NAJWAŻNIEJSZE WYBRANE DZIAŁANIA POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO Z SIEDZIBĄ W ŁODZI W ROKU 2014

ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU FOOTyWEAR W RAMACH INICJATYWY CORNET

W listopadzie 2014 zakończył się realizowany od grudnia 2012 przez Polską Izbę Przemysłu Skórzanego przy współpracy z Instytutem Przemysłu Skórzanego w Łodzi oraz belgijskim Thomas More University projekt badawczy pn. „Innowacyjne Projektowanie Obuwia na podstawie parametrów biomechanicznych i fizjologicznych” o akronimie FOOTyWEAR.

Projekt uzyskał dofinansowanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach inicjatywy Cornet.

Głównym celem projektu było opracowanie zasad konstrukcji innowacyjnych układów materiałowych, w tym kompozytów tekstylnych o bardzo dobrych parametrach higienicznych. Celem innowacyjnych rozwiązań materiałowo-technologicznych opracowanych w wyniku realizacji projektu było usprawnienie technologii produkcji, zwiększenie bazy materiałowej i znaczące poprawienie jakości produkowanego obuwia, przede wszystkim o zastosowaniu specjalnym, np. dla stóp wrażliwych lub cukrzycowych.

Innowacyjnością projektu było również dążenie do udoskonalenia produkowanego obuwia. Projekt FOOTyWEAR umożliwi małym i średnim firmom wykorzystanie i zastosowanie osiągniętych w nim rezultatów we własnych procesach produkcyjno-technologicznych.

W ramach projektu sformułowano wytyczne dotyczące optymalnej konstrukcji technologiczno – materiałowej obuwia oraz właściwego doboru materiałów dla wytwarzania obuwia zdrowotnego, w tym dla diabetyków. Zapewniona została baza naukowej wiedzy dla firm zajmujących się produkcją obuwa ortopedycznego i zdrowotnego.

Dzięki realizacji projektu powstały również powiązania kooperacyjne pomiędzy poszczególnymi przedsiębiorcami występującymi w łańcuchu realizacji produktu finalnego, tzn. gotowego obuwia. Obejmują one producentów elementów pomocniczych, producentów tekstyliów stosowanych na podszewki obuwia i garbarnie, produkujące skóry na wierzch i elementy wewnętrzne.

Istotnym efektem zrealizowanego projektu jest wskazanie na wagę i znaczenie właściwego doboru materiałów dla tak specjalistycznego obuwia, jak obuwie dla stóp wrażliwych i cukrzycowych. Zrealizowany projekt dotyczy produkcji o wysokim stopniu innowacyjności, dla której standardowe materiały są często niewystarczającej jakości i dla której musi być przestrzegany specjalny reżim, dotyczący całego łańcucha produkcji. Jednym z ważnych elementów, rozpoczynającym cały proces, jest użycie odpowiednich materiałów. Wykazano, jak duże znaczenie ma sprawdzanie zawartości substancji chemicznych szkodliwych i zabronionych w materiałach tekstylnych stosowanych na podszewki i inne elementy obuwia oraz w skórach naturalnych stosowanych na wierzchy. Dzięki analizie wpływu jakości i właściwości higienicznych materiałów wewnętrznych wprowadzono możliwość stosowania całej gamy innowacyjnych materiałów tekstylnych. Badaniami cech higroskopijnych gotowego wyrobu potwierdzono znaczenie nowych rodzajów budowy materiałów, np. ich właściwości konduktywno-dyfuzyjnych. Tego rodzaju materiały zapewniają nową jakość i komfort użytkowania – nie osiągany dotychczas przy tradycyjnych materiałach podszewkowych tekstylnych.

Uzyskane rezultaty w postaci opracowanych wytycznych dotyczących nowatorskich materiałów obuwniczych, przyczynią się do wprowadzenia na rynek nowoczesnych, innowacyjnych wyrobów, a w konsekwencji do zmniejszenia problemów z obuwiem dla osób ze stopami wrażliwymi i cukrzycowymi. Powinno to znaleźć odzwierciedlenie w mniejszej ilości ciężkich przypadków chorobowych, a zmniejszenie liczby osób ze stopami wrażliwymi i cukrzycowymi spowoduje redukcję nakładów na medyczne metody zmniejszania i likwidowania problemów.

