NAJWAŻNIEJSZE WYBRANE PROJEKTY I OBSZARY DZIAŁAŃ POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO z siedzibą w Łodzi W ROKU 2011

ZNAKOWANIE SKÓR I WYROBÓW SKÓRZANYCH

Europejska Konfederacja Skór i Odzieży Skórzanej COTANCE podjęła szereg działań mających na celu wprowadzenie europejskiego ustawodawstwa regulującego zasady opisu i znakowania skór oraz wyrobów skórzanych. W ramach współpracy PIPS zwróciła się do Departamentu Rozwoju Gospodarki Ministerstwa Gospodarki o wsparcie tej inicjatywy. Wprowadzenie definicji skóry oraz określenie zasad nakazujących właściwe znakowanie wyrobów skórzanych ograniczałoby zjawisko określania produktów skóropodobnych mianem skór naturalnych. Wiąże się to niejednokrotnie z celowym wprowadzaniem konsumentów w błąd, a jednocześnie osłabia marketingowy przekaz pojęcia „skóra”. Wprowadzenie Europejskiego Systemu Regulującego Opisywanie Skór i Znakowanie Wyrobów Skórzanych poprawi konkurencyjność sektora oraz znacznie ułatwi wymianę handlową w ramach Wspólnoty.

BADANIE KOMISJI EUROPEJSKIEJ DOTYCZNĄCE OZNAKOWANIA WYROBÓW SKÓRZANYCH

Wnioski składane przez Europejską Konfederację Skór i Garbarzy (COTANCE) oraz Europejską Konfederację Obuwniczą (CEC) kierowane przy współpracy Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego (PIPS) do Komisji Europejskiej zaowocowały podjęciem przez Komisję prac dotyczących oznakowania wyrobów skórzanych. W ramach kontynuacji tych działań Komisja Europejska przeprowadzała badanie mające na celu zgromadzenie informacji dotyczących istniejących uregulowań i norm występujących w poszczególnych krajach członkowskich oraz zebranie opinii na temat oczekiwanych rozwiązań w tym zakresie wśród przedstawicieli branży. Z ramienia Komisji Europejskiej zwróciła się do Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego firma konsultingowa, której zadaniem było zgromadzenie powyższych informacji. PIPS odpowiadając na zapytanie Komisji podkreśliła, że obowiązujące w Polsce przepisy dotyczące oznakowania wyrobów skórzanych odnoszą się do całości sprzedaży konsumenckiej i wszystkich produktów i nie są dostosowane do specyfiki branży skórzanej oraz nie zawierają sztywnych zasad dotyczących oznakowania i pochodzenia skór i wyrobów skórzanych. Bardziej szczegółowe przepisy dotyczą tylko oznakowania obuwia pomijając pozostałe wyroby skórzane. PIPS podkreślała, że należy wprowadzić ujednolicone ustawodawstwo regulujące zasady opisu i znakowania skór i wyrobów skórzanych. Brak uregulowań w tym zakresie negatywnie wpływa na konkurencyjność sektora skórzanego. Wprowadzenie definicji skóry oraz określenie zasad nakazujących właściwe znakowanie wyrobów skórzanych ograniczyłoby zjawisko określania produktów skóropodobnych mianem skór naturalnych. Zgodnie z tym o co wnioskowała PIPS z Europejską Konfederacją Skór i Odzieży Skórzanej (COTANCE) Izba uważa, że należy wprowadzić Europejski System Regulujący Opisywanie Skór i Znakowanie Wyrobów Skórzanych. Wprowadzenie jednej wspólnej definicji skóry dla państw UE oraz zastosowanie ujednoliconego systemu znakowania dla wszystkich krajów członkowskich znacznie ułatwiłoby również wymianę handlową w ramach Wspólnoty, obniżając jej koszt. Ponadto Izba podkreśliła, że należy wprowadzić zharmonizowany system określający sposób znakowania pochodzenia („wyprodukowano w” – „Made in”) dla produktów przemysłowych. Dotychczasowe rozwiązania mające na celu harmonizację kontroli nieuczciwych praktyk handlowych na rynku unijnym w tym wprowadzających w błąd oznaczeń pochodzenia, nie precyzują znaczenia określenia „wyprodukowano w” ani zakresu kontroli władz celnych. Ponadto wprowadzone w poszczególnych Państwach Wspólnoty zasady dobrowolnego używania oznaczeń „Made In” często różnią się miedzy sobą. Izba uważa, że ujednolicenie i precyzyjne przepisy w tym zakresie ułatwią wybór konsumentom, ograniczą zjawisko fałszowania informacji na temat pochodzenia towarów oraz pozytywnie wpłyną na konkurencyjność przemysłu Unii Europejskiej.

