NAJWAŻNIEJSZE WYBRANE PROJEKTY I OBSZARY DZIAŁAŃ POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO z siedzibą w Łodzi W ROKU 2012

OPINIOWANIE DOKUMENTÓW Z MINISTERSTWA GOSPODARKI

Polska Izba Przemysłu Skórzanego wraz z Instytutem Przemysłu Skórzanego przygotowała propozycję pisma skierowanego do Pani Minister Grażyny Henclewskiej. Powyższa inicjatywa została podjęta w ramach dalszych działań w MG. Współpraca z IPS rozpoczęła się w związku z akcją dotyczącą nagłośnienia znaczenia przemysłu skórzanego w kontekście nowych rozwiązań systemowych, projektów badawczych oraz analiz MG.

Projekt foresight technologiczny polskiego przemysłu „InSight2030”. W dokumencie tym zidentyfikowano 35 konkurencyjnych obszarów, a wśród nich 127 kluczowych technologii, których rozwój powinien przyczynić się do wzrostu konkurencyjności i innowacyjności polskiego przemysłu. Niestety, w powyższym akcie nie wskazano przemysłu skórzanego jako wyodrębnionego obszaru kluczowych badań.

Drugi dokument to projekt Analizy Konkurencyjności Sektorów Przemysłu Lekkiego, w którym pominięto istnienie i rangę izb gospodarczych. Sektor skórzany nie został w nich uwzględniony lub zawarte informacje nie są zgodne z prawdą i jednoznacznie stawiają branżę skórzaną jako przemysł bez przyszłości i najgorszy podsektor przemysłu lekkiego.

ZMIANY W ANALIZIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEMYSŁU LEKKIEGO W LATACH 2007-2010

Polska Izba Przemysłu Skórzanego wniosła uwagi do przedstawionej Analizy Konkurencyjności, która w sposób nierzetelny przedstawiała sytuację polskiego przemysłu skórzanego a zaprezentowane dane statystyczne były nieprawdziwe. Przygotowany nowy opis kondycji branży w oparciu o aktualne dane statystyczne został przesłany do Ministerstwa Gospodarki i uwzględniony w poprawionej Analizie Konkurencyjności.

SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI IZB I STOWARZYSZEŃ PRZEMYSŁU LEKKIEGO

W dniu 18 września 2012r. Prezes Jan Góralczyk, v-ce Prezes Bogusław Woźniak i Aneta Smus uczestniczyli w spotkaniu organizowanym przez Stowarzyszenie Włókienników Polskich mającym na celu skonfrontowanie ze sobą wszystkich organizacji branżowych działających na rzecz przemysłu lekkiego.

Spotkanie zorganizowane przez Stowarzyszenie Włókienników Polskich służyło przede wszystkim zdefiniowaniu podstawowych problemów przemysłu lekkiego z podziałem na poszczególne branże. Prezes Jan Góralczyk złożył formalne pismo zawierające najważniejsze problemy wewnętrzne i zagrożenia zewnętrzne dla sektora MŚP przemysłu skórzanego.

Polska Izba Przemysłu Skórzanego zdefiniowała najważniejsze niebezpieczeństwa dla branży skórzanej oraz propozycje ich rozwiązań.

BADANIE KOMISJI EUROPEJSKIEJ DOTYCZĄCE OZNAKOWANIA WYROBÓW SKÓRZANYCH

Wnioski składane przez Europejską Konfederację Skór i Garbarzy (COTANCE) oraz Europejską Konfederację Obuwniczą (CEC) kierowane przy współpracy z Polską Izbą Przemysłu Skórzanego (PIPS) do Komisji Europejskiej zaowocowały podjęciem przez Komisję prac dotyczących oznakowania wyrobów skórzanych.

W ramach kontynuacji tych działań Komisja Europejska przeprowadzała badanie mające na celu zgromadzenie informacji dotyczących istniejących uregulowań i norm występujących w poszczególnych krajach członkowskich oraz zebranie opinii na temat oczekiwanych rozwiązań wśród przedstawicieli branży. Z ramienia Komisji Europejskiej zwróciła się do Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego firma konsultingowa, której zadaniem było zgromadzenie powyższych informacji. PIPS odpowiadając na zapytanie Komisji podkreśliła, że obowiązujące w Polsce przepisy dotyczące oznakowania wyrobów skórzanych odnoszą się do całości sprzedaży konsumenckiej i wszystkich produktów i nie są dostosowane do specyfiki branży skórzanej oraz nie zawierają sztywnych zasad dotyczących oznakowania i pochodzenia skór i wyrobów skórzanych. Bardziej szczegółowe przepisy dotyczą tylko oznakowania obuwia, pomijając pozostałe wyroby skórzane. Podkreślaliśmy, że należy wprowadzić ujednolicone ustawodawstwo regulujące zasady opisu i znakowania skór i wyrobów skórzanych. Wprowadzenie wspólnej definicji skóry dla państw UE oraz zastosowanie ujednoliconego systemu znakowania dla wszystkich krajów członkowskich znacznie ułatwiłoby również wymianę handlową w ramach Wspólnoty, obniżając jej koszt. Ponadto podkreśliliśmy, że należy wprowadzić zharmonizowany system określający sposób znakowania pochodzenia („wyprodukowano w” – „Made in”) dla produktów przemysłowych.