KONFERENCJA W RAMACH PROJEKTU FOOTyWEAR – 5 LISTOPAD 2014 – ŁÓDŹ

W dniu 5 listopada 2014 r. w hotelu INESS w Łodzi odbyła się konferencja podsumowująca projekt FOOTyWEAR „Innowacyjne Projektowanie Obuwia na podstawie parametrów biomechanicznych i fizjologicznych”, realizowany od grudnia 2012 w ramach Inicjatywy CORNET. Organizatorami konferencji były Polska Izba Przemysłu Skórzanego wraz z Instytutem Przemysłu Skórzanego. W konferencji uczestniczyło kilkadziesiąt osób, w szczególności reprezentanci przedsiębiorstw z branż obuwniczych, skórzanych i pokrewnych, a także przedstawiciele środowisk naukowych. Konferencję zaszczycił swoją obecnością p. Janusz Baranowski – Z-ca Dyrektora Departamentu ds. Przedsiębiorczości w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego. W swoim krótkim wystąpieniu p. Janusz Baranowski podkreślił znaczenie przemysłu skórzanego oraz Instytutu nie tylko dla naszego regionu, ale również całego kraju, a także ogromny wkład wniesiony w rozwój branży.

Tematy wystąpień:

 • Polska Izba Przemysłu Skórzanego – znaczenie dla gospodarki – Jan Góralczyk
 • Realizacja projektu – Podsumowanie – Izabela Pospiech
 • Wpływ zrealizowanego projektu na wzrost zainteresowania innowacyjnymi technologiami producentów obuwia sektora MŚP- Bogusław Woźniak
 • Międzynarodowe aspekty realizacji projektu – Mariusz Babral
 • FOOTyWEAR – skąd pomysł? – Edyta Grzesiak
 • Substancje niebezpieczne w obuwiu – co tolerować a czego unikać? – Magdalena Lasoń-Rydel
 • Właściwości wytrzymałościowe obuwia – Ewa Woźniak
 • Innowacyjne podejście do konstrukcji i budowy obuwia – Zbigniew Olejniczak
 • Obuwie dla stopy wymagającej – czy jest dostępne na rynku? – Stanisław Pruś
 • Jak dbać o stopy z problemami? – Kryspin Niedzielski

Wśród uczestników konferencji dystrybuowane były gadżety promocyjne, w tym kalendarz ścienny Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego na rok 2015.

SPOTKANIA Z KOORDYNATOREM MIĘDZYNARODOWYM PROJEKTU

W dniu 25 czerwca 2014r. miał miejsce przyjazd do Łodzi delegacji z Belgii (Thomas More University ) – partnera zagranicznego projektu FOOTyWEAR, połączony z prezentacją osiągniętych w projekcie wyników badań. PIPS reprezentowali Wiceprezesi: p. Bogusław Woźniak i p. Mariusz Babral. W dniach 12-14 listopada 2014r. – w ramach rewizyty – nasi delegaci odbyli podróż do Geel (Belgia).

Podczas spotkania dyskutowano o przebiegu realizowanego projektu, uzyskanych wynikach i ich interpretacji, a także formie podsumowania całości zrealizowanych działań. Wszyscy partnerzy zgodnie uznali, że realizowany projekt jest dużym sukcesem dla zaangażowanych jednostek, a przede wszystkim ma fundamentalne znaczenie dla rozwoju przemysłu obuwniczego. Podczas rozmów partnerzy zadeklarowali chęć dalszej współpracy przy kolejnych międzynarodowych inicjatywach.

PROJEKT FOOTyWEAR DOCENIONY NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ

W dniu 18 listopada 2014r. w Warszawie odbyło się międzynarodowe spotkanie, tzw. Monitoring Meeting, realizowane w ramach Inicjatywy CORNET, która to koncentruje się na promowaniu ścisłej współpracy pomiędzy zaangażowanymi podmiotami narodowymi oraz stwarzaniu możliwości finansowania badań ze źródeł publicznych na potrzeby konkretnych branż przemysłowych.