NOWE WYMAGANIA I REGULACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW SKÓRZANYCH IMPORTOWANYCH DO EGIPTU.

Izba informowała swoich członków, iż zostały ustanowione nowe egipskie akty prawne wydane w dniach 20 i 24 listopada 2011r. W rezultacie ich przyjęcia, wprowadzone zostały nowe wymogi odnoszące się do produktów takich jak: skóra naturalna, obuwie, torby oraz ubrania, meble i tekstylia używane do produkcji mebli.

Nowe regulacje wprowadzają wymóg, przy wprowadzaniu na egpiski obszar celny, uzyskania certyfikatu inspekcji wystawionego przez instytucję akredytowaną przy International Laboratory Accreditation Cooperation lub egipski lub zagraniczny urząd państwowy, zatwierdzony przez ministra właściwego ds. handlu zagranicznego.

General Organization for Export and Import Control in Egypt została uprawniona do wykonywania wybiórczych inspekcji importowanego towaru.

DZIEŃ Z BRANŻĄ OBUWNICZĄ NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

W dniu 20 czerwca 2011r. p.o. Prezesa Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego Pan Mariusz Babral reprezentował Izbę na Konferencji ?Dzień z Branżą Obuwniczą na GPW? organizowanej przez Dom Maklerski AmerBrokers S.A. Pan Babral uczestniczył czynnie w dyskusji panelowej dotyczącej obecnej sytuacji w branży obuwniczej, perspektyw i zagrożeń w najbliższych latach, zagrożeń płynących z otwarcia rynku europejskiego na produkty chińskie oraz konsolidacji branży. Pan Mariusz Babral podkreślił, że zniesienie w ostatnim czasie ceł antydumpingowych na skórzane buty importowane z Chin i Wietnamu dotknie głównie małych i średnich producentów, a wzrost konkurencji i w efekcie pogorszenie wyników będzie widoczne zapewne dopiero w przyszłym roku. W dyskusji panelowej brali również udział przedstawiciele firm Wojas i Protektor, czyli dwóch giełdowych spółek obuwniczych, którzy także zaznaczyli, że obawiają się wzrostu konkurencji azjatyckich wyrobów. Analityk inwestycyjny DM AmerBrokers Pani Renata Miś podkreślała, że branża obuwnicza jest mocno rozdrobniona, co powinno prowadzić w niedługim czasie do konsolidacji, która pozwoliłaby uzyskać m. in. znaczne oszczędności na kosztach logistyki, zakupów materiałów czy obsługi księgowej.

BARIERY ROZWOJU PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO W POLSCE ? WNIOSEK DO MG

5 lipca 2011 Polska Izba Przemysłu Skórzanego na wniosek Ministerstwa Gospodarki Departamentu Rozwoju Gospodarki przygotowała informację na temat barier rozwoju przemysłu skórzanego oraz głównych propozycji rozwiązań, które powinny ułatwić polskim producentom obuwia konkurować i rozwijać się na rynkach unijnych. Brak poniższych uregulowań w znacznym stopniu ogranicza rozwój polskich producentów i uczciwą konkurencję na arenie międzynarodowej.

TELEWIZYJNY REPORTAŻ DOT. PRZYSZŁOŚCI PRZEMYSŁU OBUWNICZEGO

Dnia 11.08.2011 w telewizji TRWAM został wyemitowany reportaż dotyczący przyszłości przemysłu obuwniczego w Polsce. Nagranie zostało przygotowane w oparciu o wywiad z Panem Mariuszem Babralem, który reprezentował Polską Izbą Przemysłu Skórzanego.

