CENTRUM KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W BRANŻY SKÓRZANEJ

19 grudnia 2017 w Krakowie odbyło się seminarium konsultacyjne, skierowane do przedstawicieli przemysłu skórzanego. W spotkaniu uczestniczył Prezes Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego, p. Marek Górecki, jak również właściciele zakładów obuwniczych i indywidualni przedsiębiorcy z rejonu Kalwaria Zebrzydowska-Wadowice, przedstawiciele sektora edukacji, instytutów naukowych, jak również Małopolskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Z ramienia władz samorządowych w wydarzeniu udział wzięła p. Anna Diawoł-Sitko, Kierownik Zespołu ds. Promocji i Informacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Organizatorem seminarium była Grupa Eurokreator.

Podczas spotkania dyskusji poddane zostały zapisy wstępnego projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora przemysłu mody, rozmawiano także o możliwości utworzenia i wyposażenia Centrum Kompetencji Zawodowych w rejonie Kalwaria Zebrzydowska-Wadowice.

Województwo Małopolskie stawia na rozwój nowoczesnego kształcenia zawodowego, ściśle powiązanego z oczekiwaniami rynku pracy. W związku z powyższym na przełomie marca i kwietnia 2018r. ma zostać ogłoszony nowy konkurs na utworzenie wspomnianego Centrum. Zgodnie z wytycznymi konkursu, o dofinansowanie mogą ubiegać się przede wszystkim organy prowadzące szkoły i placówki kształcenia zawodowego.

Centrum Kompetencji Zawodowych może przyjąć postać systemu zarządzania praktykami zawodowymi, w oparciu o współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami lub formę dobrze wyposażonych warsztatów szkolnych, przeznaczonych do odbywania praktyk przez tamtejszych uczniów lub inne zainteresowane strony, tj. niezależnych projektantów, konstruktorów obuwia lub osoby rozważające zmianę branży.

W ramach konkursu środki na tworzenie i rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych oraz rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe można otrzymać poprzez:

 • nabywanie dodatkowych kwalifikacji przez uczniów w celu podniesienia ich przydatności do zawodu;
 • tworzenie warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej poprzez wyposażenie/doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne;
 • programy współpracy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami – w tym przede wszystkim staże dla uczniów;
 • działania z obszaru doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz orientacji zawodowej – elementy doradztwa, m.in. ukierunkowane na aktywne poszukiwanie pracy, możliwość skorzystania z usług doradcy zawodowego;
 • wzmocnienie współpracy szkół zawodowych z uczelniami;
 • rozwój kompetencji zawodowych kadr wspieranych placówek, wyłącznie, jako element szerszego projektu obejmującego więcej typów operacji;
 • interwencje przyczyniające się do zwiększonego i pełnego udziału młodzieży ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami w edukacji zawodowej,
 • dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych.

Warunkiem obligatoryjnym jest włączenie się pracodawców w działalność Centrum Kompetencji Zawodowych. Do ich obowiązków należeć będzie m.in.:

 • uczestnictwo w aktualizacji oferty edukacyjnej zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy (np. udział w tworzeniu nowych kierunków lub modyfikacji treści nauczania kierunków istniejących);
 • tworzenie klas patronackich w szkołach;
 • włączenie się w system egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (w tym w charakterze egzaminatorów);
 • współpraca i wymiana doświadczeń ze szkołami zawodowymi, instytucjami rynku pracy i edukacji oraz innymi przedsiębiorcami skupionymi wokół konkretnego CKZ;
 • realizacja kształcenia dualnego (głównie poprzez system efektywnych praktyk i staży);
 • współpraca z nauczycielami teoretycznej i praktycznej nauki zawodu celem nabywania przez nich dodatkowej wiedzy w zakresie nowych technik i technologii.

W poprzedniej edycji konkursu maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wyniósł 90% wydatków kwalifikowalnych. Pozostałe środki stanowił wkład własny wnioskodawcy – minimum 10% wydatków kwalifikowanych.