NOWE WYMAGANIA DLA ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Od 21 kwietnia 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG. Mimo trwającego okresu przejściowego zachęcamy producentów do certyfikowania swoich wyrobów zgodnie z nowym aktem prawnym. W związku ze zmianą przepisów producent powinien przeanalizować, czy ŚOI należy do tej samej kategorii (kategoria zagrożeń: I, II lub III), wybrać procedurę oceny zgodności (kat. I: moduł A, kat. II: B+C, kat. III: B+C2 lub B+D), zaktualizować wymagania zastosowanych norm zharmonizowanych, zaktualizować dokumentację (zał. III rozporządzenia) i instrukcję (p. 1.4 do zał. II rozporządzenia) oraz zaktualizować deklarację zgodności (zał. IX do rozporządzenia).

Wnioski o przeprowadzanie badania typu UE zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425 można składać do Ośrodka Certyfikacji Instytutu Przemysłu Skórzanego (JN 1439) w Łodzi.

Dokumenty do pobrania dostępne są na stronie: http://www.ips.lodz.pl/pl/do-pobrania