę eSKa J.Szydłowski, J.Kłaput Sp.j.

Członkowie Izby wybrali również nowy skład Komisji Rewizyjnej Izby w osobach:
Pani BARBARA NOSKOWICZ – Przewodnicząca Komisji
Pan PAWEŁ KARPIŃSKI – Członek Komisji
Pan JÓZEF LECHOWSKI – Członek Komisji

Walne Zgromadzenie stanowiło doskonałą okazję do wymiany poglądów na temat kondycji branży oraz wytyczenia przyszłych kierunków rozwoju Izby.

Podczas dyskusji Członkowie Izby zaproponowali następujące propozycje działań dla Izby na II półrocze 2016 roku:

-nawiązanie aktywnej współpracy z Ogólnopolską Izbą Branży Skórzanej z siedzibą w Radomiu, łącznie z rozważeniem propozycji połączenia obu izb w jedną konfederację,

-zintensyfikowanie promocji szkolnictwa zawodowego w branży obuwniczej w internecie i portalach społecznościowych,

– pozyskiwanie środków zewnętrznych na organizację wspólnych wyjazdów na targi branżowe dla członków Izby, w tym rozważenie propozycji oddzielnego stoiska Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego podczas targów Dni Obuwia Polshoes,

– mianowanie p. Barbary Noskowicz pełnomocnikiem Izby ds. VATu na obuwie dziecięce,

– realizacja międzynarodowego projektu o akronimie 60+SHOE w ramach inicjatywy Cornet,

– rozważenie ustanowienia formy gratyfikacji dla członków PIPS, np. w postaci statuetek.

Walne Zgromadzenie Członków Izby jest obecnie jedynym i najważniejszych spotkaniem członków Izby, dlatego też powinno być traktowane jako obowiązkowe.

 

SĄD POLUBOWNY PRZY PIPS

 Od 2016r. przy Polskiej Izbie Przemysłu Skórzanego funkcjonuje Sąd Polubowny, prowadzony przez Mediacja i Arbitraż spółka z o.o.

Podstawowe korzyści z tytułu skorzystania z usług Sądu Polubownego przy PIPS, prowadzonego przez Mediacja i Arbitraż spółka z o.o. to:

 • zachowanie koncyliacyjności,
 • szybkość postępowania – prawomocne rozstrzygnięcie aktualnie średnio w 19 dni zamiast dwóch i pół roku,
 • niższa opłata sądowa – 4% (+ VAT) zamiast 5%,
 • pełna poufność postępowania,
 • rozstrzyganie przez specjalistów obeznanych z daną problematyką.

 

WSPÓŁPRACA Z OIBS

W dniu 7 grudnia 2016r. w Łodzi odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu: Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego (PIPS), reprezentowanej przez jej Prezesa – Jana Góralczyka i Ogólnopolskiej Izby Branży Skórzanej z siedzibą w Radomiu (OIBS), reprezentowanej przez jej Prezydenta – Leszka Fliska. Izby przedstawiły priorytety swojej działalności, deklarując chęć merytorycznej współpracy na rzecz wspólnego dobra branży. Oba stowarzyszenia nawzajem się uzupełniają. Dotychczas izba łódzka zdawała się być bliżej problemów obuwnictwa, zaś izba radomska – garbarstwa. Podczas spotkania postanowiono zjednoczyć siły, dla lepszego efektu podejmowanych inicjatyw.

Celem usprawnienia współpracy władze obu Izb będą organizować wzajemne spotkania.

Postanowienia:

 • Zjednoczenie działań na rzecz sektora skórzanego wobec instytucji oraz administracji państwowej i samorządowej.
 • Dążenie do reaktywacji szkolnictwa branżowego.
 • Popularyzacja zawodów branży skórzanej.
 • Integracja branży wokół aktualnych problemów, powrót do wspólnego kształtowania przyszłości branży.

Gospodarzem spotkania był Instytut Przemysłu Skórzanego.

