Działania Izby w 2008

PIERWSZA BITWA O CŁA WYGRANA!!!

Wysiłki Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego przy współpracy z Europejską Konfederacją Przemysłu Obuwniczego zostały docenione. Komisja Europejska podjęła decyzję o wszczęciu postępowania poglądowego przeciwko nadmiernemu importowi obuwia z wierzchem skórzanym z Chin i Wietnamu.

Wniosek został złożony w dniu 30 czerwca 2008r. przez CEC w imieniu producentów reprezentujących powyżej 35% ogólnej wspólnotowej produkcji obuwia.

Europejska Konfederacja Obuwnicza wraz z Zrzeszeniami Producentów Wspólnotowych (w tym Polską Izbą Przemysłu Skórzanego) dostarczyła do Komisji Europejskiej dowody, że przywóz produktu objętego postępowaniem z Chińskiej Republiki Ludowej i z Wietnamu w dalszym ciągu wykazuje znaczny wzrost.

Nałożone w 2006 roku cła (przypomnijmy 16,5% na obuwie z Chin i 10% na Wietnam), których termin upływa 6 października br. zostają przedłużone na okres postępowania. Komisja Europejska wszczyna przegląd zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego.

W toku dochodzenia zostanie ustalone, czy wygaśnięcie środków może doprowadzić do kontynuacji lub ponowienia dumpingu i ponownego zaistnienia szkody.

Dochodzenie zostanie zamknięte najpóźniej w terminie 15 miesięcy począwszy od dnia 3 października 2008r.

Rozporządzenie podstawowe nie prowadzi do zmiany poziomu obowiązujących środków, lecz pozwala podjąć decyzję o ich uchyleniu lub utrzymaniu.

WALNE ZGROMADZENIE EUROPEJSKIEJ KONFEDERACJI OBUWNICZEJ CEC W POLSCE

Polska Izba Przemysłu Skórzanego została szczególnie wyróżniona przez Europejską Konfederację Producentów Obuwia (CEC) z siedzibą w Brukseli mając zaszczyt organizować w czerwcu 2009 roku Walne Zgromadzenie CEC. Wybór Polski oraz PIPS jako gospodarza Forum został zatwierdzony na posiedzeniu Zarządu CEC w dniu 28.11.2008r. Gośćmi Walnego Zgromadzenia będą Prezesi i przedstawiciele Europejskich Stowarzyszeń Producentów obuwia zrzeszonych w CEC reprezentujących takie kraje jak: Belgię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Polskę, Portugalię, Rosję, Słowenię, Szwecję, Turcję, Ukrainę, Węgry, Włochy i Wielką Brytanię.

KLUB RZECZOZNAWCÓW PIPS

Rok 2008 do dalszy intensywny rozwój Klubu Rzeczoznawców działającego przy Polskiej Izbie Przemysłu Skórzanego. 13 maja 2008r. odbyło się coroczne branżowe szkolenie połączone ze spotkaniem Klubu Rzeczoznawców w Centrum Biznesowym Faktoria w Łodzi. Liczne grono uczestników potwierdziło duże zainteresowanie prezentowaną tematyką szkoleń obejmującą:

  1. Nowe technologie wykończania skór naturalnych – inż. Zdzisław Parocki
  2. Laminowanie skór naturalnych foliami tworzywowymi – mgr inż. Stanisław Pasek
  3. Analizę porównawczą właściwości użytkowych (parametrów fizykomechanicznych i higienicznych) skór wykończanych różnymi metodami – inż. Zdzisław Parocki.

Decyzją Komisji Kwalifikacyjnej do Klub Rzeczoznawców PIPS dołączyło w 2008r. kolejnych 10 osób dzięki czemu grono Rzeczoznawców PIPS liczy obecnie 122 specjalistów.

SPRAWY BRANŻY OBUWNICZEJ NA FORUM UNIJNYM

W dniach 17-19 września 2008r. przedstawiciel polskiego przemysłu obuwniczego – V-ce Prezes Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego, Członek Zarządu CEC Pan Mariusz Babral uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Europejskiej Konfederacji Obuwniczej CEC z siedzibą w Brukseli. Głównym tematem spotkania była ochrona unijnych przedsiębiorców przed nadmiernym importem obuwia sprowadzanego z Chin i Wietnamu.

