NAJWAŻNIEJSZE WYBRANE DZIAŁANIA POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO Z SIEDZIBĄ W ŁODZI W ROKU 2015

IZBA KOORDYNATOREM PROJEKTU „SHOES MADE IN EU: THE EUROPEAN SHOEMAKER” W RAMACH PROGRAMU ERASMUS +

Polska Izba Przemysłu Skórzanego otrzymała dofinansowanie na realizację dwuletniego projektu pod nazwą „SHOES MADE in EU: The European Shoemaker” w ramach programu ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja 2 Partnerstwa Strategiczne. Termin rozpoczęcia projektu to 1 października 2015r.

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego programu nauczania w sektorze obuwniczym, dopasowanego do potrzeb współczesnego rynku pracy. Pomysł na projekt wziął się z potrzeby podniesienia kompetencji zawodowych pracowników zatrudnionych w sektorze obuwniczym, a także z konieczności wymiany starzejącej się kadry.

Partnerami Izby w projekcie są: Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi (Polska), Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego (Polska), Europejska Konfederacja Przemysłu Obuwniczego CEC (Belgia), Centro Tecnológico do Calçado de Portugal (Portugalia), ISC International Shoe Competence Center Pirmasens (Niemcy), CrystalClearSoft Anonymos Etaireia Parochis Ypiresion Logismikou (Grecja) oraz Eurocrea Merchant Srl (Włochy).

Międzynarodowy skład konsorcjum gwarantuje wymianę doświadczeń między zaangażowanymi stronami, co będzie miało bezpośrednie przełożenie m.in. na wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych w procesie produkcyjnym, czy na ułatwienie znalezienia zatrudnienia przez uczestników szkolenia.

PIPS jako koordynator będzie prowadzić działania związane z analizą przemysłu obuwniczego, monitorować przebieg projektu i osiągnięte rezultaty oraz wdrożenia pilotażowe, a także zorganizuje spotkanie przy „okrągłym stole” na szczeblu międzynarodowym.

W ramach projektu realizowane będzie m.in. szkolenie teoretyczne (za pośrednictwem platformy e-learningowej) oraz szkolenie praktyczne na stanowisku pracy. Zwieńczeniem projektu będzie wydanie podręcznika do nauki zawodu obuwnika oraz przewodnika dla przedsiębiorców.

Projekt adresowany jest do instytucji edukacyjnych, sektora MŚP oraz stowarzyszeń (zarówno na szczeblu krajowym jak i europejskim), a także do młodych ludzi, chcących szkolić się w zawodzie obuwnika.

KICK-OFF MEETING W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+
19-20 LISTOPAD 2015 – BANIOCHA K. WARSZAWY

W dniach 19-20 listopada 2015r. w siedzibie firmy M.B.Market Ltd. (Baniocha pod Warszawą) miało miejsce inauguracyjne spotkanie przedstawicieli konsorcjum projektu „SHOES MADE in EU: The European Shoemaker” w ramach programu ERASMUS+ Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja 2 Partnerstwa Strategiczne.

Wszyscy zaangażowani partnerzy, zarówno po stronie polskiej, jak i zagranicznej, mogą pochwalić się dużym doświadczeniem w realizacji podobnych projektów w przeszłości:

