INTERNATIONAL FOOTWEAR FORUM – PODSUMOWANIE

2 lutego 2021 r., z inicjatywy European Footwear Confederation (CEC) odbyła się piąta edycja International Footwear Forum – pierwszy raz w formule online. Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli 25 stowarzyszeń obuwniczych z 24 krajów z całego świata oraz dwóch prelegentów wysokiego szczebla, by omówić aktualne wyzwania, przed którymi stoi światowa branża obuwnicza.
Polska Izba Przemysłu Skórzanego reprezentowana była przez Prezesa Zarządu – Marka Góreckiego oraz Wiceprezesów: Joannę Czyż i Mariusza Babrala.
Centralnym punktem Forum były potencjalne kierunki ożywienia branży po kryzysie COVID-19.
Prezes CEC Luis Onofre otwierając Forum zaznaczył, że w dobie pandemii koronawirusa ważne jest, aby firmy obuwnicze nadal dostosowywały się do nowej rzeczywistości, w której wyraźnie dominuje przyspieszona cyfryzacja i nastawienie na bardziej zrównoważoną środowiskowo konsumpcję.
Komisja Europejska udostępniła państwom członkowskim UE pakiet naprawczy, który dotyczy także inwestycji w sektor MŚP.
Denis Redonnet, Zastępca Dyrektora Generalnego i Główny Urzędnik ds. Egzekwowania Handlu Komisji Europejskiej, podkreślił istotną rolę handlu w wzmocnieniu ożywienia gospodarczego. Zdaniem prelegenta ważne jest, by nie ulegać pokusie protekcjonizmu, ale zamiast tego współpracować z globalnymi partnerami, w celu zapewnienia równych szans wszystkim graczom, w oparciu o otwartość i jasne zasady, które są kluczem do szybkiego powrotu do normalności.
Środki ochrony indywidualnej, często przedstawiane jako sposób na ochronę krajowego przemysłu przed kryzysem gospodarczym, w perspektywie średnio- i długoterminowej mogą skutkować mniejszą konkurencyjnością przedsiębiorstw. Denis Redonnet przekonywał, że polityka handlowa musi być dobrze dostosowana do nowych wyzwań, które wyłoniły się z kryzysu. Handel będzie odgrywał dużą rolę w ożywieniu, ale tylko pod warunkiem unowocześnienia jego podejścia i umów, które muszą być dostosowane do nowej rzeczywistości.
Achim Berg, starszy partner i światowy lider grupy McKinsey’s Apparel, Fashion and Luxury, zwrócił uwagę na długotrwałe zmiany wywołane kryzysem oraz zakłócenia w łańcuchu dostaw.
Prelegent przedstawił kluczowe wnioski z badania The Business of Fashion / McKinsey & Company „The State of Fashion 2021”. Podkreślił, jak niszczycielski był rok 2020 dla branży modowej, a łączne zyski ekonomiczne są o 93% niższe od poziomów z roku 2019.
Oprócz niższych zysków i zahamowania wzrostu, kryzys COVID-19 spowoduje długotrwałe zmiany w popycie, nawykach konsumenckich i modelach sprzedaży detalicznej. Jak zauważył, strategia sukcesu zmieniła się na dobre, ponieważ kryzys zakłócił łańcuch dostaw, od zaopatrzenia po ekonomię sklepów.
Zdaniem prelegenta nie wszystko w branży modowej w świecie po COVID-19 skazane jest jednak na porażkę. Cyfryzacja i e-commerce stwarzają nieograniczone możliwości tworzenia skutecznych strategii cyfrowych i przyciągania nowych konsumentów. Zrównoważony rozwój nabiera tempa i staje się atrakcyjny ekonomicznie.
Konkurencyjne firmy mają szansę na przejęcie udziałów w rynku i rozszerzenie zakresu swojej działalności. Należy mieć świadomość, że decyzje podejmowane dzisiaj będą kształtować przyszłość graczy z branży.
Uczestnicy omówili także inne tematy istotne dla branży, tj. znaczenie przejrzystej komunikacji, aby konsumenci zrozumieli i docenili właściwości skóry naturalnej w kontekście zrównoważonego rozwoju. Prawdziwa skóra to synonim trwałości. Pojęcia takie jak „skóra wegańska” czy „skóra PU” (kompozycja skóry poliuretanowej) powinny być zabronione, ponieważ wprowadzają konsumentów w błąd.
Uczestnicy Forum szukali inspiracji, które pomogą firmom obuwniczym przezwyciężyć kryzys.
Podkreślano, że firmy muszą aktywnie poszukiwać finansowania publicznego, aby dokonać niezbędnych inwestycji.
Uczestnicy Forum podkreślali, że ten trwały kryzys wywarł głęboki wpływ na życie ludzi, a przedsiębiorstwa muszą dostosować się do nowej rzeczywistości. Nie można wzbraniać się przed ideą zmiany, ale przyjąć to wyzwanie jako szansę na lepsze jutro.