MODA POLSKA – GO TO BRAND

Polska Izba Przemysłu Skórzanego aktywnie włączyła się w działania pilotowane przez Ministerstwo Rozwoju, mające na celu opracowanie programu wsparcia dla firm zainteresowanych zarówno promocją swoich produktów i znaków towarowych na rynkach zagranicznych, jak również nawiązaniem kontaktów handlowych na tychże rynkach. W ramach poddziałania 3.3.2 „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) opracowano i przyjęto program Moda Polska, dedykowany polskiemu sektorowi odzieżowemu, obuwniczemu, galanteryjnemu oraz jubilerskiemu. W ramach programu stworzony został wykaz działań promocyjnych skierowanych do przedsiębiorców, uzupełniony o tzw. działania ogólne promujące branżę MODA POLSKA. Udział przedsiębiorców w programie promocji sfinansowany zostanie ze środków poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” PO IR, za realizację którego odpowiada Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o wsparcie finansowe na pokrycie części kosztów działań promocyjnych, objętych programem zgodnie z katalogiem kosztów kwalifikowanych, wykazanych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. Maksymalna łączna wartość wydatków kwalifikowanych, objętych wsparciem finansowym, nie może przekroczyć kwoty 1 mln zł.

Szczegółowe informacje nt. warunków udzielania wsparcia oraz przyjmowania wniosków w ramach poddziałania 3.3.3 PO IR zamieszczane będą na stronie internetowej PARP.

W dniu 4 stycznia 2017 r. Ministerstwa Rozwoju opublikowało aktualną wersję programu promocji branży MODA POLSKA. Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące możliwości uzyskania wsparcia oraz listę targów zagranicznych objętych możliwością dofinansowania uczestnictwa w charakterze wystawcy.

Pobierz dokument PDF

Nabór do poszczególnych przedsięwzięć oraz sam proces składania wniosków odbywa się za pośrednictwem strony internetowej:

http://poir.parp.gov.pl/nabor-wnioskow/ogloszenie-o-konkursie-do-dzialania-3-3-poddzialanie-3-3-3-w-2016-r-2

Generator Wniosków aktywny będzie do 13 lutego 2017 r. do godz. 16:00.