 • Instytut Przemysłu Skórzanego – jedyna jednostka naukowo-badawcza w Polsce, oferująca kompleksowy zakres usług dla sektora skórzanego, obuwniczego, tekstylnego, tworzyw sztucznych,
 • Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego (Departament ds. Przedsiębiorczości – Wydział Regionalnej Strategii Innowacji) – podejmuje szereg działań na rzecz intensyfikacji rozwoju gospodarczego regionu i wspierania przedsiębiorczości, ściśle współpracuje ze światem nauki i biznesu,
 • CEC – Europejska Konfederacja Przemysłu Obuwniczego (Belgia) – od ponad 30 lat reprezentuje interesy europejskiego przemysłu obuwniczego w Brukseli, zrzeszając krajowe stowarzyszenia z tego sektora z całej UE; organizator Światowego Kongresu Obuwia,
 • Centro Tecnológico do Calçado de Portugal (Portugalia) – prywatna organizacja non-profit, prowadząca działalność w obszarze obuwia, skór, gumy, tworzyw sztucznych, polimerów, a także maszyn obuwniczych i programów sektorowych, oferująca m.in. badania laboratoryjne, doradztwo przemysłowe, wdrożenia systemowe, szkolenia itp.
 • ISC International Shoe Competence Center Pirmasens (Niemcy)- ośrodek badawczo-rozwojowy, poświęcony międzynarodowemu przemysłowi obuwniczemu, oferujący szeroką gamę szkoleń na rzecz innowacyjnych metod i technologii produkcji, a także szkolnictwa zawodowego; zaangażowany w projekty badawcze,
 • CrystalClearSoft Anonymos Etaireia Parochis Ypiresion Logismikou (Grecja) – specjalizuje się w świadczeniu usług hostingowych w obszarze edukacyjnym, w tym m.in. w tworzeniu portali, platform e-learningowych, projektów graficznych, storyboardów, aplikacji na smartfony itp.
 • Eurocrea Merchant Srl (Włochy) – firma consultingowa, oferująca szeroki zakres usług w zakresie doradztwa inwestycyjnego, szkoleń, pozyskiwania funduszy, a także wspierania projektów badawczych zarówno na poziomie lokalnym, jak i międzynarodowym. Na stałe współpracuje z siecią organizacji publicznych, uniwersytetami, ośrodkami badawczymi, izbami handlowymi i agencjami rozwoju regionalnego.

Podczas kick-off meeting szczegółowo omówiono zakres zadań, przypisanych do poszczególnych beneficjentów, a także opracowano harmonogram spotkań w kolejnych miesiącach realizacji projektu.

TECHNIKUM OBUWNICZE RUSZA PONOWNIE

W Zespole Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej w nowym roku szkolnym 2015/2016 – podobnie jak w roku ubiegłym – została uruchomiona pierwsza klasa technikum kształcąca w zawodzie technik obuwnik.

Czego dokonał Zarząd Izby, by umożliwić ponowny nabór?

Odbyliśmy szereg spotkań z dyrektorami placówek gimnazjalnych, jak również z uczniami trzecich klas gimnazjum i ich rodzicami, dystrybuując ulotki i plakaty. Nakręciliśmy drugi film ukazujący pracę obuwnika, który jest dostępny na stronie internetowej PIPS i kanale YouTube.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby dotrzeć do świadomości organów władzy, grona pedagogicznego, rodziców i uczniów, że młodzież należy kształcić w zawodzie, na który jest zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy.

W tym samym czasie MEN w ramach projektu „Poznajemy zawody” przygotowało cykl krótkich filmów promujących branżę – dwa z nich zostało zrealizowanych w firmach członkowskich Izby.

Aby lepiej zrozumieć współpracę pracodawców ze szkołami, uczestniczyliśmy w konferencji organizowanej z inicjatywy MEN oraz Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej pn. „Możliwości i korzyści wynikające ze współpracy pracodawców ze szkołami zawodowymi – dziś i jutro”. Braliśmy czynny udział w Dniu Otwartym Szkoły im. KEN. Zorganizowaliśmy wycieczki objazdowe do miejscowych zakładów obuwniczych dla uczniów III klas gimnazjum z gminy Kalwaria i okolic. Dla uczniów klasy pierwszej obuwniczej przygotowaliśmy zwiedzanie targów Dni Obuwia Polshoes w Krakowie. Podczas uroczystego zakończenia roku wręczyliśmy nagrody wszystkim uczniom I klasy obuwniczej, a także zaproponowaliśmy im możliwość odbycia praktyk zawodowych w miejscowych zakładach w okresie wakacyjnym.

Co zdaniem Zarządu Izby należałoby usprawnić, by zwiększyć nabór?

Należy zadbać o praktyczną naukę języków obcych, ze szczególnym naciskiem na język włoski.