WSPÓŁPRACA ZE „ŚWIATEM BUTÓW”

Izba w 2011 roku prowadziła bieżącą i aktywną współpracę z miesięcznikiem branżowym ŚWIAT BUTÓW, w którym na stronie „Wieści z pips” co miesiąc prezentowała ciekawostki branżowe, swoje działania oraz sprawy związane z regulacjami prawnymi.

RZECZOZNAWCY POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO

Specjalistyczne szkolenie branżowe – 2011.12.08

W dniu 8 grudnia 2011r. odbyła się Konferencja Szkoleniowa dla firm i Rzeczoznawców Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego. Współorganizatorem Konferencji był Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi, a prelegentami byli specjaliści z IPS oddział w Krakowie.

Program Konferencji obejmował istotne a zarazem bardzo ciekawe tematy:
„Innowacyjne obuwie” – najnowsze rozwiązania technologiczno-konstrukcyjno-materiałowe w obuwnictwie światowym
Problemy doboru obuwia dla dzieci i osób ze schorzeniami stóp.
Wpływ warunków użytkowania obuwia na jego trwałość i reklamacje.
Tematyka Konferencji spotkała się z dużym zainteresowaniem potwierdzonym obecnością kilkudziesięciu uczestników.

Nowi Rzeczoznawcy Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego

W 2011 roku Komisja Kwalifikacyjna Rzeczoznawców odbyła jedno spotkanie, na którym wśród złożonych kandydatur ubiegających się o uzyskanie tytułu Rzeczoznawcy wyłoniła 4 nowych Rzeczoznawców PIPS w specjalnościach: obuwnictwo, garbarstwo. Klub Rzeczoznawców liczy obecnie 109 osób.

ANALIZA STATYSTYCZNA ŚWIATOWEGO PRZEMYSŁU OBUWNICZEGO ZA ROK 2010

Polska Izba Przemysłu Skórzanego z europejskimi organizacjami branżowymi zaoferowała Członkom Izby kompleksową Analizę Statystyczną Światowego Przemysłu Obuwniczego za rok 2010. Analiza obejmowała następujące elementy:

 1. Przemysł obuwniczy na świecie (produkcja, konsumpcja, eksport i import obuwia)
 2. Dynamika handlu zagranicznego
 3. Najwięksi eksporterzy z podziałem na kontynenty
 4. Najwięksi importerzy z podziałem na kontynenty
 5. Zwięzła analiza około 60 krajów na świecie zawierająca m.in. dane wartościowe i ilościowe dotyczące eksportu, importu, produkcji i konsumpcji, głównych partnerów handlowych, rodzaju obuwia będącego przedmiotem handlu, informacje dotyczące największych imprez targowych, organizacji branżowych, krótkie podsumowanie przemysłu w danym kraju.

ANALIZA STATYSTYCZNA POLSKIEGO SEKTORA SKÓRZANEGO ZA ROK 2010

Polska Izba Przemysłu Skórzanego opracowała analizę statystyczną polskiego sektora skórzanego oraz przekazała wszystkim Członkom Izby. Dla firm nie będących członkami Izby analiza była odpłatna.

Analiza obejmowała:

 • Dane produkcyjne sektora skórzanego
 • Zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze skórzanym
 • Dane eksportowo – importowe z podziałem na rodzaje wierzchów
 • Średnie ceny obuwia w eksporcie i imporcie
 • Największe kierunki eksportowe i importowe w roku 2010
 • Import z Chin w latach 2008/2010

ŚWIATOWY KONGRES OBUWIA 7 – 8 LISTOPADA 2011r.

Polska Izba Przemysłu Skórzanego zaprosiła Członków Izby do udziału w Światowym Kongresie Obuwia. To prestiżowe wydarzenie odbyło się w dniach 7 – 8 listopada 2011roku w Brazylii w Rio de Janeiro i zgromadziło ponad czterystu liderów branży obuwniczej z całego świata, stowarzyszenia oraz prasę branżową.

Światowy Kongres Obuwia to oficjalne wydarzenie Europejskiej Konfederacji Obuwniczej (CEC) organizowane przez targi Couromoda (Brazylia) i Micam (Włochy). Wsparcie instytucjonalne zapewnił Rząd Brazylijski oraz Komisja Europejska.