Celem spotkania było przedstawienie projektów, wybranych przez NCBR i niemieckie biuro inicjatywy CORNET, jako szczególnie interesujących. W tym roku wytypowanych zostało 9 projektów z różnych dziedzin, w grupie których znalazł się również projekt FOOTyWEAR (Flanders/Poland; 13th call) Innovating Footwear Design Based on Biomechanical and Physiological Parameters. Projekt ten jest realizowany przez konsorcjum w składzie: Koordynator Międzynarodowy – Thomas More University, Geel – Belgia, Koordynator Polski – Polska Izba Przemysłu Skórzanego i Wykonawca Badań – Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi.

Projekt prezentowany był przez p. Bogusława Woźniaka – Dyrektora Instytutu Przemysłu Skórzanego w Łodzi oraz p. Mariusza Babrala – Wiceprezesa Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego. Prelegenci przedstawili główne założenia projektu, jego znaczenie i możliwości wykorzystania przez przedsiębiorstwa segmentu MŚP branży obuwniczej. Omówili też międzynarodowe znaczenie przedsięwzięcia, które polega przede wszystkim na pokazaniu siły polskiej branży skórzanej, jej dużych możliwości współpracy międzynarodowej – zarówno na polu naukowym, jak i rozwojowym, a także dobre przygotowanie zaplecza badawczego do takiej współpracy.

TAK DLA „MADE IN” W PARLAMENCIE EUROPEJSKIM

Za ogromny sukces całej naszej branży uznajemy przyjęcie przez Parlament Europejski w dniu 15 kwietnia 2014r. projektu rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa produktów konsumpcyjnych, w tym artykułu 7, mówiącego o obowiązkowym wskazywaniu miejsca pochodzenia („Made in”). Warto podkreślić, że projekt ten uzyskał poparcie aż 485 posłów przy 130 głosach sprzeciwu. Jesteśmy przekonani, że „Made in” przyniesie wymierne korzyści nie tylko dla polskiej gospodarki, ale i dla całego przemysłu UE. Włożyliśmy ogromny trud w przekonanie polskich eurodeputowanych – początkowo nastawionych sceptycznie – do naszych racji. Nawiązaliśmy bezpośrednie kontakty z kilkoma polskimi europosłami – przede wszystkim z p. Różą Thun, a także odbyliśmy wiele rozmów na szczeblu rządowym z przedstawicielami Ministerstwa Gospodarki oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Za wyjątkowo udane postrzegamy spotkanie z komisarzem unijnym ds. polityki konsumenckiej – p. Nevenem Mimicą w dniu 24 marca 2014r. które posłużyło wypracowaniu wspólnego stanowiska wśród reprezentantów różnych sektorów gospodarki.

Materiał o naszym wkładzie w obowiązkowe znakowanie produktów był dotychczas publikowany na łamach magazynów branżowych i portali internetowych.

Wprowadzenie dyrektywy MADE IN:

