NAJWAŻNIEJSZE WYBRANE PROJEKTY I OBSZARY DZIAŁAŃ POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO Z SIEDZIBĄ W ŁODZI W ROKU 2013

REALIZACJA PROJEKTU FOOTyWEAR W RAMACH INICJATYWY CORNET

Od grudnia 2012r. Izba realizuje projekt badawczy pod nazwą: Innowacyjne projektowanie obuwia na podstawie parametrów biomechanicznych i fizjologicznych FOOTyWEAR, przy współudziale Instytutu Przemysłu Skórzanego w Łodzi (wykonawca badań) oraz Mobilab – K.H.Kempen University College z Belgii (koordynator międzynarodowy).

Na potrzeby realizacji projektu w zadaniu WP6 Analiza potrzeb, przygotowanie materiałów i dokumentów do badań przeprowadzono analizę częstotliwości zachorowań na cukrzycę i wynikającej z tego konieczności jej przeciwdziałania.

W ramach realizacji zadania WP7 Zbadanie komfortu użytkowania obuwia poprzez:

 • Zbadanie właściwości higienicznych materiałów stosowanych do produkcji obuwia
 • Zbadanie właściwości higienicznych i termoizolacyjnych układów materiałowych stosowanych do produkcji obuwia

prowadzone były prace badawcze, których celem jest zwiększenie bazy materiałowej i zaprojektowanie innowacyjnego obuwia o właściwościach dostosowanych do najbardziej wymagających klientów-zwłaszcza osób ze skłonnościami do chorób stóp. Materiał konstrukcyjny na cholewki powinien właściwie odprowadzać wilgoć z obuwia, aby nie doszło do nadmiernego napięcia skóry oraz do jej pękania oraz być miękki i elastyczny, aby niwelować ewentualne możliwości powstawania obtarć, ucisków i ran. Znajomość jakości poszczególnych skór oraz tkanin pozwoli utworzyć bazę materiałów, na podstawie której możliwe stanie się zaprojektowanie optymalnej konstrukcji obuwia. W Laboratorium Garbarstwa w IPS przebadano do tej pory: wytypowane materiały wierzchnie, skóry i tekstylne materiały podszewkowe oraz jedną skórę podpodeszwową. Skóry wierzchnie zbadano pod kątem ich grubości, miękkości, wytrzymałości na rozciąganie i rozdzieranie, wydłużenia maksymalnego, przepuszczalności pary wodnej oraz absorpcji wody w warunkach dynamicznych. Materiały podszewkowe oznaczono pod kątem grubości, siły rozdzierającej, odporności na ścieranie, przepuszczalności pary wodnej i obliczonego współczynnika pary wodnej. Skórę podpodeszwową oznaczono pod kątem grubości, odporności na ścieranie oraz absorpcji i desorpcji wody. Dla wszystkich materiałów oznaczano także nasiąkliwość. Zbudowano unikatowe wielofunkcyjne stanowisko badawcze dla oceny i modelowania interakcji stopa-obuwie w aspekcie użytkowania, dopasowania i komfortu oraz zakupiono najnowszej generacji – sterowaną mikroprocesorowo maszynę wytrzymałościową firmy Zwick, wyposażoną w wysokospecjalizowane oprogramowanie, przeznaczone m.in. do symulacyjnych badań użytkowych obuwia oraz jego elementów. Dodatkowo zakupiono lub zmodyfikowano: wielofunkcyjne stanowisko badawcze dla oceny i modelowania interakcji stopa-obuwie w aspekcie użytkowania, dopasowania i komfortu; stanowisko do badania właściwości higienicznych i termoizolacyjnych; moduł do badania właściwości relaksacyjnych skór w warunkach dynamicznych; modułowe rejestratory/czujniki nacisku.

W zakresie zadania WP8 Zbadanie bezpieczeństwa użytkowania obuwia poprzez:

 • Określenie poziomu substancji niebezpiecznych
 • Zbadanie dynamicznej migracji substancji w układach materiałowych

przewidziano oznaczanie zawartości min aromatycznych, ftalanów i fumaranu dimetylu. Z uwagi na wprowadzenie nowych wymagań (objętych m.in. rozporządzeniem REACH), dotyczących badania i zawartości substancji dozwolonych do stosowania w odniesieniu do skór i wyrobów skórzanych, zakres badania został rozszerzony o badania: pentachlorofenolu i jego soli, metali ciężkich w ilościach śladowych – głównie ołowiu, arsenu i kadmu, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. Urządzeniem niezmiernie przydatnym w pracy analitycznej, na etapie przygotowywania prób skór wierzchnich i materiałów podszewkowych do analizy, jest wyparka próżniowa, która pozwala na przyspieszenie tempa zagęszczania prób.