SPOTKANIA Z CEC EUROPEJSKĄ KONFEDERACJĄ PRZEMYSŁU OBUWNICZEGO

Polska Izba Przemysłu Skórzanego w 2012 roku aktywnie udzielała się na arenie międzynarodowej. V-ce Prezes PIPS, Pan Mariusz Babral wniósł duży wkład w godne reprezentowanie polskiego przemysłu obuwniczego i dbanie o ochronę polskich producentów. Aktywnie uczestniczył w posiedzeniach Zarządu Europejskiej Konfederacji Obuwniczej (CEC) omawiając wraz z przedstawicielami innych państw bieżące problemy europejskiej branży obuwniczej. Pan Mariusz Babral udzielił wywiadu do „Świata Butów” na temat udziału PIPS w pracach Europejskiej Konfederacji Przemysłu Obuwniczego, podkreślając ważną rolę Izby w kształtowaniu europejskiego rynku obuwniczego.

KONFERENCJA MAT-ECO SHOES

Prezes Jan Góralczyk uczestniczył w konferencji MAT-ECO-SHOES 2012 w Krakowie, biorąc czynny udział w panelu dyskusyjnym. Pan Jan Góralczyk poprzez udział w Konferencji nawiązał kontakt z Federacją Czeską, która zadeklarowała chęć nawiązania współpracy między Izbami i stworzenia wzajemnego porozumienia.

PROJEKT ŚRODOWISKOWY DLA PRZEMYSŁU GARBARSKIEGO PRZY WSPÓŁUDZIALE POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO

Pierwszy Społeczny i Środowiskowy Raport Europejskiego Przemysłu Skórzanego został opracowany w ramach Projektu SER III (Projekt Dialogu Społecznego), przeprowadzonego przez partnerów społecznych Europejskiego Przemysłu Garbarskiego: COTANCE i federacji industriAll-European.

Dokument przedstawia nowatorskie podejście do całego europejskiego przemysłu skórzanego. Żaden inny sektor zaangażowany w łańcuchu wartości wyrobów skórzanych nigdy nie przygotował tak kompleksowej analizy środowiskowych i społecznych czynników, mających znaczenie dla ekonomicznego wzrostu przemysłu na poziomie kontynentalnym.

Raport uwzględnia główne elementy związane ze zrównoważonym rozwojem europejskich garbarni. Partnerzy społeczni uzgodnili wytyczne prowadzące europejski przemysł garbarski w kierunku zrównoważonego rozwoju. Strategiczne koncepcje opisane w tym dokumencie dotyczą ekologicznego znaczenia garbarni, które opierają swoją technologię na produktach ubocznych pochodzących ze źródeł odnawialnych. Budują one swoje znaczenie przez połączenie tradycji z nowoczesnością i dlatego wymagają szczególnie wykwalifikowanej siły roboczej.

Opracowanie prezentuje szczegółową strukturę europejskiego sektora i – dzięki udziałowi kilku krajowych stowarzyszeń przemysłowych (reprezentujących 90,9% europejskich garbarni i 76,6% siły roboczej) określa kluczowe środowiskowe i społeczne wskaźniki związane z działalnością przemysłową.

Oficjalna strona Projektu SER III wraz z raportem: http://www.euroleather.com/socialreporting/

INICJATYWA CORNET – COllective Research NETworking – PROJEKT FOOTyWEAR

Polska Izba Przemysłu Skórzanego wraz z Instytutem Przemysłu Skórzanego prowadziła intensywne prace nad przygotowaniem wspólnego projektu w ramach 13 konkursu Inicjatywy CORNET.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało o otwarciu 13. Międzynarodowego konkursu na projekty badawcze w ramach Inicjatywy CORNET.

Inicjatywa CORNET (ang. COllective Research NETworking) jest przedsięwzięciem międzynarodowym, którego celem jest finansowanie badań na potrzeby konkretnych branż przemysłowych. W ramach CORNET ogłaszane są regularnie konkursy na projekty realizowane we współpracy międzynarodowej.

Badania na potrzeby danej branży (ang. Collective research) są badaniami przeprowadzanymi na użytek szerokiej grupy przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich (MŚP). Badania są inicjowane przez zrzeszenia firm i często przeprowadzane przez wyspecjalizowane jednostki naukowe działające na rzecz wybranego sektora przemysłowego.

Zakres badań związany jest często z przygotowaniem i rozwojem norm technicznych i standardów. Badania branżowe mogą także obejmować prace zmierzające do otrzymania udoskonalonych materiałów lub procesów o szerokim zastosowaniu w przemyśle.

Projekty realizowane w ramach Inicjatywy CORNET mają charakter międzynarodowy. Konsorcjum projektu międzynarodowego powinno składać się minimum z 2 zrzeszeń z 2 państw biorących udział w konkursie. Kraje, które zadeklarowały uczestnictwo w bieżącym, 13. konkursie Inicjatywy CORNET to: Austria, Belgia (Walonia i Flandria), Holandia i Niemcy.

O dofinansowanie udzielane przez NCBiR w ramach projektów Inicjatywy CORNET mogą ubiegać się polskie zrzeszenia branżowe (takie jak izby gospodarcze, klastry, itp.), które spełniają warunki określone w krajowych regułach finansowania. W projektach CORNET biorą również udział wskazane przez zrzeszenia jednostki naukowe pełniące rolę wykonawcy badań.

Maksymalny poziom dofinansowania udzielonego zrzeszeniu na realizację projektu w ramach CORNET wynosi:
– do 100% w przypadku kosztów wykonania prac badawczych realizowanych przez jednostkę naukową
– do 85% w przypadku pozostałych kosztów realizacji projektu ponoszonych przez zrzeszenie

NOWE WŁADZE IZBY

W dniu 29 maja 2012 podczas Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zgromadzenia Członków Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego z siedzibą w Łodzi Członkowie Izby większością głosów wybrali nowe Władze Izby na kolejną 4-letnią kadencję.

W oddzielnym głosowaniu nowym Prezesem Izby został wybrany Pan JAN GÓRALCZYK reprezentujący firmę obuwniczą ARKA z Kalwarii Zebrzydowskiej.

Wybrany Zarząd Izby został zaprzysiężony w składzie:
Pan MARIUSZ BABRAL – V-ce Prezes – reprezentujący firmę MB MARKET
Pan BOGUSŁAW WOŹNIAK – V-ce Prezes – reprezentujący INSTYTUT PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO
Pan EUGENIUSZ MADEJ – Członek Zarządu – reprezentujący firmę EDEK
Pan JÓZEF LECHOWSKI – Członek Zarządu – reprezentujący firmę MODENA
Pan PAWEŁ KARPIŃSKI – Członek Zarządu – reprezentujący firmę ARTGUM
Pan PIOTR SZOSTAK – Członek Zarządu – reprezentujący firmę MSU

Członkowie Izby wybrali również nowy skład Komisji Rewizyjnej Izby w osobach:
Pan ANDRZEJ RASIŃSKI – Przewodniczący Komisji
Pan WITOLD DYGAS – Członek Komisji
Pan DARIUSZ SADOWSKI – Członek Komisji

NOWA WSPÓŁPRACA PIPS Z ORGANIZATOREM DNI OBUWIA POLSHOES

W dniu 26.06.2012r Polska Izba Przemysłu Skórzanego rozpoczęła współpracę z Panem Markiem Góreckim – organizatorem DNI OBUWIA POLSHOES. Celem nadrzędnym współpracy jest chęć doprowadzenia do konsolidacji branży oraz promocji polskich producentów obuwia. Izba w ramach współpracy aktywnie uczestniczy w targach – DNIACH OBUWIA, promując swoich Członków oraz zachęcając nowe firmy do zaangażowania się w prace Izby.
Poprzez wzajemną współpracę obie organizacje wymieniły się bannerami reklamowymi na swoich portalach. Izba cyklicznie przesyła członkom informacje na temat targów i zamieszcza je również na swoim portalu.

UPUSTY NA BADANIA LABORATORYJNE DLA CZŁONKÓW IZBY

W ramach współpracy z Instytutem Przemysłu Skórzanego w Łodzi, PIPS wynegocjowała dla swoich Członków specjalne upusty cenowe na badania przeprowadzane w Laboratoriach akredytowanych IPS. Poniżej zakres badań IPS oraz zniżki procentowe na wybrane badania:

 • Badania w Laboratorium Obuwia – upust do 15%
 • Badania w Laboratorium Garbarstwa – upust do 10%
 • Badania w Laboratorium Produktów, Procesów i Środowiska – upust do 15%

Dodatkowo wzbogacono ofertę rabatową średnio o 15% upustów cenowych dla członków PIPS na badania laboratoryjne obuwia i materiałów, wykonywane przez Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi, Oddział w Krakowie, które objęte są procedurami badawczymi wynikającymi z Certyfikatu ISO 9001:2008, wydanego przez TUV Rheinland Polska sp z o.o.

NOWY SKŁAD KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ RZECZOZNAWCÓW PIPS

W związku z wygaśnięciem poprzedniej kadencji Komisji Kwalifikacyjnej Rzeczoznawców PIPS Zarząd Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego powołał na mocy uchwały nr 1/01/2012 z dnia 20 stycznia 2012r.nową Komisję w następującym składzie: Przewodnicząca Komisji Pani Ewa Woźniak – Kierownik Laboratorium Obuwia Instytutu Przemysłu Skórzanego w Łodzi oraz członkowie Komisji: Pan Karol Graczyk – Doradca Technologiczny z firmy Coats Polska i Pani Aneta Smus – Kierownik Biura Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego. Kadencja nowo powołanej Komisji wynosi dwa lata.

NOWI RZECZOZNAWCY PIPS

W dniach 17 luty, 16 kwietnia i 2 października 2012 roku odbyły się trzy posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej Rzeczoznawców. Z licznych aplikacji członkowie komisji wybrali 10-ciu kandydatów, którzy powiększyli grono Klubu Rzeczoznawców PIPS. Na koniec roku 2012 Klub Rzeczoznawców liczył 110 osób.

SZKOLENIE DLA RZECZOZNAWCÓW PIPS

W dniu 6 listopada 2012r. Polska Izba Przemysłu Skórzanego zorganizowała coroczną konferencję szkoleniową dla Rzeczoznawców PIPS.

Program konferencji szkoleniowej obejmował:

 • Nowoczesne trendy w ofercie COATS dla producentów obuwia i galanterii skórzanej
 • Zasady doboru materiałów i klejów w obuwiu
 • Materiały stosowane na spody obuwia
 • Zagrożenia stóp przez substancje szkodliwe w obuwiu

W szkoleniu wzięło udział ponad 30 osób.

ANALIZA STATYSTYCZNA SEKTORA SKÓRZANEGO ZA ROK 2011

Polska Izba Przemysłu Skórzanego posiada w swojej ofercie szczegółowe opracowanie rynku obuwniczego za rok 2011. Dane statystyczne obejmujące produkcję obuwia w Polsce oraz dane eksportowo – importowe to przydatne źródło informacji dla wszystkich zainteresowanych kondycją rynku obuwniczego w Polsce. Analiza obejmuje:

 • Dane produkcyjne sektora skórzanego
 • Zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze skórzanym
 • Dane eksportowo – importowe z podziałem na rodzaje wierzchów
 • Średnie ceny obuwia w eksporcie i imporcie
 • Największe kierunki eksportowe i importowe w roku 2011
 • Import z Chin w latach 2010/2011

WIEŚCI Z PIPS – BEZPOŚREDNIA INFORMACJA DLA BRANŻY

W 2012 roku Izba w ramach cyklicznych działań przygotowywała dwanaście comiesięcznych publikacji do czasopisma branżowego „Świat Butów” – „Wieści z PIPS”. Na łamach „Świata Butów” ukazały się również wywiady z Prezesem Izby Panem Janem Góralczykiem.

WIZYTÓWKI CZŁONKÓW PIPS NA PORTALU PIPS

Polska Izba Przemysłu Skórzanego zaproponowała swoim Członkom wyjątkową ofertę promocyjną. Dla Członków PIPS Izba opracowuje wizytówki firm, które umieszczone zostają na portalu Izby w zakładce Katalog Członków. Do końca 2012 z zaproponowanej oferty skorzystało pięć firm: BEFADO, COATS, EDEK, EMEL, WOJAS.

KALENDARIUM TARGOWE

Polska Izba Przemysłu Skórzanego dwa razy do roku przygotowuje dla Członków Izby Światowe Kalendarium Targowe z wybranymi najciekawszymi i najpopularniejszymi targami branży skórzanej na świecie. Członkowie Izby otrzymują szczegółowe informacje na temat wybranych imprez, natomiast ogólne informacje o targach zamieszczane są w serwisie PIPS.

ULOTKA PROMOCYJNA PIPS

W 2012 roku Izba opracowała ulotkę informacyjną o Izbie oraz jej działaniach. Ulotka służyć ma również zachęceniu nowych firm do członkostwa w Izbie poprzez zaprezentowanie korzyści wynikających z przynależności. Ulotka informacyjna dystrybuowana była podczas wszystkich edycji targów POLSHOES odbywających się w trzech miastach. Wspomniana ulotka rozpowszechniana była również na targach KABO w Brnie. Równocześnie każdy z Członków Zarządu na bieżąco przekazuje ulotki swoim klientom, dostawcom oraz firmom współpracującym.