 • ułatwi wybór konsumentom,
 • ograniczy zjawisko fałszowania informacji na temat pochodzenia towarów (klienci poszukują butów polskich – stosowanie przez importerów polsko brzmiących nazw bez informacji o kraju pochodzenia, przyczynia się do celowego wprowadzania w błąd konsumentów),
 • wpłynie pozytywnie na konkurencyjność przemysłu UE,
 • zwiększy zakres kontroli władz celnych,
 • podniesie jakość produkowanego obuwia (Polska jest jednym z czołowych producentów obuwia w UE a nasze produkty spełniają wymagania UE w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia konsumentów),
 • ograniczy przepływ obuwia stanowiącego zagrożenie dla zdrowia konsumentów: producenci azjatyccy wykorzystują do produkcji obuwia substancje, które są zabronione w UE, np. chrom 6-cio wartościowy, rakotwórcze barwniki (garbowanie skóry), ftalan butylu oraz freon (produkcja podeszew), kleje z zawartością szkodliwych rozpuszczalników i wiele innych podobnych. Producenci azjatyccy nie ponoszą porównywalnych kosztów zabezpieczenia socjalnego pracowników i nie muszą przestrzegać norm środowiskowych obowiązujących w UE,
 • zmniejszy ilość reklamacji,
 • zapewni ujednolicone i precyzyjnie sformułowane ustawodawstwo (największe rynki konsumenckie, jak USA, już od dawna praktykują wskazywanie miejsca pochodzenia na produktach),
 • „Made in Poland” to darmowa i skuteczna reklama rodzimego przemysłu,
 • przyczyni się do świadomego utrzymania miejsc pracy w strefie UE,
 • wzmocni przemysł w krajach UE i sprawi, że państwa dotknięte kryzysem zaczną same generować zyski,
 • przyczyni się do budowy mocnego przemysłu europejskiego, którego wysokie koszty utrzymania pracowników nie skłonią producentów do przenoszenia fabryk poza strefę UE tylko po to, aby utrzymać się na rynku.

Znakowanie „Made in” było tematem reportażu telewizyjnego dla TVP Wrocław. Ujęcia do tego materiału były realizowane w jednym z salonów firmowych członka PIPS – firmy „Ryłko”.

SPOTKANIE Z UNIJNYM KOMISARZEM DS. POLITYKI KONSUMECKIEJ „DO WE NEED MADE IN”

W dniu 24 marca 2014r. Prezes Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego – p. Jan Góralczyk oraz V-ce Prezes PIPS – p. Mariusz Babral uczestniczyli w zorganizowanym w Krakowie spotkaniu z unijnym Komisarzem ds. polityki konsumenckiej – p. Nevenem Mimicą. Inicjatorem zebrania była pani europoseł Róża Thun, która odpowiedziała na nasz apel o wprowadzenie regulacji „Made in”, kierowany na przełomie lutego i marca br. do wszystkich polskich eurodeputowanych. Spotkanie, w pełni poświęcone planom Komisji Europejskiej ws. rozporządzenia dotyczącego bezpieczeństwa produktów konsumenckich, zgromadziło około 20 przedstawicieli różnych gałęzi gospodarki.

Polska Izba Przemysłu Skórzanego od wielu miesięcy prowadzi kampanię, informującą o zasadności wprowadzenia obowiązkowego znakowania produktów (Made in), dlatego też czuliśmy się zaszczyceni, mogąc przedstawić stanowisko naszej branży przed tak kompetentnym audytorium.

Szczególnie cieszy nas fakt, iż inicjatywa wprowadzenia dyrektywy nr 7 znalazła tak mocne poparcie u prawie wszystkich zebranych.

Żywimy nadzieję, że to spotkanie zainicjuje stały dialog pomiędzy decydentami na szczeblu europejskim a nami – reprezentantami polskich producentów.

ZIELONE ŚWIATŁO DLA TECHNIKUM OBUWNICZEGO

Z satysfakcją zawiadamiamy, że w Zespole Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej w nowym roku szkolnym 2014/2015 zostanie otwarta klasa kształcąca w zawodzie Technik Obuwnik.

Polska Izba Przemysłu Skórzanego – jako ambasador akcji – dziękuje wszystkim, którzy poparli tę inicjatywę i przyczynili się do zapewnienia wymaganej ilości uczniów.

Ubolewamy jednocześnie, że zabrakło kandydatów do Zasadniczej Szkoły Zawodowej o profilu obuwniczym, gdyż jej absolwenci mieliby szanse na odnalezienie się na lokalnym rynku pracy, a przy odpowiednim doświadczeniu mogliby nawet otworzyć własny zakład cholewkarski.

Zespół Szkół im. KEN dysponuje internatem, co rozwiązuje problem z zakwaterowaniem wśród uczniów z odleglejszych zakątków Polski. Sektor obuwniczy na rynku lokalnym Kalwarii Zebrzydowskiej i całej Polski potrzebuje młodej kadry.