W ramach WP12 „Typologia stopy cukrzycowej wraz z materiałami do stopy cukrzycowej” prowadzone były badania literaturowe związane z obszarem tematycznym tego zadania. Wobec zagrożeń stwarzanych przez zespół stopy cukrzycowej istotny jest odpowiedni dobór obuwia. Na potrzeby projektu opracowana została baza około 100 materiałów, mających korzystny lub neutralny wpływ na zdrowie i komfort użytkowania obuwia przez osoby z zespołem stopy cukrzycowej.

WP13Koordynacja prac i nadzór nad prawidłowym przebiegiem prac badawczych. Zarządzanie, koordynacja i sprawozdawczość projektu. PIPS przez cały okres realizacji projektu monitoruje prace prowadzone w projekcie: nadzoruje przebieg badań wykonywanych przez Instytut Przemysłu Skórzanego, koordynuje prace z partnerem zagranicznym oraz prowadzi obsługę prawno-księgową projektu. PIPS zleciła wykonanie trzech opinii zewnętrznych celem weryfikacji słuszności i prawidłowości badań prowadzonych przez Instytut Przemysłu Skórzanego. Opinie te dotyczyły następujących zagadnień:

 • Analiza materiałów obuwniczych badanych w projekcie FOOTyWEAR pod kątem zależności reologicznych i wytrzymałościowych
 • Koreferat dotyczący stosowanych przez IPS metod badania właściwości higienicznych materiałów obuwniczych
 • Analiza zbioru norm wykorzystywanych podczas badań prowadzonych w ramach projektu FOOTyWEAR z uwzględnieniem aktualnych ich nowelizacji.

W celu prawidłowej realizacji projektu koordynator projektu wraz z koordynatorem części badawczej odbyli wizytę u zagranicznego partnera.

KONFERENCJA W RAMACH PROJEKTU FOOTyWEAR – 6 LISTOPAD 2013 – ŁÓDŹ

Od grudnia 2012r. do listopada 2014r. realizowany jest projekt badawczy pod nazwą: Innowacyjne projektowanie obuwia na podstawie parametrów biomechanicznych i fizjologicznych FOOTyWEAR. Projekt powstaje w ramach inicjatywy CORNET, a jego wykonawcą jest konsorcjum, w skład którego wchodzą: Polska Izba Przemysłu Skórzanego – jako koordynator polskiej części, Instytut Przemysłu Skórzanego jako wykonawca badań oraz Mobilab – K.H.Kempen University College z Belgii, jako koordynator międzynarodowy.

W dniu 6 listopada 2013r. w mHotelu w Łodzi Izba zorganizowała konferencję, poświęconą wynikom osiągniętym na półmetku tego międzynarodowego przedsięwzięcia. Konferencja zgromadziła ponad 40 uczestników, wśród których byli m.in. przedstawiciele Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, Politechniki Łódzkiej, Instytutu Przemysłu Skórzanego w Łodzi, jak również delegaci IPS Oddział w Krakowie, członkowie Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego, firmy obuwnicze i skórzane z całej Polski oraz przedstawiciele prasy branżowej, w tym Przeglądu: Włókno Odzież Skóra.

Tematy wystąpień:

 • Polska Izba Przemysłu Skórzanego – znaczenie dla gospodarki – Jan Góralczyk
 • Cornet – założenia projektu – Izabela Pospiech
 • Rola Instytutu Przemysłu Skórzanego jako wykonawcy badań – Bogusław Woźniak
 • Innowacyjne obuwie – zaczynamy od jakości – Katarzyna Pietrzak
 • Innowacyjne obuwie – nic nie może szkodzić – Magdalena Lasoń-Rydel
 • Innowacyjne obuwie – biofizyczne cechy materiałów – Zbigniew Olejniczak
 • Promocja projektu na arenie międzynarodowej (spotkanie CEC) – Mariusz Babral

MADE IN – SUKCES PODCZAS GŁOSOWANIA KOMISJI IMCO

W miesiącach wrzesień – październik 2013r. Zarząd i Biuro PIPS prowadziły bardzo intensywną kampanię na rzecz wprowadzenia obligatoryjnego oznakowania obuwia znakiem „made in”.

Interes przemysłu obuwniczego jest w tym zakresie oczywisty i zbieżny z interesem konsumentów. Obowiązek oznakowania obuwia miejscem pochodzenia pozwoli klientom na odróżnienie wyrobów masowo napływających z krajów azjatyckich od produktów polskich.

W efekcie wprowadzenie tego przepisu pozwoli nam na zwiększenie konkurencyjności naszych wyrobów na rynku polskim.

Jak się okazało – przekonanie naszych władz do poparcia tej inicjatywy wymagało nie lada wysiłku. Członkowie PIPS wystosowali petycję do Ministerstwa Gospodarki oraz UOKiK, pod którą podpisało się ponad 200 przedsiębiorstw z branży. Takie masowe poparcie środowiska dało nam duży atut w rozmowach z przedstawicielami rządu.

Listy z informacją i prośbą o poparcie zostały rozesłane do wszystkich europosłów. Z tymi członkami Parlamentu Europejskiego, którzy zaangażowani są w prace nad projektem, nawiązaliśmy bezpośrednie kontakty i indywidualnie przekonywaliśmy ich do naszych racji.

Prezes PIPS Jan Góralczyk oraz Wiceprezes Mariusz Babral uczestniczyli w dniu 11-go października 2013r. w spotkaniu w Ministerstwie Gospodarki. Podczas tej konferencji skutecznie przekonywali, że oznakowanie „made in Poland” na produktach konsumenckich, trafiających na rynki Unii Europejskiej, będzie świetną promocją naszego kraju.

W efekcie tych działań projekt dyrektywy unijnej „made in” został zaaprobowany na posiedzeniu Komisji Rynku Wewnętrznego i Konkurencji Parlamentu Europejskiego.

Otwiera to drogę do dalszych prac legislacyjnych i daje dużą szansę na ostateczne uchwalenie tej dyrektywy przez Parlament Europejski.

STARANIA O PRZYWRÓCENIE NABORU DO SZKOŁY OBUWNICZEJ

Prezes PIPS – p. Jan Góralczyk prowadził w II połowie 2013r. intensywne działania na rzecz przywrócenia w Zespole Szkół im KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej w roku szkolnym 2014/2015 naboru do klas kształcących w zawodzie obuwnika. Prezes Góralczyk odbył w tym celu szereg spotkań zarówno z przedstawicielami lokalnych władz (w tym z burmistrzem gminy Kalwaria Zebrzydowska i starostą powiatu wadowickiego), jak i dyrekcją Zespołu Szkół im. KEN. Przekonywał, że zawód obuwnika jest poszukiwany na lokalnym rynku pracy, dając gwarancję stabilnej i dobrze płatnej pracy.

Polska Izba Przemysłu Skórzanego starała się dotrzeć do uczniów III klas gimnazjum oraz ich rodziców z okolic Kalwarii Zebrzydowskiej i powiatu wadowickiego z informacją o planowanym naborze poprzez dystrybucję ulotek reklamowych. Pozostałych powiadamialiśmy o swoich działaniach na łamach magazynu „Świat Butów” oraz za pośrednictwem strony internetowej PIPS.

Apelowaliśmy do wszystkich firm produkujących obuwie w Polsce, by udostępniły uczniom III klas gimnazjum swoje zakłady produkcyjne celem praktycznej nauki zawodu.

Producenci zadeklarowali gotowość do przekazania swojej wiedzy, a także wolę przyjęcia na praktyki zawodowe uczniów, którzy wyrażą chęć podjęcia pracy w ich zakładach po ukończeniu nauki.

Zainteresowanym obuwnictwem uczniom III klas gimnazjalnych z terenu Kalwarii Zebrzydowskiej i okolic proponowaliśmy transport, oprowadzenie i zapoznanie z ww. pracą w wybranych zakładach produkcyjnych.

