kampanie PIPS

MADE IN…? STANOWISKO PIPS WS. OBOWIĄZKOWEGO ZNAKOWANIA PRODUKTÓW KRAJEM ICH POCHODZENIA

Mając świadomość tego, że wiele spraw dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstw krajowych zależy od legislacji uchwalanej na poziomie UE, zwracamy się do obecnych, a także przyszłych europosłów, którzy reprezentują lub będą reprezentować nasz kraj w Parlamencie Europejskim o podjęcie wszelkich starań na rzecz przegłosowania obowiązkowego oznakowania kraju pochodzenia wszystkich towarów wprowadzanych na rynek wewnątrzwspólnotowy.

Obecny stan prawny daje możliwość oznakowania pochodzenia towaru poprzez umieszczenie znaku „Made in …” ze wskazaniem konkretnego kraju, w którym dany produkt został wytworzony, lub bardziej ogólnego znaku „Made in EU” określającego, że dany produkt został wytworzony w którymś z krajów członkowskich UE. Stosowanie tego oznakowania jest dobrowolne, firmy mogą sygnować w ten sposób swoje towary, ale nie są do tego zobligowane przez prawo.

Od wielu lat Unia Europejska prowadzi prace nad wprowadzeniem przepisów, które na poziomie wspólnotowym stworzyłyby ramy prawne korzystania z oznaczeń, np. Made in Poland, Made in EU.

W dniu 21 października 2010 r. została przyjęta Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w odniesieniu do wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oznaczania kraju pochodzenia określonych produktów przywożonych z państw trzecich

(COM(2005)0661 – C7-0048/2010 – 2005/0254(COD)) (P7_TA(2010)0383),

...

PODSUMOWANIE POSIEDZENIA W SEJMIE NT. SYSTEMU KONTROLI BEZPIECZEŃSTWA OBUWIA SPRZEDAWANEGO W POLSCE

W dniu 14 marca 2019 r. na terenie Sejmu RP odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu na rzecz  Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego, dotyczące potencjalnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów w związku z występującymi w niektórych rodzajach obuwia sprzedawanego w Polsce substancjami szkodliwymi. Celem podjętych działań jest wyeliminowanie z rynku obuwia o niskiej jakości, pochodzącego głównie z importu, z obszarów, gdzie nie są przestrzegane wyraźne normy związane z ochroną konsumenta.

Zwołanie tego posiedzenia było inicjatywą dużych polskich producentów obuwia i wzięło w nim udział wiele zainteresowanych stron, między innymi:
– grupa parlamentarzystów, członków Parlamentarnego Zespołu na rzecz  Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego,
– przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia,
– przedstawiciele Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
– przedstawiciel Biura ds. Substancji Chemicznych,
– przedstawicielka Instytutu Matki i Dziecka,
– zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców,
– przedstawiciele Instytutu Przemysłu Skórzanego,
– członkowie Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Skórzanego,
– członkowie zarządu Ogólnopolskiej Izby Branży Skórzanej,
– właściciele oraz przedstawiciele firm obuwniczych i garbarni.

W trakcie dwugodzinnych obrad pokazano olbrzymią skalę problemu,

...

PROGRAMY BRANŻOWE – DOFINANSOWANIE DO TARGÓW

W dniu 2.10.2018 r. w siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii odbyło się spotkanie, zainicjowane przez Polską Izbę Przemysłu Skórzanego, dotyczące zmiany obecnej formuły Branżowych Programów Promocji.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Zarządu PIPS – Prezes Marek Górecki i Wiceprezes Mariusz Babral, a także przedstawiciele Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz PARP.

Spotkanie było okazją do prezentacji naszego sektora i przedstawienia oczekiwań w zakresie dofinansowania wyjazdów na zagraniczne targi branżowe.

Nasze wystąpienie spotkało się z pozytywnym przyjęciem ze strony Ministerstwa.

Zgłoszone przez nas postulaty zostały uwzględnione w przygotowywanej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii kolejnej edycji Branżowych Programów Promocji w ramach poddziałania 3.3.2 „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Tak jak dotychczas, promowanych jest 12 branż priorytetowych.

Nowa edycja projektu Brand będzie obejmowała lata 2020-2022. W połowie 2019 r. wybrani zostaną operatorzy poszczególnych programów promocji. Będą oni organizować m.in. stoiska informacyjno-promocyjne na wybranych targach, misje wyjazdowe dla przedsiębiorców oraz misje przyjazdowe dla potencjalnych kontrahentów i dziennikarzy.

Udział mikro,

...

PIPS INTERWENIUJE W MPiT

Polska Izba Przemysłu Skórzanego prowadzi obecnie rozmowy z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie zorganizowania spotkania, którego celem ma być przedstawienie propozycji zmian do obecnie funkcjonujących programów wsparcia dla firm z szeroko rozumianego sektora mody. Zależy nam na tym, aby środki pomocowe przeznaczone dla naszej branży były jak najefektywniej wykorzystane, szczególnie w kontekście ekspansji na rynki zagraniczne oraz kreowania silnych własnych marek produktowych. Podczas spotkania  chcielibyśmy przedyskutować kilka propozycji programów wsparcia, które z naszego punktu widzenia dążyć będą do poziomu optymalnego,  gdzie założona ilość nakładów przyniesie maksymalną korzyść w postaci zysków generowanych przez firmy i związanych z tym należnych podatków i opłat. Chcielibyśmy także dążyć do ujednolicenia istniejących programów w zakresie ich dostępności dla firm spoza sektora MŚP i wyeliminowania ograniczeń terytorialnych dla beneficjentów.

Sytuacja ekonomiczna naszych firm zmienia się w bardzo szybkim tempie. Na rynku krajowym istnieje bardzo silna konkurencja ze strony zagranicznych i krajowych sieci handlowych, gdzie większość towaru jest importowana, głównie z rynków azjatyckich. Następuje konsolidacja procesów zakupowych – między innymi przez rosnącą w bardzo szybkim tempie sprzedaż internetową. Najwięksi gracze przejmują coraz większą część rynku i to oni decydują, 

...

1 2

Zapisz się do naszego newslettera

Chcę otrzymywać newsletter. :) (możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie)