PIERWSZE SPOTKANIE GRUPY ROBOCZEJ DS. SKÓR

Komisja Europejska powołała grupę roboczą ds. skór, której głównym zadaniem jest określenie barier w eksporcie UE (w tym i dla Polski) do krajów trzecich.

Komisja Europejska nawiązała do Strategii Dostępu do Rynku powstałej w oparciu o komunikat Komisji z kwietnia 2007r. „Global Europe: a stronger partnership to deliver market access for European exporters”. Partnerstwo zakłada współpracę pomiędzy KE, państwami członkowskimi i biznesem w celu zapewnienia dostępu do rynków krajów trzecich dla eksporterów unijnych. Partnerstwo jest realizowane na trzech poziomach współpracy: na szczeblu Komitetu doradczego ds. dostępu do rynku (MAAC), skupiającego kraje członkowskie, KE oraz przedstawicieli biznesu; na poziomie grup roboczych powoływanych w ramach MAAC, które koncentrują się na konkretnych obszarach. Grupa robocza ds. skór w ramach MAAC jest kolejną grupą roboczą powołaną w ramach MAAC; oraz na poziomie zespołów ds. dostępu do rynku (Market Access Teams), które działają w krajach trzech i opierają się na współpracy delegacji UE, ambasad krajów członkowskich oraz przedstawicieli przemysłu. KE zwróciła uwagę na szczególną rolę państw członkowskich oraz biznesu w ramach partnerstwa w dostępie do rynku, którą jest aktywny udział w identyfikowaniu i przekazywaniu informacji do KE ws. istniejących barier.
KE poinformowała, że jest to pierwsze posiedzenie nowo powstałej grupy roboczej ds. rynku skór. Celem grupy ma być stworzenie forum dyskusji na temat istniejących barier, wymiana informacji pomiędzy biznesem UE, krajami członkowskimi oraz KE, zidentyfikowanie strategii ws. usuwania barier na rynku skór w krajach trzecich oraz działania zmierzające do ich znoszenia.
W opinii KE działanie grupy powinno opierać się na stworzeniu wspólnego podejścia do danych barier, skoncentrowaniu się głównie na barierach pozataryfowych (NTBs), ich uszeregowanie w kolejności ważności dla eksportu UE oraz przedyskutowanie rozwiązań i stworzenie strategii działania. Kluczowa rola w procesie tworzenia strategii należy do państw członkowskich i przemysłu, które dostarczałyby informacji (KE zapowiedziała, że informacje traktowane byłyby w sposób poufny).
Zdaniem KE grupa powinna się spotykać trzy razy w roku. Raport z działalności grupy byłby przedstawiany na poziomie MAAC a także na szczeblu Komitetu ds. Polityki Handlowej. KE podkreśliła konieczność podjęcia wspólnych wysiłków wszystkich uczestników procesu w celu zebrania solidnych informacji, które zostałyby wykorzystane przy ustanawianiu strategii ds. usuwania danych barier na rynku skór.
KE poinformowała, że obecne posiedzenie ma na celu zebranie wstępnych informacji na temat istniejących barier na rynku skór w krajach trzecich.