Zarząd Izby uważa także, że warto zastąpić funkcjonujące obecnie nazewnictwo zawodu technik obuwnik takimi specjalizacjami jak: stylista, projektant, konstruktor, ćwiekacz czubków, – pięt, krojczy, cholewkarz, mechanik itp. Dla każdego specjalisty może to być odrębny zawód, którego nauka powinna odbywać się przez 4 lata – wtedy uczeń miałby możliwość osiągnąć szczyt swojej specjalizacji.

By uczniowie mogli podnosić swoje kwalifikacje, muszą mieć ku temu warunki. Priorytetem jest stworzenie wielostanowiskowej pracowni techniczno-konstrukcyjnej, wraz z odpowiednim programem komputerowym i jego oprzyrządowaniem. Warunki lokalowe są, należy stopniowo wyposażać istniejące pomieszczenia w różne maszyny produkcyjne.

DRUGI FILM PROMUJĄCY ZAWÓD OBUWNIKA

Dzięki uprzejmości firm członkowskich Izby udało się nam w roku 2015 zrealizować drugi już spot promujący zawód obuwnika.

Podpisana umowa udziela nam 10-letniej licencji na wykorzystanie wspomnianego filmu na polach eksploatacji obejmujących internet, publiczne odtworzenie podczas różnego rodzaju szkoleń, wystaw, prezentacji oraz innych o charakterze edukacyjnym. Produkcja ma charakter dydaktyczny i nie można czerpać z niej profitów finansowych pochodzących ze sprzedaży.

Film dostępny jest na kanale YouTube:

www.youtube.com/watch?v=CRdPaXsIuqY

POLSKA IZBA PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO NA INAUGURACJI
INTERNATIONAL FOOTWEAR FORUM 2015

Wiceprezes PIPS – p. Mariusz Babral reprezentował Polską Izbę Przemysłu Skórzanego podczas I edycji International Footwear Forum (Międzynarodowe Forum Obuwia), które odbyło się w dniu 4 września w Mediolanie (Włochy). Wydarzenie powstało z inicjatywy Europejskiej Konfederacji Przemysłu Obuwniczego CEC. Forum powołane zostało jako miejsce spotkań przedstawicieli stowarzyszeń obuwniczych z całego świata i ma na celu promowanie dialogu i współpracy na rzecz globalnych firm. W pierwszej edycji udział wzięli przedstawiciele 16 krajów: Argentyny, Bangladeszu, Brazylii, Chile, Francji, Hiszpanii, Hongkongu (Chiny), Malezji, Meksyku, Polski, Portugalii, Stanów Zjednoczonych, Szwecji, Turcji, Wielkiej Brytanii i Włoch. Dyskusja przy „okrągłym stole” zgromadziła około 30 uczestników. Głównymi tematami poruszanymi podczas forum były: rola stowarzyszeń branżowych w reagowaniu na potrzeby firm w zmieniającym się świecie, internacjonalizacja sektora MŚP, społeczna odpowiedzialność w łańcuchu dostaw, a także e-commerce. Forum stanowi doskonałą okazję do wymiany spostrzeżeń na temat problemów, z jakimi borykają się federacje obuwnicze z całego świata. Mamy nadzieję, że pierwsza edycja tego przedsięwzięcia zapoczątkuje potrzebę organizacji podobnych sesji w przyszłości.

PIPS NA KONFERENCJI PRZEDSTAWICIELI PRZEMYSŁU
Z WICEPREMIEREM JANUSZEM PIECHOCIŃSKIM
I KOMISARZ ELŻBIETĄ BIEŃKOWSKĄ

W dniu 23 stycznia 2015r. w gmachu Ministerstwa Gospodarki w Warszawie miało miejsce spotkanie przedstawicieli przemysłu z Wiceprezesem Rady Ministrów i Ministrem Gospodarki p. Januszem Piechocińskim oraz z Europejskim Komisarzem ds. Rynku Wewnętrznego i Usług – p. Elżbietą Bieńkowską. Celem spotkania było omówienie problemów poszczególnych sektorów przemysłu z dostępem do Jednolitego Rynku UE. Uczestnicy mieli także możliwość przedstawienia swoich oczekiwań względem nowej Komisji Europejskiej.