Na skutek naszych nacisków udało się uzyskać zapewnienie o otwarciu naboru w Zespole Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2014/2015 do następujących klas:

 • 3-letniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej – o specjalności obuwnik – przy minimum 10 kandydatach
 • 4-letnie Technikum – kształcącego w zawodzie technik obuwnik – przy minimum 10 kandydatach

Szkoła zapewnia naukę przedmiotów zawodowych z programem dostosowanym do wymogów i potrzeb zakładów produkcyjnych a także naukę teoretyczną na poziomie zapewniającym uczniowi możliwość kontynuowania studiów krajowych lub zagranicznych.

Program nauczania przewiduje naukę języków obcych: angielskiego i włoskiego.

Po ukończeniu nauki i odbyciu stażu absolwent ma możliwość dalszego rozwoju zgodnie z własnymi preferencjami. Daje to możliwość specjalizowania się w określonej dziedzinie, tj. organizowanie i przygotowanie produkcji, rozkrój, cholewkarstwo, montaż, wykańczanie i pakowanie obuwia, produkcja podeszew, podpodeszew, zakładek, obcasów i klinów, czy wreszcie – jako mechanik maszyn, stylista, projektant itp. Absolwenci mogą z powodzeniem realizować się zawodowo – na rzecz szkolącego ich zakładu pracy w warsztacie lub świadcząc mu usługi w oparciu o własną działalność gospodarczą.

Szkoła dysponuje internatem z możliwością zakwaterowania w roku szkolnym.

Najzdolniejsi uczniowie mogą ubiegać się o roczne stypendium ufundowane przez pracodawców.

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU ŚRODOWISKOWEGO DLA PRZEMYSŁU GARBARSKIEGO (PRZY WSPÓŁUDZIALE POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO)

Pierwszy Społeczny i Środowiskowy Raport Europejskiego Przemysłu Skórzanego został opracowany w ramach Projektu SER III (Projekt Dialogu Społecznego), przeprowadzonego przez partnerów społecznych Europejskiego Przemysłu Garbarskiego: COTANCE i federacji industriAll-European.

Dokument przedstawia nowatorskie podejście do całego europejskiego przemysłu skórzanego; żaden inny sektor zaangażowany w łańcuchu wartości wyrobów skórzanych nigdy nie przygotował tak kompleksowej analizy środowiskowych i społecznych czynników, mających znaczenie dla ekonomicznego wzrostu przemysłu na poziomie kontynentalnym.

Raport uwzględnia główne elementy związane ze zrównoważonym rozwojem europejskich garbarni. Partnerzy społeczni uzgodnili wskazówki prowadzące europejski przemysł garbarski w kierunku zrównoważonego rozwoju. Kluczowe strategiczne koncepcje opisane w tym dokumencie dotyczą ekologicznego znaczenia garbarni, które opierają swoją produkcję na produktach ubocznych ze źródeł odnawialnych. Budują one swoje znaczenie przez połączenie tradycji z nowoczesnością i dlatego wymagają szczególnie wykwalifikowanej siły roboczej.

Opracowanie prezentuje szczegółową strukturę europejskiego sektora i, dzięki udziałowi kilku krajowych stowarzyszeń przemysłowych (reprezentujących 90,9% europejskich garbarni i 76,6% siły roboczej) określa kluczowe, środowiskowe i społeczne wskaźniki związane z działalnością przemysłową.

Analiza społecznych i środowiskowych wskaźników ukazuje, że garbarnie w Europie coraz bardziej angażują się w etyczne i społeczne aspekty swojej działalności i dlatego, poprzez ciągłe inwestycje, są w stanie zapewnić znaczny wzrost wydajności produkcji i udoskonalenia procesu zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń.

Europejska produkcja wyrobów skórzanych historycznie uplasowała się na najwyższym miejscu w rankingu rynkowym, bezustannie usiłując ulepszać jakość i wprowadzać innowacje w ofercie rynkowej.

Wszystkie wysiłki podejmowane przez lata przez europejskie garbarnie zaowocowały poprawą trwałości ich produkcji. Doskonałe wyniki zasługują na wyższą wycenę przez partnerów oraz lepszą motywację za pomocą środków sprzyjających nowym i przyszłym inwestycjom. Środowiskowe i społeczne wartości odwzorowywane przez europejskie wyroby skórzane pomagają europejskim garbarniom utrzymywać się na czele międzynarodowej konkurencji.