 

PROMOCJA NABORU DO TECHNIKUM OBUWNICZEGO W ZESPOLE SZKÓŁ IM.KEN W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ

 Polska Izba Przemysłu Skórzanego intensywnie pracowała nad uruchomieniem  w roku szkolnym 2016/2017 w Zespole Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej kolejnej klasy:

 • Zasadniczej Szkoły Zawodowej – o specjalności obuwnik (3-letniej) oraz
 • Technikum – kształcącego w zawodzie technik obuwnik (4-letniego)

Nowy Zarząd PIPS na posiedzeniu w dniu 13.06.2016r  podjął uchwałę o ufundowaniu rocznego stypendium za najlepsze wyniki w nauce w wysokości 3 tys. zł dla ucznia II klasy technikum obuwniczego w Zespole Szkół im. KEN z Kalwarii Zebrzydowskiej.

W tym roku położyliśmy większy nacisk na reklamę – przede wszystkim w popularnym serwisie społecznościowym Facebook. Obszerna informacja o naborze pojawiła się także w portalu edukacyjnym Perspektywy.pl. Zwróciliśmy się ponadto do Młodzieżowych Biur Pracy i Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej z województwa małopolskiego o rozdystrybuowanie informacji  o naborze, gdyż tego rodzaju ośrodki regularnie prezentują ofertę lokalnych szkół – zwłaszcza na terenach najbardziej zagrożonych bezrobociem.

Prezes Zarządu PIPS – p. Jan Góralczyk tradycyjnie już odbył wiele spotkań z przedstawicielami zakładów obuwniczych, lokalnymi władzami i dyrekcją szkoły, jak również z uczniami ostatnich klas gimnazjalnych i ich rodzicami.

 

AKTYWNOŚĆ CZŁONKÓW PIPS NA MISJACH GOSPODARCZYCH

W roku 2016 Izba partycypowała w dwóch wydarzeniach:

 • 4-5 kwietnia 2016 – pierwszej europejskiej misji gospodarczej do Ałmaty (Kazachstan)

W misji, której zadaniem było wsparcie internacjonalizacji branżowych przedsiębiorstw sektora MŚP, łącznie uczestniczyło 36 europejskich firm obuwniczych z Hiszpanii, Grecji, Włoch, Francji, Holandii, Austrii, Polski i Portugalii. Po stronie kazachskiej udział wzięli detaliści, dystrybutorzy  i importerzy, jak również przedstawiciele lokalnych mediów, izb, stowarzyszeń i organów rządowych.

Wszelkie koszty organizacyjne związane z udziałem w misji (poza podróżą, zakwaterowaniem i transportem wzorów) zostały sfinansowane ze środków Komisji Europejskiej w ramach kampanii „European Footwear: More than Fashion”.

Polska reprezentowana była przez firmę Ryłko Produkcja Sp. z o.o. – członka Izby.

 • 3-4 listopada 2016r. – giełda kontaktowa B2B w Berlinie (Niemcy)

Giełda adresowana była głównie do polskich producentów odzieży, dodatków, obuwia i usług z sektora w celu utworzenia transgranicznej sieci kontaktów pomiędzy przedsiębiorstwami  z Polski oraz berlińskimi projektantami mody.

Z ramienia Zarządu PIPS w spotkaniu udział wzięli Prezes Jan Góralczyk oraz Marek Górecki – organizator Dni Obuwia Polshoes. W giełdzie po stronie polskiej uczestniczyło ogółem 15 podmiotów. Polska Izba Przemysłu Skórzanego reprezentowana była przez następujące firmy obuwnicze: ARKA Jan, Michał Góralczyk Sp., ROBSON Beata i Robert Kozikowscy s.c oraz WOJAS S.A.

Organizatorem giełdy było Międzynarodowe Centrum Designu w Berlinie (IDZ Berlin). Listopadowa giełda odbyła się w ramach projektu BERLIN POLAND 2016-19, będącego kontynuacją prowadzonych od 2011r. spotkań w formacie B2B, w efekcie których udało się połączyć ponad 350 przedsiębiorstw z obydwu krajów.

Podczas giełdy dało się zaobserwować duże zainteresowanie jakością naszych wyrobów i możliwościami produkcyjnymi firm polskich (obuwniczych i tekstylnych), wliczając w to nowoczesny park maszynowy, którego obecnie brakuje w Niemczech.

 

 

STARANIA NA RZECZ PROMOCJI POLSKICH FIRM OBUWNICZYCH NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH

Wśród priorytetów działania Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego w roku 2016 znalazły się kwestie związane z promocją polskich firm obuwniczych na rynkach zagranicznych, szukaniem wsparcia dla firm prowadzących lub podejmujących działalność eksportową  (między innymi w formie dofinansowania udziału w targach zagranicznych), jak również szukaniem korzystnych warunków do ekspozycji za granicą w postaci Wysp Polskiego Obuwia na istniejących, znanych imprezach targowych lub na ewentualnych imprezach o charakterze kontraktacyjno-wystawienniczym, organizowanych przez Izbę lub podmioty z nią współpracujące.

Podczas spotkań z decydentami podkreślaliśmy potrzeby branży skórzanej i jej rolę w tworzeniu PKB, zwłaszcza w tych rejonach, do których nie docierają duże, zaawansowane technologicznie inwestycje.

W roku 2016 w Ministerstwie Rozwoju trwały prace nad stworzeniem listy sektorów, które stanowić mają koła napędowe polskiej gospodarki. Większość z nich to sektory zaawansowane technologicznie, bazujące na wiedzy i inteligentnych rozwiązaniach. Zdaniem Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego branża obuwnicza, w szerszym kontekście przynależna do obszaru mody, musi zostać uwzględniona w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Kluczowym kryterium będzie to, czy produkt finalny wniesie do obrotu gospodarczego wartość dodaną w postaci silnej wypracowanej marki. Ma się na nią złożyć myśl techniczna w dziedzinie unowocześniania produkcji, design – wspierany przez sektor IT oraz skuteczne kampanie marketingowe. Finalny produkt powinien cechować się wysoką marżą, która  odzwierciedlałaby wartość marki, w tym nakłady poniesione na unowocześnienie procesu projektowania i produkcji. Będziemy pilnie przyglądać się koncepcjom rozwoju proponowanym przez Ministerstwo i prezentować nasz punkt widzenia.  Musimy udowodnić, że warto naszą branżę traktować poważnie, doceniać jej znaczenie dla współpracy z zagranicą i wspierać jej rozwój konkretnymi programami.

W międzyczasie, po konsultacji z członkami Izby, podjęliśmy skuteczne starania o włączenie polskich firm sektora skórzanego do poddziałania 3.3.3 PO IR i 3.3.2 PO IR (Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand) oraz uwzględnienie proponowanych przez nas targów branżowych w programach wsparcia przedsiębiorców w ramach promocji na rynkach zagranicznych.

Komisja Europejska wskazuje wyraźnie na kraje spoza UE (w tym Rosja i Ukraina ), aby wspierać wyjście firm poza wewnętrzny rynek Unii. Jest to początek rozmów, które jako Izba będziemy kontynuować. Chcemy wypracować jak najkorzystniejszą ścieżkę wsparcia dla firm pragnących prezentować swoją ofertę poza granicami kraju i tam poszukiwać nowych rynków zbytu.

 

INTERWENCJE PIPS NA SZCZEBLU MINISTERIALNYM

Poniżej wybrane interwencje, podjęte przez PIPS w roku 2016:

 • w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – ws. wstrzymania pozwoleń na wywóz skór surowych do Chin,
 • u Prezydenta Andrzeja Dudy – ws. obniżenia VATu na obuwie dziecięce,
 • w Ministerstwie Edukacji Zawodowej – ws. doposażenia szkół zawodowych,
 • w Ministerstwie Rozwoju i Ministerstwie Środowiska – wspólne stanowisko PIPS i OIBS ws. nowej ustawy Prawo wodne, związanej z implementacją Ramowej Dyrektywy Wodnej,
 • w Ministerstwie Rozwoju – ws. włączenia polskich firm sektora skórzanego do poddziałania 3.3.3 PO IR i 3.3.2 PO IR oraz uwzględnienia proponowanych przez nas targów branżowych w programach wsparcia przedsiębiorców w ramach promocji na rynkach zagranicznych.

 

AKTYWNOŚĆ PIPS PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH KONFERENCJI

W roku 2016 bardzo aktywnie udzielała się podczas ogólnopolskich konferencji i debat.

Członek Zarządu PIPS – p. Marek Górecki reprezentował Izbę podczas odbywającego się w dniu 15 czerwca 2016r. w Warszawie Kongresu Organizacji MŚP z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Pana Andrzeja Dudy. Podczas Kongresu Pan Prezydent podkreślił udział sektora MŚP w tworzeniu PKB oraz znaczenie przedsiębiorstw tego sektora na rynku pracy. Dla nas bardzo ciekawa była dyskusja, podczas której dzielono się doświadczeniami w kontekście pozyskiwania nowych członków do izb branżowych oraz roli tychże podmiotów w kształtowaniu przyjaznego środowiska gospodarczego, niezbędnego do funkcjonowania małych i średnich firm.

Jako Polska Izba Przemysłu Skórzanego będziemy starali się przystępować do większych struktur organizacyjnych, które pozwolą na wzmocnienie naszego głosu jako podmiotu reprezentującego polski sektor skórzany/obuwniczy.

Pani Monika Orlińska – członek Zarządu PIPS – uczestniczyła z kolei z ramienia Izby  w odbywającej się w dniu 27 czerwca 2016r. w Sejmie RP debacie pn. „Rola gospodarki i polskich przedsiębiorców   w budowie marki kraju. W jaki sposób skutecznie promować polskie produkty i usługi?”. Koncepcja silnej marki „Polska” jest istotnym elementem Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Pani Orlińska poruszyła problem niskiego szacunku społecznego, jakim cieszą się zawody związane z obuwnictwem, wspominając przy tym o konieczności promocji wśród młodzieży także innych kierunków, wymagających technicznego wykształcenia.

Prezes PIPS – Jan Góralczyk uczestniczył natomiast w organizowanej w dniu 30 czerwca 2016r.    w budynku Sejmu RP konferencji pn. „Przedsiębiorczość w kształceniu zawodowym. Szanse i zagrożenia wyboru zawodu” z udziałem Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej –  p. Teresy Wargockiej. Motywem przewodnim wydarzenia było hasło: Jak kształcić młodych ludzi, by mieli dobrą pracę? Zawody gwarantujące zatrudnienie powinny mieć przywilej otwierania nowych klas, zgodnie z potrzebami zakładów pracy. Priorytetem jest także znalezienie odpowiednio wyszkolonej kadry zawodowej oraz stworzenie systemu motywacyjnego dla specjalistów zawodowych.

Odnosimy wrażenie, iż społeczeństwo ulega propagandzie mediów, że wykształcenie ogólnokształcące jest przepustką do otrzymania dobrej pracy, podczas gdy absolwenci szkół ponadgimnazjalnych mogą być obdarzeni zdolnościami manualnymi. Taka młodzież powinna inwestować w zdobycie konkretnych umiejętności zawodowych. Warto nakierować myślenie młodych ludzi na inne tory – praca i zawód w młodym wieku powinny być przywilejem – tak, jak pokazuje przykład Szwajcarii, a nie karą.

Pozostałe konferencje i spotkania z udziałem przedstawicieli Izby:

 • „Pracodawcy gwarantem pozytywnej zmiany w kształceniu zawodowym” – MEN, 15 luty 2016
 • spotkanie z dyr. Grażyną Wereszczyńską, Dyrektor Biura Dialogu i Inicjatyw Obywatelskich Kancelarii Prezydenta – Warszawa, 28 kwietnia 2016
 • „Zmiany strukturalne w gospodarce. Procesy reindustrializacji i innowacyjności – dźwignią rozwoju” – Krakowski Park Technologiczny, 27 września 2016
 • „Odpowiedzialny rozwój – odpowiedzialny biznes. 40 lat Wytycznych OECD. 20 lat Polski w OECD – Ministerstwo Rozwoju, 6 października 2016
 • „Wpływ funduszy europejskich na rozwój społeczeństwa obywatelskiego” – Łódź, 17 listopada
 • I spotkanie robocze Sektorowej Rady ds. Kompetencji „Przemysł Mody Innowacyjne Tekstylia” – Politechnika Łódzka, 20 grudnia 2016

 

WSPÓŁPRACA Z CEC (EUROPEJSKĄ KONFEDERACJĄ PRZEMYSŁU OBUWNICZEGO Z SIEDZIBĄ W BRUKSELI)

Polska Izba Przemysłu Skórzanego w 2016 roku aktywnie udzielała się na arenie międzynarodowej. V-ce Prezes PIPS, Pan Mariusz Babral, wniósł duży wkład w godne reprezentowanie polskiego przemysłu obuwniczego i dbanie o ochronę polskich producentów.  Spotkania zainicjowane przez CEC są doskonałą okazją do omówienia wraz z przedstawicielami innych państw bieżących problemów europejskiej branży obuwniczej.