Spotkanie zgromadziło około 25 przedstawicieli sektora skórzanego, tekstylno-odzieżowego, meblarskiego oraz handlu i dystrybucji. Branżę skórzaną reprezentowali: p. Jan Góralczyk – Prezes Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego i p. Mariusz Babral – Wiceprezes PIPS a także członek Zarządu Europejskiej Konfederacji Przemysłu Obuwniczego CEC z siedzibą w Brukseli.

Wypowiedź naszych przedstawicieli skoncentrowana była przede wszystkim na aspektach międzynarodowych. Zabrano głos ws. zasadności wprowadzenia w życie art. 7 projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie bezpieczeństwa produktów konsumpcyjnych, przyjętego w dniu 15 kwietnia 2014r. przez Parlament Europejski, uchylającego dyrektywę Rady 87/357/EWG oraz dyrektywę 2001/95/WE (tzw. Made in).

Podczas spotkania postulowaliśmy także nałożenie na importerów wprowadzających obuwie na obszar celny UE obowiązku składania oświadczeń, iż wyrób nie zawiera substancji szkodliwych dla zdrowia użytkownika, niedopuszczonych do stosowania w UE. Jesteśmy zdania, że aby zapewnić egzekwowanie ich przestrzegania, wskazane jest rozszerzenie uprawnień i możliwości kontroli organów nadzorujących wyroby na rynku: PIH, UOKiK, Sanepid o możliwość kwestionowania wyrobu pod względem jakości i kierowanie go na badania chemiczne do wyspecjalizowanych laboratoriów. W trakcie konferencji podkreślaliśmy, iż w Polsce brakuje narzędzi kontroli zawartości substancji niebezpiecznych w odniesieniu do produktów pochodzących np. z Dalekiego Wschodu.

Polska Izba Przemysłu Skórzanego wystosowała również oficjalne pismo do p. Wicepremiera Janusza Piechocińskiego i p. Komisarz Elżbiety Bieńkowskiej, w którym odniosła się do tych kwestii, których – z uwagi na okrojone ramy czasowe spotkania – nie udało się poruszyć. W przedłożonym dokumencie znalazł się m.in. postulat nałożenia na importerów wprowadzających obuwie na obszar celny UE obowiązku składania oświadczenia o ilości wprowadzanego towaru służącej, m.in. do ustalenia opłaty utylizacyjnej – na wzór wymogów stosowanych wobec polskich producentów przez partnerów handlowych z Unii Europejskiej. Wnioskowaliśmy także o zasadności rozwoju szkolnictwa zawodowego i technicznego w branży skórzanej/obuwniczej, gdyż brak specjalistów na rynku pracy zaczyna być coraz bardziej odczuwalny. Jako Polska Izba Przemysłu Skórzanego uważamy, że rekrutacja do szkół winna odbywać się przy ścisłej współpracy ministerstw i odpowiadać na zapotrzebowanie pracodawców.

PIPS GOŚCIEM TELEWIZYJNEJ GALI
„KULTURA NAUKA I BIZNES W ŁÓDZKIEM”

W dniu 15 czerwca 2015r. w Hali Expo w Łodzi odbyła się druga gala „Kultura Nauka i Biznes w Łódzkiem” pod honorowym patronatem Wojewody Łódzkiego Jolanty Chełmińskiej, Prezydenta Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej i Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia. Wspomniana gala jest częścią cyklicznego programu TVP ŁÓDŹ, prezentującego region i jego osiągnięcia. Przedsięwzięcie jest spotkaniem aktywnych i twórczych ludzi kultury, nauki, biznesu i polityki.

Tym razem dział nauka reprezentowany był przez Instytut Przemysłu Skórzanego i Polską Izbę Przemysłu Skórzanego – jako ośrodki podtrzymujące tradycje przemysłu skórzanego w regionie łódzkim oraz zaproszonych gości: firmy Artplast i Granpol – przetwórstwo tworzyw sztucznych, Fagum-Stomil, Łukpol i Medibut – producenci obuwia oraz Chemipol – dostawcy chemikaliów i środków pomocniczych. W czasie spotkania wymieniono wiele cennych uwag dotyczących znaczenia branży skórzanej w regionie łódzkim, również jako jednego z filarów przyznanego przez NCBR Programu Strategicznego INNOVATEX.