WSPÓŁPRACA Z MINISTERSTWEM GOSPODARKI

Polska Izba Przemysłu Skórzanego przekazała swoje uwagi do Sprawozdania z realizacji zadań wynikających z „Harmonogramu działań na rzecz sektorów przemysłu lekkiego 2008-2013”.

Ministerstwo Gospodarki dokonało corocznej oceny realizacji zadań wynikających z Harmonogramu na podstawie informacji przekazywanych przez izby branżowe, związki i stowarzyszenia pracodawców i pracowników przemysłu lekkiego. Sprawozdanie przyjmowane było przez Kierownictwo Ministerstwa Gospodarki, a następnie przez Zespół Trójstronny ds. Przemysłu Lekkiego.

SPOTKANIA Z EUROPEJSKĄ KONFEDERACJĄ PRZEMYSŁU OBUWNICZEGO CEC

Polska Izba Przemysłu Skórzanego w 2013 roku aktywnie udzielała się na arenie międzynarodowej. V-ce Prezes PIPS, Pan Mariusz Babral, wniósł duży wkład w godne reprezentowanie polskiego przemysłu obuwniczego i dbanie o ochronę polskich producentów. Aktywnie uczestniczył w posiedzeniach Zarządu Europejskiej Konfederacji Przemysłu Obuwniczego (CEC), omawiając wraz z przedstawicielami innych państw bieżące problemy europejskiej branży obuwniczej. W czerwcu 2013r., podczas Zgromadzenia Ogólnego Członków Europejskiej Konfederacji Przemysłu Obuwniczego p. Mariusz Babral przedstawił prezentację projektu FOOTyWEAR, jak również uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu Członków CEC w listopadzie 2013.

Pan Babral 28 listopada 2013 uczestniczył również w pierwszym plenarnym posiedzeniu europejskiej Komisji Plenarnej Sektorowego Dialogu Społecznego „Footwear”. Jest to pierwsza od lat inicjatywa spotkań przedstawicieli pracodawców i pracobiorców sektora obuwniczego. W ramach działalności tej komisji realizowane będą projekty mające ułatwić działalność przedsiębiorstw obuwniczych i sprzyjające zwiększeniu zatrudnienia. Ciekawy jest projekt ożywienia szkolnictwa zawodowego i szkoleń dla pracowników oraz kandydatów na pracowników w przemyśle obuwniczym.

ODZNAKA „KOLAGEN” DLA V-CE PREZESA PIPS P. BOGUSŁAWA WOŹNIAKA

Prezydium Kapituły Odznaczenia KOLAGEN przy Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu za wieloletnią aktywną działalność na rzecz przemysłu skórzanego przyznało złote odznaczenie „KOLAGEN – zasłużony dla branży skórzanej” w kategorii NAUKA dr inż. Bogusławowi Woźniakowi – Dyrektorowi Instytutu Przemysłu Skórzanego w Łodzi i V-ce Prezesowi Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego.

Pan Bogusław Woźniak pełni funkcję dyrektora Instytutu Przemysłu Skórzanego od 2007r. Doprowadził do znacznego rozwoju jednostki poprzez przyłączenie w roku 2011 przejętych od Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników laboratoriów akredytowanych, badających między innymi obecność substancji szkodliwych w wyrobach przemysłu skórzanego. Jest autorem kilkunastu publikacji w czasopismach recenzowanych, znajdujących się na liście filadelfijskiej, kilku rozdziałów w monografiach krajowych i zagranicznych, jak również wielu prac badawczych dla przemysłu obuwniczego. Ma na swoim koncie także współautorstwo 5 patentów.

Wręczenie nagrody miało miejsce podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu w dniu 3.10.2013r.

BADANIA KOMISJI EUROPEJSKIEJ WS. SYSTEMU ZNAKOWANIA POTWIERDZAJĄCEGO AUTENTYCZNOŚĆ SKÓRY

Polska Izba Przemysłu Skórzanego zobligowała swoich członków do wzięcia udziału w konsultacjach Komisji Europejskiej, prowadzonych w dniach 17.10.2013-31.01.2014 w sprawie ogólnounijnego systemu znakowania potwierdzającego autentyczność skóry. Celem konsultacji jest zapoznanie się z opiniami zainteresowanych stron na temat zakresu problemu znakowania wyrobów skórzanych oraz adekwatności i wpływu proponowanych rozwiązań.