Przez cały rok Polska Izba Przemysłu Skórzanego intensywnie agitowała za utworzeniem klas obuwniczych – nakręciliśmy film promocyjny, wydaliśmy 2500 ulotek, przygotowaliśmy billboard na dworcu PKS w Kalwarii Zebrzydowskiej (którego kopię otrzymała każda z placówek gimnazjalnych z gminy Kalwaria), a także plakaty umieszczone w szkołach gimnazjalnych gminy, w Zespole Szkół im. KEN, przy głównych trasach przejazdowych i w zakładach produkcyjnych przynależnych do PIPS. W kilku szkołach odbyliśmy spotkania z gimnazjalistami i ich rodzicami, podczas których przekonywaliśmy o zasadności podtrzymania lokalnej tradycji obuwniczej – zawodu, który zapewnia pracę. Uczestniczyliśmy m.in. w Dniu Otwartym Szkoły im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz w X Powiatowych Targach Edukacyjno-Wydawniczo-Informacyjnych w Liceum Ogólnokształcącym im. Marcina Wadowity w Wadowicach.

Trzeba podkreślić, że władze gminy Kalwaria Zebrzydowska stanęły na wysokości zadania – umożliwiły spotkanie z dyrektorami placówek gimnazjalnych oraz zapewniły transport uczniów klas trzecich z terenu gminy Kalwaria do okolicznych zakładów produkcyjnych. Specjalne podziękowania należą się p. Henrykowi Konopce – Prezesowi firmy CONHPOL za udostępnienie swojego zakładu produkcyjnego.

Praca na lokalnym rynku, to nie tylko podtrzymanie tradycji i odmłodzenie kadry obuwniczej, ale przede wszystkim perspektywa rozwoju osobistego ludzi młodych, co w naturalny sposób przełoży się na rozwój ekonomiczny powiatu i gminy.

Uczniowie nowo uruchomionego Technikum Obuwniczego w ciągu czterech lat nauki zgłębiać będą tajniki wytwarzania obuwia. Przygotowany program nauczania realizował będzie materiał z zakresu całego cyklu produkcyjnego. Życzylibyśmy sobie, by uwzględniał także bieżące problemy zgłaszane przez pracodawców. Adepci będą mieli okazję zapoznać się z bazą materiałową i maszynową, która w większości oparta jest na sterowaniu komputerowym. Nowe technologie dostępne na rynku wymagają młodej kadry pracowniczej, świeżych pomysłów oraz znajomości języków obcych: angielskiego i włoskiego. To ostatnie jest szczególnie przydatne w branży.

Zajęcia praktyczne muszą odbywać się w przedsiębiorstwach prywatnych, gdyż stworzenie odpowiedniego zaplecza w warunkach szkolnych jest zbyt kosztowne z uwagi na wciąż postępującą technologię.

Zapraszamy wszystkich branżowców, pedagogów i ludzi dobrej woli do współpracy w zakresie dostosowania obowiązującego modelu nauczania do potrzeb obecnych firm. Wspólnie musimy dołożyć wszelkich starań, by zachęcić młodzież do nauki i podnoszenia swoich kwalifikacji.

FILM PROMUJĄCY ZAWÓD OBUWNIKA

Dzięki zaangażowaniu p. Prezesa Góralczyka oraz kilku firm zrzeszonych w Izbie udało się zrealizować krótki film, promujący zawód obuwnika. Wspomniany spot jest częścią kampanii mającej zachęcić młodzież do rozpoczęcia nauki w Zasadniczej Szkole Zawodowej o specjalności obuwnik lub w Technikum kształcącym w zawodzie technik obuwnik. Film jest jednocześnie promocją Izby i jej członków.

Podpisana umowa udziela nam 10-letniej licencji na wykorzystanie wspomnianego filmu na polach eksploatacji obejmujących internet, publiczne odtworzenie podczas różnego rodzaju szkoleń, wystaw, prezentacji oraz innych o charakterze edukacyjnym. Produkcja ma charakter dydaktyczny i nie można czerpać z niej profitów finansowych pochodzących ze sprzedaży.