DOTACJA DLA PIPS

Polska Izba Przemysłu Skórzanego uzyskała z Ministerstwa Gospodarki dofinansowanie do składki członkowskiej w Europejskiej Konfederacji Przemysłu Obuwniczego CEC w ramach projektu „Wsparcie udziału organizacji przedsiębiorców współpracujących z międzynarodowymi grupami lub organizacjami branżowymi”. Jako aktywny członek CEC Izba stara się rzetelnie wypełniać obowiązek uiszczania corocznych opłat członkowskich. Z uwagi na fakt, że wysokość składki stanowi duże obciążenie dla budżetu PIPS, Izba dążyła do jej sfinansowania ze środków ministerialnych. Napisany przez PIPS projekt uzyskał rekomendację Departamentu Instrumentów Wsparcia Ministerstwa Gospodarki do uzyskania zwrotu opłaconej składki.

Członkostwo w Europejskiej Konfederacji Przemysłu Obuwniczego (CEC) gwarantuje Izbie ścisłe współdziałanie z przodującymi w tym sektorze krajami. Dzięki temu możemy uczestniczyć w europejskich projektach i ubiegać się o dofinansowanie z funduszy UE. Udział w organizacji europejskiej podkreśla także znaczenie Izby na rynku krajowym.

NOMINACJA DLA WICEPREZESA PIPS
DR INŻ. BOGUSŁAWA WOŹNIAKA

Wiceprezes Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego – dr inż. Bogusław Woźniak z dniem 27 lipca 2015r. objął funkcję Przewodniczącego Komitetu Technicznego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego nr 20 ds. Skóry i Obuwia. Jednocześnie Wiceprezes Woźniak został powołany na członka Rady Sektorowej Sektora Produktów Powszechnego Użytku.

Dr inż. Bogusław Woźniak od 2007r. jest Dyrektorem Instytutu Przemysłu Skórzanego w Łodzi. W roku 2013 został wyróżniony Złotym Odznaczeniem KOLAGEN – Zasłużony dla Branży Skórzanej.

WSPÓŁPRACA Z CEC
(EUROPEJSKĄ KONFEDERACJĄ PRZEMYSŁU OBUWNICZEGO Z SIEDZIBĄ W BRUKSELI)

Polska Izba Przemysłu Skórzanego w 2015 roku aktywnie udzielała się na arenie międzynarodowej. V-ce Prezes PIPS, Pan Mariusz Babral, wniósł duży wkład w godne reprezentowanie polskiego przemysłu obuwniczego i dbanie o ochronę polskich producentów. Spotkania zainicjowane przez CEC są doskonałą okazją do omówienia wraz z przedstawicielami innych państw bieżących problemów europejskiej branży obuwniczej.

P. Mariusz Babral regularnie uczestniczy w posiedzeniach Zarządu CEC oraz w spotkaniach Komisji Dialogu Społecznego, która to stwarza podstawy do organizacji międzynarodowych szkoleń oraz staży dla pracowników naszego sektora.

W pierwszym kwartale 2015 PIPS na zlecenie CEC przygotowała charakterystykę polskiego przemysłu obuwniczego do raportu pn. „Europejski sektor obuwniczy: Struktura, dialog społeczny, przyszłość”, którego efekt końcowy prezentowany był przed Komisją Europejską.

PIPS ORGANIZATOREM SZKOLENIA
ZE ZMIAN W PRAWIE KONSUMENCKIM

W dniu 12 marca 2015r. w Łodzi Izba zorganizowała szkolenie dotyczące zmian w prawie konsumenckim oraz w umowach zawieranych z przedsiębiorcami, wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca 2014r. o prawach konsumenta, która weszła w życie w dniu 25 grudnia 2014r.