Problem nie ogranicza się jedynie do wyrobów fałszywie oznakowanych jako skórzane lub podrobionych, ale obejmuje również wyroby znakowane jako „skóra” (np. „ekoskóra” lub „skóra syntetyczna”) w sposób, który może wywołać u konsumenta fałszywe przekonanie, że stanowią one wyroby pochodzenia zwierzęcego.

Zadaniem członków było wypełnienie ankiety dostępnej na stronie internetowej Komisji Europejskiej. Wyniki konsultacji zostaną wykorzystane w aktualnie realizowanej procedurze oceny związanej z ewentualnym wnioskiem legislacyjnym Komisji w sprawie ogólnounijnego systemu znakowania potwierdzającego autentyczność wyrobów skórzanych.

PROMOCJA PIPS NA VI EUROPEJSKIM FORUM GOSPODARCZYM – ŁÓDZKIE 2013

V-ce Prezes PIPS – p. Bogusław Woźniak i p. Izabela Pospiech – specjalista ds. koordynacji i rozliczania projektu Cornet reprezentowali Izbę podczas VI Europejskiego Forum Gospodarczego, odbywającego się w dniach 13-14 listopada 2013r. w Łodzi. Forum poświęcone było nowoczesnym usługom biznesowym i ich wpływowi na atrakcyjność inwestycyjną polskich regionów. Tegoroczna edycja obfitowała w sesje plenarne, debaty i panele dyskusyjne, stanowiąc doskonałą okazję do integracji środowisk biznesowych, naukowych i samorządowych. Wydarzenie uświetnione zostało uroczystością wręczenia Nagród Gospodarczych Województwa Łódzkiego. Podczas Forum prezentowany był Roll”up Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego oraz ulotki informujące o działaniach Izby i projekcie FOOTyWEAR.

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO

25 czerwca 2013r. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego. Podczas spotkania przedstawione zostały: sprawozdanie merytoryczne i finansowe Izby za rok 2012, protokół komisji rewizyjnej, sprawozdanie z pracy w Europejskiej Konfederacji Przemysłu Obuwniczego CEC a także prezentacja pilotowanego przez Izbę projektu FOOTyWEAR w ramach inicjatywy Cornet. Walne Zgromadzenie stanowiło doskonałą okazję do wymiany poglądów na temat kondycji branży oraz wytyczenia przyszłych kierunków rozwoju Izby.

Walne Zgromadzenie Członków Izby jest obecnie jedynym i najważniejszych spotkaniem członków Izby, dlatego też powinno być traktowane jako obowiązkowe.

NOWI CZŁONKOWIE IZBY – WSPARCIE BRANŻY SKÓRZANEJ

W roku 2013 do Izby przystąpiły dwie firmy: KTNS Sp. z o.o. z Rzeszowa oraz PPH SOGAR Z.W. Wiśniccy Sp. j. z Sokoła.

PROMOCJA CZŁONKÓW POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO Z SIEDZIBĄ W ŁODZI

Nowym priorytetem funkcjonowania Izby na najbliższe lata jest promowanie naszych Członków. Jednym z pierwszych działań jest uwidocznienie Członków na stronie www.pips.pl – szczegółowa informacja o każdej firmie. Poprzez taką formę promocji chcemy polecić naszych Członków – jako wiarygodnych partnerów do współpracy.

Pragniemy powołać się w tej kwestii na autorytet Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego.

Portal Izby www.pips.pl jest jednym z najbardziej poczytnych i odwiedzanych portali w branży skórzanej, zarówno przez przedsiębiorców, jak również osoby fizyczne poszukujące informacji o branży, kontaktów w branży.