Materiał był prezentowany publicznie m.in. podczas Dnia Otwartego w Zespole Szkół im KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Film dostępny jest na kanale youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=xMc09RVppB0

WSPÓŁPRACA Z CEC (EUROPEJSKĄ KONFEDERACJĄ PRZEMYSŁU OBUWNICZEGO Z SIEDZIBĄ W BRUKSELI)

Polska Izba Przemysłu Skórzanego w 2014 roku aktywnie udzielała się na arenie międzynarodowej. V-ce Prezes PIPS, Pan Mariusz Babral, wniósł duży wkład w godne reprezentowanie polskiego przemysłu obuwniczego i dbanie o ochronę polskich producentów. Spotkania zainicjowane przez CEC są doskonałą okazją do omówienia wraz z przedstawicielami innych państw bieżących problemów europejskiej branży obuwniczej.

W dniach 2-3 kwietnia p. Mariusz Babral uczestniczył w posiedzeniu Zarządu CEC oraz w spotkaniu Komisji Dialogu Społecznego. Pomimo decyzji o podniesieniu wysokości składki dla większości członków CEC udało się wynegocjować dla PIPS zachowanie dotychczasowej, preferencyjnej stawki. Spotkanie w sprawie Dialogu Społecznego stwarza podstawy do organizacji międzynarodowych szkoleń oraz staży dla pracowników naszego sektora.

Podczas Walnego Zgromadzenia Członków CEC w dniach 19-20 czerwca w Atenach padła propozycja kandydatury pana Babrala na stanowisko Prezesa Zarządu CEC.

W roku 2014 CEC było organizatorem 5 Światowego Kongresu Obuwia w Leon (Meksyk) – najważniejszego – jak do tej pory – forum światowego obuwia. 5 Światowy Kongres Obuwia zakończył się dużym sukcesem, gromadząc 682 uczestników z 32 krajów. Poruszono strategiczne tematy dotyczące przyszłości przemysłu obuwniczego na świecie (konsument globalny, dostęp do rynku, nowe technologie). Ostatni kongres udowodnił, że Europa podąża śladami rynku amerykańskiego, stając się coraz to bardziej otwarta na nowe, przyjazne środowisku technologie i stara się reagować na zapotrzebowanie odbiorcy. PIPS, dzięki wsparciu CEC, zapewnił dostęp do retransmisji wybranych paneli dyskusyjnych uczelniom wyższym, sprofilowanym na projektowanie obuwia.

W ostatnim kwartale 2014 PIPS na zlecenie CEC przeprowadziła także badanie sondażowe wśród swoich członków na temat korzyści i wad wynikających z wprowadzenia dyrektywy „Made in”. Przeważająca większość ankietowanych wypowiedziała się za słusznością tej dyrektywy.

RABAT DLA RZECZOZNAWCÓW PIPS

Walne Zgromadzenie Członków PIPS podjęło uchwałę o 50% obniżeniu składki członkowskiej dla wszystkich Rzeczoznawców, będących właścicielami lub pracownikami firm, zrzeszonych w Polskiej Izbie Przemysłu Skórzanego. Wspomniana ulga obowiązuje od II półrocza 2014.

CERTYFIKAT CZŁONKOSTWA W PIPS

Zarząd Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego podjął decyzję o przywróceniu tradycji wręczania zrzeszonym w strukturach PIPS firmom certyfikatów członkowskich. Wspomniany certyfikat stanowi nie tylko dowód przynależności do PIPS, ale stanowić może także ciekawą i przykuwającą uwagę formę dekoracji, wykorzystywanej między innymi na targach branżowych.

V-CE PREZES PIPS – P. MARIUSZ BABRAL PRZEWODNICZĄCYM RADY ZARZĄDZAJĄCEJ PRZY OŚRODKU CERTYFIKACJI IPS

W dniu 29 września 2014 r. został wybrany nowy skład Rady Zarządzającej przy Ośrodku Certyfikacji Instytutu Przemysłu Skórzanego w Łodzi. Przewodniczącym został Pan Mariusz Babral – Prezes firmy M.B. Market Ltd. Sp. z o.o. ,Wiceprezes PIPS oraz członek Zarządu CEC.