Program szkolenia obejmował następujące kwestie:

 • Wejście w życie ustawy z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta i przepisy przejściowe.
 • Definicja konsumenta.
 • Obowiązki przedsiębiorcy przy zawieraniu umów w sposób tradycyjny.
 • Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi.
 • Gwarancja przy sprzedaży.
 • Roszczenia sprzedawcy w związku z wadliwością rzeczy sprzedanej.

Szkolenie poprowadził adwokat Bartosz Kosmala – prezes krakowskiego oddziału Federacji Konsumentów.

Spotkanie obejmowało również dyskusję oraz odpowiedź na pytania uczestników dotyczące stosowania nowych przepisów. W szkoleniu uczestniczyło około 50 osób – Rzeczoznawców Izby i branżowców.

INTERWENCJA PIPS
WS. PLANÓW PRZYŁĄCZENIA CHIŃSKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ DO MES

Polska Izba Przemysłu Skórzanego, w związku z zorganizowanym w dniu 27 listopada 2015r.spotkaniem Rady Spraw Zagranicznych w formacie Handel (Foreign Affairs/Trade Council), wystosowała oficjalne pismo do Ministerstwa Rozwoju, w którym wyraziła swoje zaniepokojenie planami Komisji Europejskiej w zakresie przyznania Chińskiej Republice Ludowej statusu gospodarki rynkowej (MES).

Przystąpienie Chin do MES będzie skutkować zmianą metodologii obliczania wartości normalnej w celu ustalenia marginesu dumpingu, co może prowadzić do obniżenia nakładanych na chiński eksport ceł antydumpingowych i antysubsydyjnych. Agresywna polityka eksportowa Chin przełoży się na osłabienie europejskiej gospodarki.

Przyznanie przez Unię Europejską statusu gospodarki rynkowej dla potrzeb unijnych postępowań ochronnych poprzedzone powinno być wnikliwym zbadaniem przez Komisję Europejską prawa i praktyki gospodarczej kraju wnioskującego z punktu widzenia pięciu kumulatywnych kryteriów o charakterze prawnym, finansowym, ekonomicznym i księgowym. W chwili obecnej Chińska Republika Ludowa nie spełnia 4 z 5 łącznych przesłanek technicznych przyznania statusu MES w unijnych postępowaniach antydumpingowych.

Chcemy zaznaczyć, że przystąpienie Chin do MES to ważna inicjatywa ustawodawcza, która powinna być poprzedzona kompleksową oceny skutków takiego rozwiązania dla całej europejskiej gospodarki – eksperci prognozują, że może doprowadzić do utraty 300 000 miejsc pracy w przemyśle UE.

PIPS CZŁONKIEM WSPÓLNEJ INICJATYWY (PAKT)
DLA NORMALIZACJI EUROPEJSKIEJ

Wspólna Inicjatywa (Pakt) dla Normalizacji Europejskiej została powołana na okres 4 lat z inicjatywy Komisji Europejskiej. Do udziału w jej posiedzeniach zaproszeni zostali m.in. przedstawicie Komitetu ds. Norm, Europejskich Organizacji Normalizacyjnych i sektora europejskiego przemysłu, w tym Polska Izba Przemysłu Skórzanego.

KONSULTACJE PODSTAWY PROGRAMOWEJ DO KSZTAŁCENIA W ZAWODACH

Izba wzięła udział w zorganizowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (KOWEZiU) konsultacjach podstawy programowej do kształcenia w zawodach. Obowiązujące podstawy programowe dla wszystkich zawodów zostały opracowane w roku 2012. W tym czasie pojawiły się nowe technologie, a także zmieniły się oczekiwania rynku pracy w stosunku do pracowników.