Wiceprezes Mariusz Babral regularnie uczestniczy w posiedzeniach Zarządu CEC oraz w spotkaniach Komisji Dialogu Społecznego, która to stwarza podstawy do organizacji międzynarodowych szkoleń oraz staży dla pracowników naszego sektora.

 

SZKOLENIE DLA RZECZOZNAWCÓW

 W dniu 27 września 2016r. w Łodzi Izba zorganizowała coroczne szkolenie dla Rzeczoznawców.

Program szkolenia obejmował następujące zagadnienia:

1) Skóra – budowa skóry, gatunki, sposoby garbowania, nazewnictwo, rodzaje wykończenia skór, normy.

Prelegent: mgr inż. Alicja Foder – Kierownik Działu Przygotowania Produkcji, Garbarnia Szczakowa S.A.

2) Zastosowanie ustawy konsumenckiej w praktyce.

Prelegent: mec. Bartosz Kosmala – Prezes krakowskiego oddziału Federacji Konsumentów.

Urozmaiceniem wykładu był pokaz filmu, przedstawiającego stosowaną w Garbarni Szczakowa S.A. metodę garbowania bezchromowego. Dużym zainteresowaniem cieszyła się część warsztatowa, podczas której uczestniczy szkolenia mogli obejrzeć próbki różnego rodzaju skór wykorzystywanych  w garbarniach.

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymali konspekty, zawierające skrót zagadnień poruszanych w trakcie wykładów. Dopełnieniem obu prelekcji była dyskusja oraz odpowiedź na pytania uczestników. Szkolenie zakończyło się dużym sukcesem frekwencyjnym. W szkoleniu uczestniczyło około 50 osób –  Rzeczoznawców Izby i branżowców.

 

PIPS ZABIERA GŁOS W SPRAWIE CHANGE YOUR SHOES CAMPAIGN

Ideą przewodnią kampanii „Change your Shoes”, która powstała z inicjatywy piętnastu europejskich i trzech azjatyckich organizacji, ma być działanie na rzecz poprawy warunków socjalnych i środowiskowych europejskich pracowników zatrudnionych w przemyśle obuwniczym.

Autorzy kampanii twierdzą, że w świadomości społecznej niesłusznie przyjęło się, że metka „Made in Europa” oznacza lepsze warunki pracy niż krajach Dalekiego Wschodu. Ich zdaniem przykłady łamania praw pracowniczych i niskie płace występują endemicznie w całym globalnym łańcuchu dostaw, co jest szczególnie widoczne zwłaszcza w branżach związanych z produkcją odzieży i obuwia.

W ramach kampanii przygotowano raport, w którym pod lupę wzięto państwa takie jak: Albania, Bośnia i Hercegowina oraz Była Jugosłowiańska Republika Macedonii jako przykłady krajów rozwijających się, w których produkcja – choć ulokowana poza Unią Europejską, ma znaczący udział w rynkach eksportowych UE; a także Polskę, Rumunię i Słowację jako egzemplifikacje trzech państw członkowskich UE, w których obserwuje się znaczący rozkwit sektora obuwniczego.

Zdaniem Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego i Europejskiej Konfederacji Przemysłu Obuwniczego (CEC) z siedzibą w Brukseli, wspomniany raport celowo dyskredytuje przemysł obuwniczy w Europie, przedstawiając go stronniczo jako gałąź zacofaną, nie ekologiczną, nisko płatną       i wykorzystującą słabo wykwalifikowaną siłę roboczą.

Warto zaznaczyć, że dla potrzeb wspomnianego raportu przeprowadzono wywiady  z przedstawicielami jedynie 12 zakładów obuwniczych, choć – jak pokazują dane statystyczne – w sześciu krajach uwzględnionych w badaniu (Albania, Bośnia i Hercegowina, Macedonia, Polska, Rumunia i Słowacja) sektor zatrudnia ogółem aż 120 000 zarejestrowanych pracowników.