Ośrodek Certyfikacji IPS jest jednostką akredytowaną (nr AC 055) oraz jednostką notyfikowaną (nr 1439). Przeprowadza ocenę zgodności wyrobów m.in. obuwia, odzieży i skór. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się certyfikaty na znaki „Wyrób ekologiczny” oraz „UV STOP”.

OBECNOŚĆ PIPS NA IMPREZACH WYSTAWIENNICZYCH

W roku 2014 Polska Izba Przemysłu Skórzanego aktywnie udzielała się podczas Międzynarodowych Targów Mody „Ptak Expo” w Rzgowie czy też II Targów Technicznych Wyrobów Włókienniczych „Innovatex” w Łodzi. Wspólne stoisko Izby i Instytutu Przemysłu Skórzanego podczas obu tych imprez cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród zwiedzających.

Obecność na targach stanowiła doskonały pretekst do promocji działalności zarówno samej Izby, jak i jej członków, a także formę nawiązania bezpośrednich kontaktów z potencjalnymi partnerami biznesowymi/projektowymi.

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO

5 czerwca 2014r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego. Podczas spotkania przedstawione zostały: sprawozdanie merytoryczne i finansowe Izby za rok 2013, protokół komisji rewizyjnej i sprawozdanie z pracy w Europejskiej Konfederacji Przemysłu Obuwniczego CEC. Walne Zgromadzenie stanowiło doskonałą okazję do wymiany poglądów na temat kondycji branży oraz wytyczenia przyszłych kierunków rozwoju Izby.

Walne Zgromadzenie Członków Izby jest obecnie jedynym i najważniejszych spotkaniem członków Izby, dlatego też powinno być traktowane jako obowiązkowe.

NOWI CZŁONKOWIE IZBY – WSPARCIE BRANŻY SKÓRZANEJ

W roku 2014 do Izby przystąpiły dwie firmy: GRODECKI Paweł Grodecki. Zakład Produkcji Obuwia ze Stanisławia Górnego oraz PPHU TUZO s.c. ze Słupska (producent komponentów obuwniczych).

PROMOCJA CZŁONKÓW POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO Z SIEDZIBĄ W ŁODZI

Nowym priorytetem funkcjonowania Izby na najbliższe lata jest promowanie naszych Członków. Jednym z pierwszych działań jest uwidocznienie Członków na stronie www.pips.pl – szczegółowa informacja o każdej firmie. Poprzez taką formę promocji chcemy polecić naszych Członków – jako wiarygodnych partnerów do współpracy.

Pragniemy powołać się w tej kwestii na autorytet Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego.

Portal Izby www.pips.pl jest jednym z najbardziej poczytnych i odwiedzanych portali w branży skórzanej, zarówno przez przedsiębiorców, jak również osoby fizyczne poszukujące informacji o branży, kontaktów w branży.

UPUSTY NA BADANIA LABORATORYJNE DLA CZŁONKÓW IZBY

W roku 2014 Instytut Przemysłu Skórzanego podtrzymał specjalne upusty cenowe dla członków PIPS na badania przeprowadzone przez laboratoria IPS. Poniżej zakres badań IPS oraz zniżki procentowe na wybrane badania:

 • Badania w Laboratorium Obuwia – upust do 15%
 • Badania w Laboratorium Garbarstwa – upust do 10%
 • Badania w Laboratorium Produktów, Procesów i Środowiska – upust do 15%

Dodatkowo wzbogacono ofertę rabatową średnio o 15% upustów cenowych dla członków PIPS na badania laboratoryjne obuwia i materiałów, wykonywane przez Instytut Przemysłu Skórzanego oddział w Krakowie, które objęte są procedurami badawczymi wynikającymi z Certyfikatu ISO 9001:2008, wydanego przez TUV Rheinland Polska Sp z o.o.