PIPS UBIEGA SIĘ O REALIZACJĘ
NOWEGO PROJEKTU MIĘDZYNARODOWEGO DEDYKOWANEGO GRUPIE 60+

Polska Izba Przemysłu Skórzanego wraz z niemieckim Prüf- und Forschungsinstitut Pirmasens e.V. oraz polskim Instytutem Przemysłu Skórzanego ubiega się o uzyskanie dotacji na realizację projektu o akronimie „60+SHOE” („Opracowanie holistycznej koncepcji obuwia w oparciu o projektowanie ukierunkowane na użytkownika (60+) oraz samozarządzające narzędzia wspomagające.”), w ramach 20.edycji międzynarodowego konkursu na projekty badawcze w ramach Inicjatywy CORNET, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

PROPOZYCJA ZORGANIZOWANIA „POLSKIEJ WYSPY”
NA ZAGRANICZNYCH TARGACH BRANZOWYCH

Polska Izba Przemysłu Skórzanego zaproponowała swoim członkom uczestnictwo w ekspozycji pod wspólnym szyldem „Polskie obuwie” podczas zagranicznych targów branżowych Przestrzeń miałaby skupiać wybraną grupę przedsiębiorstw, przy czym każda z prezentujących się firm mogłaby zachować autonomię w postaci odrębnego stoiska.

Zauważamy, że część klientów przesuwa swoje zamówienia z rynku azjatyckiego na rynek europejski – to dobry moment, by wykorzystać sprzyjającą nam koniunkturę. Polska nie jest brana pod uwagę na rynku obuwniczym, bo nie inwestuje w promocję. Jesteśmy czwartym w Europie producentem obuwia a nasze produkty są doceniane za wysoką jakość. Z powodzeniem moglibyśmy realizować dostawy dla dużych europejskich kontrahentów.

Żeby nasza inicjatywa przyniosła pożądany efekt, wymagane jest konsekwentne uczestnictwo w kilku następujących po sobie edycjach. Opracowana przez nas strategia powinna być zatem realizowana przez minimum 3-4 lata, co stwarza równocześnie możliwość uzyskania preferencyjnych warunków finansowych dla polskich wystawców.

PIPS NA IMPREZACH WYSTAWIENNICZYCH

W roku 2015 Polska Izba Przemysłu Skórzanego aktywnie udzielała się podczas Międzynarodowych Targów Mody „Ptak Expo” oraz targów „Fast Textile” w Rzgowie k. Łodzi. Wspólne stoisko Izby i Instytutu Przemysłu Skórzanego podczas obu tych imprez cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród zwiedzających.

Obecność na targach stanowiła doskonały pretekst do promocji działalności zarówno samej Izby, jak i jej członków, a także formę nawiązania bezpośrednich kontaktów z potencjalnymi partnerami biznesowymi/projektowymi.

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO

10 czerwca 2015r. w Łodzi odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego. Podczas spotkania przedstawione zostały: sprawozdanie merytoryczne i finansowe Izby za rok 2014, protokół komisji rewizyjnej i sprawozdanie z pracy w Europejskiej Konfederacji Przemysłu Obuwniczego CEC. Walne Zgromadzenie stanowiło doskonałą okazję do wymiany poglądów na temat kondycji branży oraz wytyczenia przyszłych kierunków rozwoju Izby.

Walne Zgromadzenie Członków Izby jest obecnie jedynym i najważniejszych spotkaniem członków Izby, dlatego też powinno być traktowane jako obowiązkowe.

NOWI CZŁONKOWIE IZBY – WSPARCIE BRANŻY SKÓRZANEJ

W roku 2015 do Izby dołączyła firma Z.P.H. ADRIANO Adrian Jeziorski z Myszkowa – producent komfortowego obuwia męskiego.

PROMOCJA CZŁONKÓW POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO
Z SIEDZIBĄ W ŁODZI

Nowym priorytetem funkcjonowania Izby na najbliższe lata jest promowanie naszych Członków. Jednym z pierwszych działań jest uwidocznienie Członków na stronie www.pips.pl – szczegółowa informacja o każdej firmie. Poprzez taką formę promocji chcemy polecić naszych Członków – jako wiarygodnych partnerów do współpracy.

Portal Izby www.pips.pl jest jednym z najbardziej poczytnych i odwiedzanych portali w branży skórzanej, zarówno przez przedsiębiorców, jak również osoby fizyczne poszukujące informacji o branży, kontaktów w branży.