Taki sposób prezentacji bez wątpienia leży w interesie globalnych marek i sieci obuwniczych, dysponujących dużymi środkami i skupiającymi swoją produkcję głównie na obszarach azjatyckich. Wysuwane podczas kampanii krzywdzące argumenty pod adresem europejskiego sektora obuwniczego mają za zadanie umniejszyć jego pozycję jako czołowego gracza na rynku.

Naszym zdaniem europejski przemysł obuwniczy cechuje się nowoczesnością, spełnia wysokie standardy unijne w zakresie ochrony środowiska oraz dyrektywy REACH, a tutejsze warunki pracy nie są nawet porównywalne do tych w krajach Dalekiego Wschodu.

Jako Polska Izba Przemysłu Skórzanego, przy współpracy z Europejską Konfederacją Przemysłu Obuwniczego (CEC), będziemy stale monitorować te działania i konsekwentnie walczyć o to, aby taki wizerunek naszej branży nie utrwalił się w świadomości społecznej.

 

WSPÓŁPRACA Z OŚRODKIEM ROZWOJU EDUKACJI

Dwaj kandydaci zarekomendowani przez PIPS wzięli udział w projekcie pn. „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego Etap 1: Forum partnerów społecznych”. Projekt pilotowany był przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (dawne KOWEZiU).

Jego celem jest dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Powołani eksperci pracowali w zespołach, do zadań których należało:

-dokonanie przeglądu Klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (KZSZ) oraz Podstaw programowych kształcenia w zawodach (PPKZ) pod kątem oczekiwań partnerów społecznych właściwych dla zawodów szkolnictwa zawodowego,

-przygotowanie rekomendacji dot. zmian w klasyfikacji i podstawach programowych w zakresie pożądanych typów szkół, umiejętności zawodowych i kwalifikacji,

-opracowanie ścieżek rozwoju zawodowego na podstawie zmodyfikowanych PPKZ.

Izba wzięła ponadto udział w zorganizowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (KOWEZiU) konsultacjach podstawy programowej do kształcenia w zawodach. Obowiązujące podstawy programowe dla wszystkich zawodów zostały opracowane w roku 2012. W tym czasie pojawiły się nowe technologie, a także zmieniły się oczekiwania rynku pracy w stosunku do pracowników.

 

PATRONAT PIPS NAD MAT-ECO-SHOES

Polska Izba Przemysłu Skórzanego objęła patronat nad  XIV Międzynarodową Konferencją Naukowo-Techniczną MAT-ECO-SHOES 2016, organizowaną przez Instytut Przemysłu Skórzanego Oddział w Krakowie. Tematami przewodnimi tegorocznej edycji były: Innowacje, inteligentne technologie, zdrowie i ekologia w przemyśle obuwniczym i skórzanym. Wydarzenie odbyło się w Krakowie w dniach 21-22 listopada 2016. W pierwszym dniu konferencji Prezes Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego – Jan Góralczyk – wygłosił referat pod nazwą „Dlaczego warto przynależeć do stowarzyszenia branżowego?”.

 

NOWI CZŁONKOWIE IZBY – WSPARCIE BRANŻY SKÓRZANEJ

W roku 2016 do Izby dołączyło 8 nowych firm:

 • Firma Obuwnicza TANEX s.c. Kazimierz Tatka, Robert Tatka – producent obuwia skórzanego z Kalwarii Zebrzydowskiej
 • P.H. KAMPA Andrzej Pacut – producent obuwia skórzanego z Kalwarii Zebrzydowskiej
 • ESCO Sp. z o.o. – producent obuwia skórzanego z Chełma
 • JMS Sp. z o.o. – producent obuwia skórzanego z Łodzi
 • CONHPOL DYNAMIC Krzysztof Dziedzic – producent obuwia skórzanego z Leńcz
 • CONHPOL-BIS Sp. z o o. – producent obuwia skórzanego z Kalwarii Zebrzydowskiej
 • Benericetti Polska Sp. z o.o. – importer skór obuwniczych i galanteryjnych z Częstochowy
 • REN BUT Sp. z o.o. – producent obuwia ze Złotoryi.