UPUSTY NA BADANIA LABORATORYJNE DLA CZŁONKÓW IZBY

W roku 2013 Instytut Przemysłu Skórzanego podtrzymał specjalne upusty cenowe dla członków PIPS na badania przeprowadzone przez laboratoria IPS. Poniżej zakres badań IPS oraz zniżki procentowe na wybrane badania:

 • Badania w Laboratorium Obuwia – upust do 15%
 • Badania w Laboratorium Garbarstwa – upust do 10%
 • Badania w Laboratorium Produktów, Procesów i Środowiska – upust do 15%

Dodatkowo wzbogacono ofertę rabatową średnio o 15% upustów cenowych dla członków PIPS na badania laboratoryjne obuwia i materiałów, wykonywane przez Instytut Przemysłu Skórzanego Oddział w Krakowie, które objęte są procedurami badawczymi wynikającymi z Certyfikatu ISO 9001:2008, wydanego przez TUV Rheinland Polska Sp z o.o.

WIEŚCI Z PIPS – BEZPOŚREDNIA INFORMACJA DLA BRANŻY

W 2013 roku Izba w ramach cyklicznych działań przygotowywała comiesięczne publikacje do czasopisma branżowego „Świat Butów” w rubryce „Wieści z PIPS” a także artykuły sponsorowane, informujące o postępach w realizacji projektu FOOTyWEAR.

NOWY SKŁAD KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ RZECZOZNAWCÓW PIPS

Zarząd Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego powołał na mocy uchwały nr 2/09/2013 z dnia 9 września 2013r. nową Komisję w następującym składzie: Przewodniczący Komisji p. Marek Jarguz, Sekretarz Komisji p. Eugeniusz Madej oraz członkowie Komisji – p. Janusz Kosiński, p Michał Sałyga oraz p. Franciszek Worożański. Wszyscy członkowie Komisji to rzeczoznawcy z wieloletnim stażem zawodowym. Kadencja nowo powołanej Komisji wynosi 5 lat.

NOWI RZECZOZNAWCY PIPS

W roku 2013 odbyły się dwa posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej Rzeczoznawców – 15 kwietnia oraz 3 grudnia. Z licznych aplikacji członkowie komisji wybrali 4 kandydatów, którzy powiększyli grono Klubu Rzeczoznawców PIPS, podjęto także decyzję o przyznaniu jednemu z obecnych rzeczoznawców drugiej specjalności. Komisja Kwalifikacyjna odebrała uprawnienia 5 Rzeczoznawcom z tytułu nieregulowania składek członkowskich. Na koniec roku 2013 Klub Rzeczoznawców liczył 105 osób.

W związku z pozyskaniem adresów mailowych od Rzeczoznawców zrzeszonych w PIPS kontakt z poszczególnymi specjalistami odbywa się przede wszystkim za pośrednictwem poczty elektronicznej, co służyć ma zmniejszeniu wydatków na utrzymanie biura Izby. Do wszystkich Rzeczoznawców rozsyłane są regularne newslettery, informujące o działaniach PIPS a także oferty nawiązania współpracy.

SZKOLENIE DLA RZECZOZNAWCÓW PIPS

W dniu 3 grudnia 2013r. Polska Izba Przemysłu Skórzanego zorganizowała warsztaty szkoleniowe dla Rzeczoznawców PIPS, które po raz pierwszy przyjęły formułę panelu dyskusyjnego. W roli prelegentów wystąpili członkowie Komisji Kwalifikacyjnej Rzeczoznawców.

Program warsztatów obejmował następujące kwestie: Sposoby pisania opinii.
Normy techniczne.
Rzetelność pisania opinii.
Problematyka komentowania opinii pisanych przez rzeczoznawców i solidarność zawodowa.
Zagadnienia dotyczące opiniowania wyrobów wykraczających poza zakres uprawnień.

ANALIZA STATYSTYCZNA SEKTORA SKÓRZANEGO ZA ROK 2012

Polska Izba Przemysłu Skórzanego posiada w swojej ofercie szczegółowe opracowanie rynku obuwniczego za rok 2012. Dane statystyczne obejmujące produkcję obuwia w Polsce oraz dane eksportowo – importowe to przydatne źródło informacji dla wszystkich zainteresowanych kondycją rynku obuwniczego w Polsce. Analiza obejmuje:

 • Dane produkcyjne sektora skórzanego
 • Zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze skórzanym
 • Dane eksportowo – importowe z podziałem na rodzaje wierzchów
 • Średnie ceny obuwia w eksporcie i imporcie
 • Największe kierunki eksportowe i importowe w roku 2012
 • Import z Chin w latach 2011/2012

DYŻUR TELEFONICZNY PREZESA IZBY

Prezes Izby Pan Jan Góralczyk serdecznie zaprasza do kontaktu telefonicznego w każdy pierwszy czwartek miesiąca w godz. 10.00-11.00 pod nr tel. +48 603 406 301, tel. firmowy: 33 876 55 33.