Możliwość spotkania z przedstawicielami europejskich organizacji branżowych będących odpowiednikami Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego potwierdziła jak ważną rolę mają organizacje branżowe działające w ochronie rodzimego rynku.

PRZYZNANIE DOTACJI DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW W BIRMINGHAM

Projekt Branżowy koordynowany przez Polską Izbę Przemysłu Skórzanego – Wyspa polskiego obuwia na targach w Birmingham pt. „W Polskich Butach Dookoła Świata” otrzymał pozytywną opinię Ministerstwa Gospodarki. Firmy uczestniczące w sierpniowym wyjeździe na targi Moda Footwear w Wielkiej Brytanii organizowanym przez Izbę, otrzymały dofinansowanie do poniesionych kosztów związanych z projektem. Dotacja objęła 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Całkowita kwota dotacji wyniosła 48 tys. PLN.

ANALIZA SEKTORA OBUWNICZEGO ZA ROK 2007

Polska Izba Przemysłu Skórzanego regularnie przygotowuje szczegółowe opracowania rynku obuwniczego. W ofercie Izby znajduje się analiza statystyczna sektora obuwniczego za rok 2007. Dane statystyczne obejmujące produkcję obuwia w Polsce oraz dane eksportowo – importowe uzupełnione merytorycznym komentarzem, to przydatne źródło informacji dla wszystkich zainteresowanych kondycją rynku obuwniczego w Polsce.

POLSKA WYSPA OBUWIA NA TARGACH MODA UK W BIRMINGHAM

Inicjatywa Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego z siedzibą w Łodzi zaowocowała uczestnictwem polskich producentów obuwia w największych targach mody w Wielkiej Brytanii – Moda UK. W dniach 10-12 sierpnia 2008r. w Birmingham swoje kolekcje wśród 400 wystawców obuwia prezentowały firmy:

ARKA, BADURA, BALDOWSKI, KACPER i MACIEJKA

Polskie stoiska skupione w literę „L” odróżniały się poprzez zachowanie biało – czerwonej kolorystyki i plakaty promujących polskie obuwie za pomocą hasła „In Polish Shoes Around the World”. Do polskiej grupy wystawców dołączyła również firma Adanex, która zwiedzała targi podczas pierwszego i drugiego dnia trwania imprezy.

  

  

Trzeciego dnia targów, polskich producentów odwiedził Kierownik Wydziału Handlu, Promocji i Inwestycji przy Ambasadzie RP w Londynie, Pan Stefan Pawliczko wraz z delegacją.

 

WYBÓR NOWYCH WŁADZ POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO

W DNIU 5 CZERWCA 2008R. W HOTELU CAMPANILE ODBYŁO SIĘ WALNE WYBORCZE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW PIPS. W WYNIKU WYBORÓW WYŁONIONO NOWE WŁADZE POLSKIEJ IZBY PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO.

NOWYM PREZESEM ZARZĄDU IZBY ZOSTAŁ PAN
ANDRZEJ RASIŃSKI
Dyrektor Naczelny Bielskich Zakładów Obuwia BEFADO

Prezes Krystyna Bednarek
Nowy Prezes Andrzej Rasiński

W skład nowo powołanego Zarządu Izby wybrani zostali:
1. V-CE Prezes PanMARIUSZ BABRAL reprezentujący firmę MB MARKET
2. V-CE Prezes PaniBARBARA NOSKOWICZ reprezentująca sklep URWIS
3.KRYSTYNA BEDNAREK reprezentująca firmę POLSKÓR
4.PIOTR SZOSTAK reprezentujący firmę MSU
5.JÓZEF LECHOWSKI reprezentujący firmę EUROMODA
6.BOGUSŁAW WOŹNIAK reprezentujący Instytut Przemysłu Skórzanego

Zarząd Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego wybrany w dniu 5 czerwca 2008r.

POLSKA IZBA PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO JAKO WSPÓŁORGANIZATOR KOALICJI ANTY-VAT

Celem koalicji AntyVAT było zwrócenie uwagi opinii publicznej i decydentów na problem grożącej Polsce podwyżki VAT na ubranka i buciki dziecięce. Dzięki współpracy organizacji społecznych, przedstawicieli producentów oraz ekspertów chcieliśmy pokazać koszty społeczne wprowadzenia podwyżki VAT do poziomu 22% i możliwości jej uniknięcia.