UPUSTY NA BADANIA LABORATORYJNE DLA CZŁONKÓW IZBY

W roku 2015 Instytut Przemysłu Skórzanego podtrzymał specjalne upusty cenowe dla członków PIPS na badania przeprowadzone przez laboratoria IPS. Poniżej zakres badań IPS oraz zniżki procentowe na wybrane badania:

 • Badania w Laboratorium Obuwia – upust do 15%
 • Badania w Laboratorium Garbarstwa – upust do 10%
 • Badania w Laboratorium Produktów, Procesów i Środowiska – upust do 15%

Dodatkowo wzbogacono ofertę rabatową średnio o 15% upustów cenowych dla członków PIPS na badania laboratoryjne obuwia i materiałów, wykonywane przez Instytut Przemysłu Skórzanego oddział w Krakowie, które objęte są procedurami badawczymi wynikającymi z Certyfikatu ISO 9001:2008, wydanego przez TUV Rheinland Polska Sp z o.o.

WYPOWIEDZI PIPS NA ŁAMACH PRASY

W 2015 roku Izba w ramach cyklicznych działań przygotowywała comiesięczne publikacje do czasopisma branżowego „Świat Butów” w rubryce „wieści z PIPS”.

NOWI RZECZOZNAWCY PIPS

W roku 2015 odbyło się aż 7 posiedzeń Komisji Kwalifikacyjnej Rzeczoznawców. Z licznych aplikacji członkowie komisji wybrali 6 kandydatów, którzy powiększyli grono Klubu Rzeczoznawców PIPS. Komisja Kwalifikacyjna odebrała uprawnienia 2 Rzeczoznawcom z tytułu nieregulowania składek członkowskich. Na koniec roku 2015 Klub Rzeczoznawców liczył 107 osób.

Do wszystkich Rzeczoznawców rozsyłane są regularne newslettery, informujące o działaniach PIPS, a także oferty nawiązania współpracy.

MATERIAŁY SZKOLENIOWE DLA RZECZOZNAWCÓW PIPS

Polska Izba Przemysłu Skórzanego przygotowała zestaw materiałów szkoleniowych, dot. zmian w prawie konsumenckim oraz w umowach zawieranych z przedsiębiorcami, wynikających z ustawy z dnia 24 czerwca 2014r. o prawach konsumenta, która weszła w życie w dniu 25 grudnia 2014r., które cieszyły się dużym zainteresowaniem zarówno wśród Rzeczoznawców PIPS, jak i firm zewnętrznych.

ANALIZA STATYSTYCZNA SEKTORA SKÓRZANEGO ZA ROK 2014

Polska Izba Przemysłu Skórzanego posiada w swojej ofercie szczegółowe opracowanie rynku obuwniczego za rok 2014. Dane statystyczne obejmujące produkcję obuwia w Polsce oraz dane eksportowo – importowe to przydatne źródło informacji dla wszystkich zainteresowanych kondycją rynku obuwniczego w Polsce. Analiza obejmuje:

 • Dane produkcyjne sektora skórzanego
 • Zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze skórzanym
 • Dane eksportowo – importowe z podziałem na rodzaje wierzchów
 • Średnie ceny obuwia w eksporcie i imporcie
 • Największe kierunki eksportowe i importowe w roku 2014
 • Import z Chin w latach 2013/2014

DYŻUR TELEFONICZNY PREZESA IZBY

Prezes Izby Pan Jan Góralczyk serdecznie zaprasza do kontaktu telefonicznego w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godz. 10.00-11.00 pod nr tel. +48 603 406 301, tel. firmowy: 33 876 55 33.

KALENDARIUM TARGOWE

Polska Izba Przemysłu Skórzanego dwa razy do roku przygotowuje dla Członków Izby Światowe Kalendarium Targowe z wybranymi najciekawszymi i najpopularniejszymi targami branży skórzanej na świecie. Członkowie Izby otrzymują szczegółowe informacje na temat wybranych targów, natomiast ogólne informacje o targach zamieszczane są na portalu Izby.