ZAPROSZENIE DO CZŁONKOSTWA W IZBIE

Polska Izba Przemysłu Skórzanego rozpoczęła intensywne działania w celu zwiększenia firm będących członkami Izby.

Wstępując w nasze szeregi:

 • dodajesz siły głosowi branży w momentach, kiedy inni decydują o ustawach prawnych, które bezpośrednio nas dotyczą
 • jesteś uczestnikiem walki o obowiązkowe oznaczenie kraju pochodzenia butów (potrzebujemy silnego głosu w tej sprawie, m.in. Twojego) – na tę chwilę nie ma takiego obowiązku prawnego
 • stajesz się uczestnikiem akcji „PRODUKT POLSKI GWARANTUJE PIPS”, czyli dostajesz możliwość oznaczenia swoich produktów naszym logo (informacja o akcji zostanie szeroko rozpropagowana w sklepach obuwniczych)
 • otrzymujesz gwarancję właściwej inwestycji Twojej składki, wszyscy członkowie zarządu z prezesem na czele działają społecznie, nie biorąc ani złotówki (sami zarządzają przedsiębiorstwami, dlatego rozumieją konieczność obniżenia kosztów działania PIPS, aby móc przeznaczyć jak najwięcej środków na wspólne akcje)
 • uzyskujesz możliwość umieszczenia logo PIPS na Twojej stronie internetowej i promowania swojej działalności na portalu www.pips.pl
 • masz bezpośredni wpływ na działalność IZBY i wybór władz zarządu PIPS, Twoje inicjatywy chętnie rozpatrywane są przez Zarząd

WIZYTÓWKI CZŁONKÓW PIPS NA PORTALU PIPS

Polska Izba Przemysłu Skórzanego zaproponowała swoim Członkom wyjątkową ofertę promocyjną. Dla Członków PIPS Izba opracowuje wizytówki firm, które umieszczone zostają na portalu Izby w zakładce Katalog Członków. Do końca 2013 z zaproponowanej oferty skorzystało siedem firm: WOJAS, EMEL, EDEK, COATS, BEFADO, DAKOMA oraz COHNPOL.

KALENDARIUM TARGOWE

Polska Izba Przemysłu Skórzanego dwa razy do roku przygotowuje dla Członków Izby Światowe Kalendarium Targowe z wybranymi najciekawszymi i najpopularniejszymi targami branży skórzanej na świecie. Członkowie Izby otrzymują szczegółowe informacje na temat wybranych targów, natomiast ogólne informacje o targach zamieszczane są na portalu Izby.

ROLL”UP, ULOTKA PROMOCYJNA PIPS I WIZYTÓWKI DLA CZŁONKÓW ZARZĄDU

W 2013 roku Izba przygotowała nowy projekt ulotki informującej o swoich działaniach. Ulotka służyć ma zachęceniu nowych firm do członkostwa w Izbie poprzez zaprezentowanie korzyści wynikających z przynależności do naszego stowarzyszenia. W tym roku ulotka została poszerzona o informacje dotyczące realizowanego projektu FOOTyWEAR w ramach inicjatywy Cornet. Wspomniana ulotka dystrybuowana była podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich a także podczas VI Europejskiego Forum Gospodarczego, jak również rozpowszechniana za granicą, m.in. podczas spotkań Zarządu Europejskiej Konfederacji Przemysłu Obuwniczego (CEC).

W ramach projektu FOOTyWEAR udało się także sfinansować wizytówki dla członków Zarządu oraz pracowników Izby. Członkowie Zarządu na bieżąco przekazują zarówno ulotki, jak i wizytówki swoim klientom, dostawcom oraz firmom współpracującym. Kolejnym elementami pomocnymi w działaniach promocyjnych okazały się być roll”upy: PIPS i projektu FOOTyWEAR. Oba prezentowane były m.in. podczas listopadowej konferencji, poświęconej projektowi, jak i w trakcie VI Europejskiego Forum Gospodarczego.