 

PROMOCJA CZŁONKÓW POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO Z SIEDZIBĄ W ŁODZI

 Nowym priorytetem funkcjonowania Izby na najbliższe lata jest promowanie naszych Członków. Jednym z pierwszych działań jest uwidocznienie Członków na stronie www.pips.pl – szczegółowa informacja o każdej firmie. Poprzez taką formę promocji chcemy polecić naszych Członków – jako wiarygodnych partnerów do współpracy.

Portal Izby www.pips.pl jest jednym  z najbardziej poczytnych i odwiedzanych portali w branży skórzanej, zarówno przez przedsiębiorców, jak również osoby fizyczne poszukujące informacji       o branży, kontaktów w branży.

 

UPUSTY NA BADANIA LABORATORYJNE DLA CZŁONKÓW IZBY

W roku 2015 Instytut Przemysłu Skórzanego podtrzymał specjalne upusty cenowe dla członków PIPS na badania przeprowadzone przez laboratoria IPS. Poniżej zakres badań IPS oraz zniżki procentowe na wybrane badania:

Dodatkowo wzbogacono ofertę rabatową średnio o 15% upustów cenowych dla członków PIPS na badania laboratoryjne obuwia i materiałów, wykonywane przez Instytut Przemysłu Skórzanego oddział w Krakowie, które objęte są procedurami badawczymi wynikającymi z Certyfikatu ISO 9001:2008, wydanego przez TUV Rheinland Polska Sp z o.o.

 

WYPOWIEDZI PIPS NA ŁAMACH PRASY

W 2016 roku Izba w ramach cyklicznych działań przygotowywała comiesięczne publikacje do czasopisma branżowego „Świat Butów” w rubryce „wieści z PIPS”. PIPS udzielała się także na łamach „Gazety Wyborczej” i „Pulsu Biznesu”.

 

NOWI RZECZOZNAWCY PIPS

W roku 2016 odbyło się 5 posiedzeń Komisji Kwalifikacyjnej Rzeczoznawców. Z licznych aplikacji członkowie komisji wybrali 1 kandydata, którzy powiększył grono Klubu Rzeczoznawców PIPS. Komisja Kwalifikacyjna odebrała uprawnienia 2 Rzeczoznawcom z tytułu nieregulowania składek członkowskich. Na koniec roku 2016 Klub Rzeczoznawców liczył 104 osoby.

Do wszystkich Rzeczoznawców rozsyłane są regularne newslettery, informujące o działaniach PIPS, a także oferty nawiązania współpracy.

 

MATERIAŁY SZKOLENIOWE DLA RZECZOZNAWCÓW PIPS

 Polska Izba Przemysłu Skórzanego przygotowała dwa zestawy materiałów szkoleniowych:

I zestaw – zakres tematyczny:

Podstawowe informacje o skórze dla obuwników: struktura, właściwości, rodzaje skór i ich zastosowanie, wykończenie, sortowanie, wady skór, wymagania jakościowe i metody badań, technologia garbowania skór, terminologia, wykaz norm.

II zestaw – zakres tematyczny

Opracowanie pt. Zastosowanie ustawy konsumenckiej w praktyce.

ANALIZA STATYSTYCZNA SEKTORA SKÓRZANEGO ZA ROK 2015

Polska Izba Przemysłu Skórzanego posiada w swojej ofercie szczegółowe opracowanie rynku obuwniczego za rok 2015. Dane statystyczne obejmujące produkcję obuwia w Polsce oraz dane eksportowo – importowe to przydatne źródło informacji dla wszystkich zainteresowanych kondycją rynku obuwniczego w Polsce. Analiza obejmuje:

 • Dane produkcyjne sektora skórzanego
 • Zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze skórzanym
 • Dane eksportowo – importowe z podziałem na rodzaje wierzchów
 • Średnie ceny obuwia w eksporcie i imporcie
 • Największe kierunki eksportowe i importowe w roku 2015
 • Import z Chin w latach 2014/2015

 

KALENDARIUM TARGOWE

Polska Izba Przemysłu Skórzanego dwa razy do roku przygotowuje dla Członków Izby Światowe Kalendarium Targowe z wybranymi najciekawszymi i najpopularniejszymi targami branży skórzanej na świecie. Członkowie Izby otrzymują szczegółowe informacje na temat wybranych targów, natomiast ogólne informacje o targach zamieszczane są na portalu Izby.