W ramach koalicji AntyVat odbyła się konferencja prasowa na której zostały zaprezentowane nasze argumenty i ekspertyzy. W konferencji wzięli udział przedstawiciele organizacji producentów, eksperci oraz V-ce Prezes PIPS Pan Mariusz Babral. Na konferencję zostały zaproszone media informacyjne, gospodarcze, dzienniki warszawskie, media elektroniczne, czasopisma kobiece. W ramach kolacji AntyVat została uruchomiona strona internetowa www.dziecibezvatu.pl, został rozesłany spersonalizowany mailing do wszystkich osób decyzyjnych, a także zostały przekazane ekspertyzy i stanowiska koalicji posłom oraz urzędnikom Ministerstwa Finansów.

TARGI BRANŻY SKÓRZANEJ – WZMOCNIENIE POZYCJI POLSKIEGO SEKTORA SKÓRZANEGO

Polska Izba Przemysłu Skórzanego w roku 2008 była współorganizatorem dwóch edycji targów Obuwia Skóry i Wyrobów Skórzanych w Poznaniu zachęcając wszystkie firmy do wspólnego udziału w największych polskich targach branży skórzanej. Przy okazji targów Izba organizowała Posiedzenia Zarządu PIPS oraz spotkania branżowe.

Wspólne wystawiennictwo polskich producentów pozwala wzmacniać branżę skórzaną oraz promować ją pośród zagranicznych kontrahentów.

NOWI CZŁONKOWIE IZBY W ROKU 2008

Firmy: ADPOL, AVANTI, TATARA, ACRUX, ROSANTE, KABAŁA

Pierwsze spory w Sądzie Arbitrażowym przy Polskiej Izbie Przemysłu Skórzanego rozstrzygnięte

Sąd Polubowny przy Polskiej Izbie Przemysłu Skórzanego może pochwalić się wydaniem wyroków w dwóch sprawach, które prowadzone były przez Zespół Orzekający w roku 2008.

Sąd Polubowny ma na celu przyspieszenie egzekwowania roszczeń wobec np.: nierzetelnych klientów zalegających z opłatami, oraz rozstrzygania sporów gospodarczych.

Sąd Polubowny przy Polskiej Izbie Przemysłu Skórzanego to:

  • Sąd niepaństwowy, powoływany wolą stron, wydający orzeczenia o mocy prawnej równej orzeczeniom sądów państwowych, wyrok Sądu Polubownego natychmiast trafia do Sądu Powszechnego o wydanie klauzuli wykonalności.
  • Postępowanie jest o wiele tańsze niż przed sądami państwowymi.
  • Sądownictwo polubowne jest szybkie tzn. przebiega sprawniej i w krótszym terminie (jednoinstancyjność).
  • Arbitrami obok prawników są przedstawiciele sektora skórzanego.

SĄD POLUBOWNY JEST SPRAWNYM INSTRUMRNTEM SZYBKIEGO, SKUTECZNEGO I TANIEGO ROZTRZYGANIA SPORÓW.

PROJEKT – DOTACJA Ministerstwa Gospodarki dla Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego

Polska Izba Przemysłu Skórzanego uzyskała pozytywną opinię Ministerstwa Gospodarki ubiegając się o dotację unijną w ramach projektu „Wsparcie udziału organizacji przedsiębiorców w pracach międzynarodowych grup lub organizacji branżowych”. Przyznane wsparcie pozwoliło Izbie na pokrycie składki członkowskiej w Europejskiej Konfederacji Przemysłu Obuwniczego CEC z siedzibą w Brukseli.

Pośród 44 instytucji ubiegających się o środki unijne, projekt Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego został wysoko oceniony i zakwalifikowany do gwarantowanej wypłaty dotacji.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ SEKTORÓW PRZEMYSŁU LEKKIEGO 2008-2013

Polska Izba Przemysłu Skórzanego w ramach szerokich konsultacji organizowanych przez Ministerstwo Gospodarki brała udział w realizacji dokumentu – Harmonogramu działań na rzecz sektorów przemysłu lekkiego 2008-2013. Wypracowanie wspólnych stanowisk z partnerami społecznymi pozwoliło na przyjęcie powyższego dokumentu przez MG oraz wdrożenie go do realizacji.