Celem Kongresu było określenie kierunków rozwoju przemysłu obuwniczego w przyszłości oraz umożliwienie wymiany doświadczeń pomiędzy czołowymi przedstawicielami branży z całego świata. www.worldfootwearcongressrio2011.com

PROJEKT UE – PRZEJRZYSTOŚĆ POCHODZENIA SKÓR

Polska Izba Przemysłu Skórzanego zaprosiła Członków Izby do udziału w projekcie prowadzonym przez Europejskie Stowarzyszenie Garbarzy i Przetwórców Skór ?COTANCE?. Celem projektu było określenie jak dużą wagę europejskie garbarnie przywiązują do źródeł pochodzenia surowców, na których pracują, sprawdzenie przejrzystości pochodzenia skór oraz przygotowanie rekomendacji dotyczących instrumentów, które pozwolą europejskim garbarniom skutecznie monitorować źródła pochodzenia surowców. Niestety projekt nie spotkał się z zainteresowaniem ze strony garbarni.

PROJEKT UE DOFINANSOWANIE DLA PIPS

Polska Izba Przemysłu Skórzanego po raz kolejny uzyskała dotację Ministerstwa Gospodarki na dofinansowanie składki członkowskiej w Europejskiej Konfederacji Obuwniczej CEC w ramach projektu ?Wsparcie udziału organizacji przedsiębiorców współpracujących z międzynarodowymi grupami lub organizacjami branżowymi?. Napisany przez PIPS projekt został pozytywnie oceniony przez Komisję powołaną Decyzją Dyrektora Departamentu Instrumentów Wsparcia Ministerstwa Gospodarki i uzyskał wystarczającą ilość punktów do uzyskania zwrotu opłaconej składki.

DOFINANSOWANIE UE – 100% na uzyskanie kwalifikacji mistrzowskich w zawodzie obuwnik w woj. małopolskim

Polska Izba Przemysłu Skórzanego informowała swoich członków o możliwości otrzymania 100% dofinansowania na uzyskanie kwalifikacji mistrzowskich w zawodzie obuwnik. Egzaminy w tym zakresie przeprowadzała Małopolska Izba Rzemieślnicza w Krakowie. Dofinansowanie udzielane było w ramach Kapitału Ludzkiego do 31.12.2011r.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA – NIEDOCENIONY POTENCJAŁ PRZEDSIĘBIORCÓW

Polska Izba Przemysłu Skórzanego przez okres 6 miesięcy przekazywała swoim Członkom cykl artykułów w ramach projektu pt. „Własność intelektualna – niedoceniony potencjał przedsiębiorców”, który był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ramach projektu odbyło się szereg działań skierowanych do mikro, małych i średnich firm umożliwiających zapoznanie się z korzyściami wynikającymi z ochrony znaków przemysłowych, znaków towarowych, ochrony baz danych, korzystania z licencji itp. Powyższy projekt spotkał się z zainteresowaniem naszych firm, które uczestniczyły w poszczególnych panelach projektu.

ANKIETA DLA BRANŻY SKÓRZANEJ

Polska Izba Przemysłu Skórzanego na wniosek firm z Walnego Zgromadzenia Członków przygotowała ankietę skierowaną do polskich firm branży skórzanej. Ankieta służyć miała poznaniu oczekiwań firm wobec Izby oraz miała być pomocna w opracowaniu takich działań, które będą odzwierciedleniem potrzeb branży skórzanej i jej oczekiwań. Niestety pomimo wielu próśb o wypełnienie ankiety, Izba otrzymała jedynie 2 wypełnione ankiety.

KALENDARIUM TARGOWE

Izba w dwóch półroczach 2011 roku opracowała dla Członków Izby Kalendarium Targowe najbardziej popularnych branżowych targów i wystaw na świecie. Kalendarium zostało również zamieszczone na portalu www.pips.pl

BIEŻĄCY KONTAKT Z CZŁONKAMI IZBY

Polska Izba Przemysłu Skórzanego na bieżąco kontaktuje się ze swoimi Członkami poprzez newsletter mailowy, portal branżowy oraz bezpośrednią korespondencję z firmami. Oferty biznesowe dla firm rozsyłane są drogę e-mailową i zawsze spotykają się z dużym zainteresowaniem firm. W 2011 roku Izba pośredniczyła w kilku takich ofertach, z których między wybranymi firmami nawiązały się relacje biznesowe.