AKTYWNOŚĆ PIPS PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH KONFERENCJI

W ostatnim okresie Izba bardzo aktywnie udzielała się podczas ogólnopolskich konferencji i debat.

Nowy członek Zarządu PIPS – p. Marek Górecki reprezentował Polską Izbę Przemysłu Skórzanego podczas odbywającego się w dniu 15 czerwca 2016r. w Warszawie Kongresu Organizacji MŚP z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Pana Andrzeja Dudy.

Podczas Kongresu Pan Prezydent podkreślił udział sektora MŚP w tworzeniu PKB oraz znaczenie przedsiębiorstw tego sektora na rynku pracy. Podczas Kongresu odbyły się także dwie prelekcje – jedna poświęcona środowisku prawno-gospodarczemu, w którym funkcjonują małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce, i druga – o barierach rozwoju sektora MŚP. Dla nas bardzo ciekawa była dyskusja, podczas której dzielono się swoimi doświadczeniami w kontekście pozyskiwania nowych członków do izb branżowych oraz roli izb branżowych w kształtowaniu przyjaznego środowiska gospodarczego niezbędnego do funkcjonowania małych i średnich firm.

Jako Polska Izba Przemysłu Skórzanego będziemy starali się przystępować do większych struktur organizacyjnych, które pozwolą na wzmocnienie naszego głosu jako podmiotu reprezentującego polski sektor skórzany/obuwniczy.

Pani Monika Orlińska – członek Zarządu PIPS – uczestniczyła z ramienia Izby w odbywającej się w dniu 27 czerwca 2016r. w Sejmie RP debacie pn. „Rola gospodarki i polskich przedsiębiorców w budowie marki kraju. W jaki sposób skutecznie promować polskie produkty i usługi?”. Organizatorem spotkania była Fundacja Marka dla Polski przy współpracy z partnerami wydarzenia: Konfederacją Lewiatan, Krajową Izbą Gospodarczą, Pracodawcy RP, Stowarzyszeniem Komunikacji Marketingowej SAR, Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców. Debata była skierowana przede wszystkim do przedsiębiorców. Koncepcja silnej marki „Polska” jest istotnym elementem Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Debata miała być dyskusją z przedsiębiorcami na temat koncepcji promocji polskich produktów i usług. Pani Orlińska poruszyła problem niskiego szacunku społecznego, jakim cieszą się zawody związane z obuwnictwem, wspominając przy tym o konieczności promocji wśród młodzieży także innych kierunków, wymagających technicznego wykształcenia.

Prezes PIPS – Jan Góralczyk uczestniczył natomiast w organizowanej w dniu 30 czerwca 2016r. w budynku Sejmu RP konferencji pn. „Przedsiębiorczość w kształceniu zawodowym. Szanse i zagrożenia wyboru zawodu” z udziałem Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej – p. Teresy Wargockiej. Motywem przewodnim wydarzenia było hasło: Jak kształcić młodych ludzi, by mieli dobrą pracę? Wszyscy obecni byli zgodni co do zasadności efektywnego szkolnictwa zawodowego, dostosowanego do potrzeb pracodawców. Słusznym byłoby przeprowadzić analizę pracowników pod kątem wykonywanych przez nich zawodów, aby odchodzących na emeryturę uzupełnić nowoczesną kadrą. Zawody gwarantujące zatrudnienie powinny mieć przywilej otwierania nowych klas, zgodnie z potrzebami zakładów pracy. Priorytetem jest także znalezienie odpowiednio wyszkolonej kadry zawodowej oraz stworzenie systemu motywacyjnego dla specjalistów zawodowych.

Odnosimy wrażenie, iż społeczeństwo ulega propagandzie mediów, że wykształcenie ogólnokształcące jest przepustką do otrzymania dobrej pracy, podczas gdy absolwenci szkół ponadgimnazjalnych mogą być obdarzeni zdolnościami manualnymi. Taka młodzież powinna inwestować w zdobycie konkretnych umiejętności zawodowych. Nie bez znaczenia jest także polityka dyrektorów szkół, dążących do utrzymania posad dla nauczycieli, nawet za cenę tworzenia „wirtualnych” kierunków, na które nie ma zapotrzebowania na rynku pracy. Warto nakierować myślenie młodych ludzi na inne tory – praca i zawód w młodym wieku powinny być przywilejem – tak, jak pokazuje przykład Szwajcarii, a nie karą – przekonuje Jan Góralczyk.