WYPOWIEDZI PIPS NA ŁAMACH PRASY

W 2014 roku Izba w ramach cyklicznych działań przygotowywała comiesięczne publikacje do czasopisma branżowego „Świat Butów” w rubryce „wieści z PIPS” a także artykuły sponsorowane, informujące o postępach w realizacji projektu FOOTyWEAR, zamieszczane na łamach wspomnianego „Świata Butów” a także „Przeglądu Włókienniczego – Włókno Odzież Skóra”.

Udzieliliśmy ponadto komentarza na temat aktualnej kondycji polskiego przemysłu obuwniczego dla magazynu Galerie Handlowe, Dziennika Gazeta Prawna czy też tygodnika Newsweek.

NOWI RZECZOZNAWCY PIPS

W roku 2014 odbyło się aż 6 posiedzeń Komisji Kwalifikacyjnej Rzeczoznawców. Z licznych aplikacji członkowie komisji wybrali 12 kandydatów, którzy powiększyli grono Klubu Rzeczoznawców PIPS. Komisja Kwalifikacyjna odebrała uprawnienia 8 Rzeczoznawcom z tytułu nieregulowania składek członkowskich. Na koniec roku 2014 Klub Rzeczoznawców liczył 107 osób.

W związku z pozyskaniem adresów mailowych od Rzeczoznawców zrzeszonych w PIPS kontakt z poszczególnymi specjalistami odbywa się przede wszystkim za pośrednictwem poczty elektronicznej, co służyć ma zmniejszeniu wydatków na utrzymanie biura Izby. Do wszystkich Rzeczoznawców rozsyłane są regularne newslettery, informujące o działaniach PIPS a także oferty nawiązania współpracy.

MATERIAŁY SZKOLENIOWE DLA RZECZOZNAWCÓW PIPS

Polska Izba Przemysłu Skórzanego przygotowała zestaw materiałów szkoleniowych, które cieszyły się dużym zainteresowaniem zarówno wśród Rzeczoznawców PIPS, jak i firm zewnętrznych. Zakres tematyczny wspomnianych materiałów obejmował:

 • 332 przykłady opinii rzeczoznawczych dotyczących obuwnictwa (materiały zostały przygotowane w oparciu o oryginalne przypadki reklamacyjne)
 • wykaz norm stosowanych w obuwnictwie, wraz z krótkim streszczeniem (stan aktualny na dzień 31.12.2013)
 • wykaz norm stosowanych przy opisach skór, wraz z krótkim streszczeniem (stan aktualny na dzień 31.12.2013)

ANALIZA STATYSTYCZNA SEKTORA SKÓRZANEGO ZA ROK 2013

Polska Izba Przemysłu Skórzanego posiada w swojej ofercie szczegółowe opracowanie rynku obuwniczego za rok 2013. Dane statystyczne obejmujące produkcję obuwia w Polsce oraz dane eksportowo – importowe to przydatne źródło informacji dla wszystkich zainteresowanych kondycją rynku obuwniczego w Polsce. Analiza obejmuje:

 • Dane produkcyjne sektora skórzanego
 • Zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze skórzanym
 • Dane eksportowo – importowe z podziałem na rodzaje wierzchów
 • Średnie ceny obuwia w eksporcie i imporcie
 • Największe kierunki eksportowe i importowe w roku 2013
 • Import z Chin w latach 2012/2013

DYŻUR TELEFONICZNY PREZESA IZBY

Prezes Izby Pan Jan Góralczyk serdecznie zaprasza do kontaktu telefonicznego w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godz. 10.00-11.00 pod nr tel. +48 603 406 301, tel. firmowy: 33 876 55 33.

KALENDARIUM TARGOWE

Polska Izba Przemysłu Skórzanego dwa razy do roku przygotowuje dla Członków Izby Światowe Kalendarium Targowe z wybranymi najciekawszymi i najpopularniejszymi targami branży skórzanej na świecie. Członkowie Izby otrzymują szczegółowe informacje na temat wybranych targów, natomiast ogólne informacje o targach zamieszczane są na portalu Izby.